Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора“ Решение 04/06/2018 , 11:35

Абонаментна поддръжка на Модул за родители към програмен продукт „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“ - Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Абонаментна поддръжка на Модул за родители към програмен продукт „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“ - Стара Загора" Решение  31/05/2018, 16:37

Нова визия и благоустрояване на територията на "Руски пазар" и разширение на ул. "Кап. Петко Войвода"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Нова визия и благоустрояване на територията на "Руски пазар" и разширение на ул. "Кап. Петко Войвода"" Решение  11/05/2018, 17:04 Обявление  11/05/2018 , 17:04 Документация за участие  11/05/2018 , 17:04 Техническо задание  11/05/2018 , 17:04 ЕЕДОП - в електронен вид  11/05/2018 , 17:04 espd-request …

Текущ ремонт зала тъжни ритуали с. Хрищени, Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Текущ ремонт зала тъжни ритуали с. Хрищени, Община Стара Загора" Решение  04/05/2018, 15:25 Обявление  04/05/2018, 15:25 Документация за участие  04/05/2018 , 15:25 Техническа спецификация  04/05/2018 , 15:25 Проект на договор  04/05/2018 , 15:25 ЕЕДОП - в електронен вид  04/05/2018 , 15:25 espd-request  04/05/2018…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с…

Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт Кметство в село ХАН АСПАРУХОВО, Ремонт пенсионерски клуб в село ПЛОСКА МОГИЛА, Смяна дограма на Читалище в село КАЛИТИНОВО, Ремонт Кметство и пенсионерски клуб в село БОРОВО, Ремонт на читалище…

Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора” по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската…

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ…

Извършване на строителни и монтажни работи във връзка с проект „Най-доброто за децата“ по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи във връзка с проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж” 2014-2020г. по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на съществуващия Център…

Горещ телефон
за сигнали