Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ №58 "Звездица" кв."Железник"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ №58 "Звездица" кв."Железник" -…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр.Стара Загора , ул."Златен клас "№12 вх.А, вх.Б

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр.Стара Загора , ул."Златен клас "№12 вх.А, вх.Б"  

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора"

Провеждане на обучение и супервизии на ОЕПГ обучение на членовете на Комисията за детето и експертите и индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца по Проект "Приеми ме 2015" по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Провеждане на обучение и супервизии /индивидуални и групови/ на ОЕПГ, обучение на членовете на Комисията за детето и експертите от РДСП/ДСП/ОЗД и индивидуална…

Информация, публичност и комуникация, по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Информация, публичност и комуникация, по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проектно предложение „ЗДГС за жителите на Стара Загора - етап II” за обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк "МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и…

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции както следва:Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия за обекти…

Доставка на 1 (един) брой употребявана водоноска за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на 1 (един) брой употребявана водоноска за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора"  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора"  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв.326a, по плана на гр.Стара Загора и обект 2: Изграждане на ул.“Христо Ботев“ от О.Т.772 до О.Т.4640, по плана на гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв.326a, по плана на гр.Стара Загора и обект 2: Изграждане на ул.“Христо Ботев“ от О.Т.772 до…

Горещ телефон
за сигнали