Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

Решение  23/12/2019 , 11:17

Обявление  23/12/2019 , 11:17

Документация за участие  24/12//2019 , 15:03

Техническа спецификация  24/12/2019 , 15:03

Количествено - стойностна сметка  24/12/2019 , 15:03

Образец ЕЕДОП  24/12/2019 , 15:03

Образци на документи  24/12/2019 , 15:03

Работен проект  24/12/2019 , 15:03

espd-request  24/12/2019 , 15:03

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/02/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/02/2020
Час: 11:00


Разяснение по процедурата  30/01/2020 , 15:15


С настоящото Ви уведомявам за следното:

С решение № 10-00-149/30.01.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора са променени: Срокът за получаване на оферти за участие вместо до 03.02.2020 г., 17:30 ч. до 05.02.2020 г., 17:30 ч. и условията за отваряне на офертите за участие вместо 04.02.2020 г., 11:00 ч. – 06.02.2020 г., 11:00 ч. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП.

Горепосоченото решение ще бъде публикувано в Профила на купувача след публикуването му в Агенция по обществени поръчки.

Решение за промяна на срокове  03/02/2020 , 11:40

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/02/2020
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/02/2020
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  21/04/2020 , 15:53

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 04/05/2020, 17:13

Протокол за разглеждане на техническите предложения 04/05/2020, 17:13

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 04/05/2020, 17:13

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 04/05/2020, 17:13

Решение за избор на изпълнител 04/05/2020, 17:13


Договор 24/07/2020, 16:26

Горещ телефон
за сигнали