Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020"


Решение 136.15 KB 28/02/2018, 16:07

Обявление 176.62 KB 28/02/2018, 16:07

Документация за участие 652.87 KB 28/02/2018, 16:07

Техническа спецификация 400.26 KB 28/02/2018, 16:07

Проект на договор 637.15 KB 28/02/2018, 16:07

Образци на документи 126.62 KB 28/02/2018, 16:07

Указания за подаване на ЕЕДОП в електронен вид 26/03/2018, 15:25

ЕЕДОП - в електронен вид 26/03/2018, 15:28

espd-request 26/03/2018, 15:28

Съобщение за отваряне на ценови оферти  16/05/2018 , 15:48


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/04/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/04/2018
Час: 11:00

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  11/04/2018 , 17:11

Протокол № 2  04/06/2018 , 15:45

Протокол № 3  04/06/2018 , 15:45

Протокол № 4  04/06/2018 , 15:45

 

Доклад

Доклад  04/06/2018 , 15:45

 

Решение

Решение № 10-00-838  04/06/2018 , 15:45

 

Съобщение
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "КА ЕЛ ОФИС" ООД 19/06/2018, 16:10

 

Договор 

Договор № 1924  17/12/2018 , 16:41

Горещ телефон
за сигнали