СМР по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I, кв. 334а, УПИ IX-7152 и УПИ VI-7153, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора Решение 31/07/2019, 16:00 Обявление 31/07/2019, 16:00 Документация за участие 31/07/2019,…

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора" Решение 26/07/2019, 12:00 Обявление 26/07/2019, 12:00 Документация за участие 26/07/2019, 12:00 Техническа спецификация 26/07/2019, 12:00 Проект на договор 26/07/2019, 12:00 Образци 26/07/2019, 12:00 espd-request  26/07/2019, 12:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Дата: 28/08/2019 Час: 17:30…

Проектиране и упражняване на авторски надзор за обекти на територията на гр. Стара Загора по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора" Решение 17/07/2019, 17:10 Обявление 17/07/2019, 17:10 Документация за участие 17/07/2019, 17:10 Техническа спецификация 17/07/2019, 17:10 Проект на…

Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр. Стара Загора, западно от кв. Три чучура - юг

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр. Стара Загора, западно от кв. Три чучура - юг"      Решение 16/07/2019, 17:09 Договор № 1971-10  27/11/2019 , 16:41…

Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покривната плоча на котелно в УПИ II- жилищно строителство и КОО

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покривната плоча на котелно в УПИ II- жилищно строителство и КОО, кв. 62 б, гр Стара Загора" Решение 16/07/2019, 17:20 Обявление 16/07/2019, 17:20 Документация за участие 16/07/2019, 17:20 Техническа спецификация 16/07/2019, 17:20…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II" Решение 16/07/2019, 17:15 Обявление 16/07/2019, 17:15 Документация…

Извършване на строително-монтажни работи на обект - "Благоустрояване на УПИ IIДЕТСКА ЯСЛА, кв. 320 /ПИ 504.4334 ПО КК/, гр. Стара Загора, по Проект "Красива България"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи на обект - "Благоустрояване на УПИ IIДЕТСКА ЯСЛА, кв. 320 /ПИ 504.4334 ПО КК/, гр. Стара Загора, по Проект "Красива България"" Решение 12/07/2019, 17:00 Обявление 12/07/2019, 17:00 Указания за подготовка на оферта 12/07/2019, 17:00 Техническа спецификация 12/07/2019, 17:00 Проект 12/07/2019, 17:00 Количествено-стойностна…

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора по 2 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора" по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост" Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия за улично осветление на територията на Община Стара…

Горещ телефон
за сигнали