Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 за 2 обекта

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

Обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около Община Стара Загора – УПИ №II 3560, кв.1004 по плана на гр.Стара Загора
Обект 2: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“ от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Стара Загора"


Решение 137.75 KB 23/01/2017, 15:03 

Обявление  184.17 KB 23/01/2017, 15:03

Документация за участие  772.51 KB 23/01/2017, 15:03

Техническа спецификация - Обект 1 369.37 KB 23/01/2017, 15:03

Техническа спецификация - Обект 2  456.77 KB 23/01/2017, 15:03

Количествено-стойностна сметка - Обект 1  45.7 KB 23/01/2017, 15:03

Количествено-стойностна сметка - Обект 2  63.4 KB 23/01/2017, 15:03

Проект на договор  368.14 KB 23/01/2017, 15:03

Образци на документи 320.5 KB 23/01/2017, 15:03

Обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около Община Стара Загора – УПИ №II 3560, кв.1004 по плана на гр.Стара Загора 1506 MB 23/01/2017, 15:03

Обект 2: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“ от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Стара Загора 637.06 MB 23/01/2017, 15:00

Разяснения по процедурата 3.22 MB 03/02/2017, 16:56

Решение изменение 153.53 KB 06/02/2017, 17:11

Документация за участие 889.14 KB 06/02/2017, 17:11

Образци на документи 320.5 KB 06/02/2017, 17:11

Разяснение по процедурата 258.1 KB 10/02/2017, 17:17

Разяснение по процедурата 237.27 KB 14/02/2017, 10:12

Разяснение по процедурата 332.26 KB 21/02/2017, 17:00

Количествено - стойностна сметка - Обект 1 35.77 KB 21/02/2017, 17:00

Количествено - стойностна сметка - Обект 2 57.13 KB 21/02/2017, 17:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/02/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


С настоящото Ви уведомявам за следното:

С Решение №10-00-262/21.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора са променени: Срокът за получаване на оферти за участие вместо до 23.02.2017г., 17:00ч. до 10.03.2017г., 17:30 ч. и условията за отваряне на офертите за участие вместо до 24.02.2017г., 11:00ч. до 13.03.2017г. 11:00 ч. на основание чл.100, ал.7, т.2 от ЗОП.
Въпреки описаната промяна на сроковете на 23.02.2017г. в 10:14ч. с куриер е постъпила оферта от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, гр. София. Същата е входирана с Вх.№1 в Регистъра на обществените поръчки на Община Стара Загора за 2017г., но е пропусната да се присъедини към офертите, подадени на 10.03.2017г. до 17:30 ч. и съответно не фигурира в Протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП и не е предадена на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 10-00-351/13.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора.
Предвид горното по отношение на офертата подадена от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, гр. София не са извършени действия от страна на комисията по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.
Предвид гореизложеното и констатирания пропуск, Ви уведомявам, че Възложителят е определил нова дата за публично заседание на комисията, назначена със Заповед № 10-00-351/13.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, а именно: 24.03.2017 от 11:00 ч. в зала «Фоайае», на която ще бъдат извършени всички законосъобразни действия по ЗОП и ППЗОП.

Решение за промяна на срокове 152.25 KB 24/02/2017, 11:28 

Разяснение по процедурата 243.52 KB 24/02/2017, 17:24 

Разяснение по процедурата 203.94 KB 02/03/2017, 12:01

Разяснение по процедурата 237.73 KB 02/03/2017, 17:24

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/03/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/03/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Съобщение за отваряне на ценови оферти 58.81 KB 09/05/2017, 14:44

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол 187.26 KB 15/03/2017, 14:19

Протокол № 1 169.88 KB 30/03/2017, 10:22

Протокол № 2 807.88 KB 06/06/2017, 16:36

Протокол № 3 355.36 KB 06/06/2017, 16:36

Доклад

Доклад 910.73 KB 06/06/2017, 16:36

Решение

Решение № 10-00-1107 539.41 KB 06/06/2017, 16:36

Договор

Договор № 1444 1.47 MB 03/08/2017, 16:27

Приложение - ценово предложение  03/08/2017 , 16:27

Приложение - техническо предложение част 1  03/08/2017 , 16:27

Приложение - техническо предложение част 2  03/08/2017 , 16:27

Приложение - техническо предложение част 3  03/08/2017 , 16:27

Допълнително споразумение към договор № 1444 28/03/2018 , 15:56

Приложение КСС към допълнително споразумение 28/03/2018 , 15:56

Допълнително споразумение към договор № 1444 19/12/2018, 17:19

Допълнително споразумение към договор № 1444 19/12/2018, 17:19

Допълнително споразумение към договор № 1444 19/12/2018, 17:19

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали