Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР - кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти: Обект 1: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/ Обект 2:…

Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 326а, по улица от О.Т.4694…

Доставка на гранулирана храна за животни (кучета) от различни възрасти за нуждите на Приют за безстопанствени животни - Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на гранулирана храна за животни (кучета) от различни възрасти за нуждите на Приют за безстопанствени животни -  Стара Загора” Решение 21/03/2019, 16:38 Обявление 21/03/2019, 16:38 Документация за участие 21/03/2019, 16:38 Техническа спецификация 21/03/2019, 16:38 Проект на договор 21/03/2019, 16:38 Образци на документи 21/03/2019, 16:38…

Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление в Община Стара Загора” Решение  15/03/2019 , 14:30 Обявление  15/03/2019 , 14:30 Документация за участие  15/03/2019 , 14:30 Техническа спецификация  15/03/2019 , 14:30…

Текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: ремонт на лекарски кабинет в с. Сладък кладенец, ремонт на пенсионерски клуб в с. Бъдеще, ремонт на пенсионерски клуб в с. Ловец, ремонт на здравна служба в с. Християново, ремонт на…

Изработка на обемно-пространствено решение и предварителен проект за сграда в УПИ XV-679, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработка на обемно-пространствено решение и предварителен проект за сграда в УПИ XV-679, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора" Решение  05/03/2019 , 11:03 Обявление  05/03/2019 , 11:03 Документация за участие  05/03/2019 , 11:03 Техническо задание  05/03/2019 , 11:03 Проект за изменение на план за застрояване  05/03/2019 , 11:03 Образец ЕЕДОП  05/03/2019 , 11:03 Образци на…

Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора" Решение 28/02/2019, 16:30 Обявление 28/02/2019, 16:30 Документация за участие 28/02/2019, 16:32 Техническа спецификация 28/02/2019, 16:32 Проект на договор 28/02/2019, 16:32 Образци на документи 28/02/2019, 16:32 Образец ЕЕДОП 28/02/2019, 16:33…

Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост на територията на Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане или оползотворяване

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост на територията на Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане или оползотворяване" Решение  11/02/2019 , 15:53 Обявление  11/02/2019 , 15:53 Документация за участие 13/02/2019, 15:54 Техническа спецификация 13/02/2019, 15:54…

Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране" Решение  07/02/2019 , 14:07 Обявление  07/02/2019 , 14:07 Документация за участие  07/02/2019 , 14:07 Техническа спецификация  07/02/2019 ,…

КОНКУРС ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „КОНКУРС ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА““ Решение  18/01/2019, 16:17 Обявление  18/01/2019, 16:17 Техническо задание  18/01/2019, 16:17 Документация 18/01/2019, 16:17 Скица с виза  18/01/2019, 16:17 Извадка от проект Антична улица  18/01/2019, 16:17 Образци на документи  18/01/2019, 16:17 ЕЕДОП  18/01/2019, 16:17 espd-request  18/01/2019, 16:17 Номинация за жури 26/03/2019, 15:37 Окончателен поименен състав…

Горещ телефон
за сигнали