Регистър за информация по чл. 29 от ЗПП


Междинни доклади за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г. Междинен анализ на дейността на "Мересев" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г. Междинен анализ на дейността на "Обредни дейности" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г. Междинен анализ за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г. Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г. Междинен…

Годишен обобщен доклад за 2019 г.

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2019 г., приет с решение  № 671 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали