Публичност и визуализация за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“ по приоритетни ос 8 „Техническа помощ“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Публичност и визуализация за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“ по приоритетни ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020"

Решение 222.33 KB 19/12/2016, 16:52

Обявление 317.7 KB 19/12/2016, 16:52

Документация за участие 726.92 KB 19/12/2016, 16:52

Техническа спецификация 384.38 KB 19/12/2016, 16:52

 Образци на документи 129.03 KB 19/12/2016, 16:52

 Проект на договор  382.59 KB 19/12/2016, 16:52

Съобщение за отваряне на ценови оферти 113.74 KB 01/02/2017, 17:18

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/01/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 125.06 KB 27/02/2017, 16:21

Протокол № 2 110.28 KB 27/02/2017, 16:21

Протокол № 3 114.29 KB 27/02/2017, 16:21

Протокол № 4 143.59 KB 27/02/2017, 16:21

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-285 133.86 KB 27/02/2017, 16:21

Договор

Договор  1.25 MB 03/04/2017, 16:08

Приложения

Приложение - Ценово предложение 244.53 KB 03/04/2017, 16:08

Приложение - Техническо предложение 842.64 KB 03/04/2017, 16:09 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали