Решения


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 47 ОТ 20.12.2022

Решение № 2176 от 20.12.2022 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене   Решение № 2177 от 20.12.2022 г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2023г. Проложение …

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 46 ОТ 24.11.2022

  Решение № 2095 от 24.11.2022 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – второ четене   Решение № 2096 от 24.11.2022 г. относно: Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности извън общинската администрация във връзка…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 45 ОТ 27.10.2022

Решение № 2045 от 27.10.2022 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – първо четене   Решение № 2046 от 27.10.2022 г. относно: Относно поемане на краткосрочен дълг, под формата на револвиращ кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД …

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 44 ОТ 29.09.2022

Решение № 1929 от 29.09.2022г. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“.   Решение № 1930 от 29.09.2022г. относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2022 година   Решение № 1931…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 43 ОТ 05.09.2022

Решение № 1928 от 05.09.2022 г. относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“ Поименно гласуване по точките от Дневния ред  

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 42 ОТ 26.08.2022

Решение № 1926 от 26.08.2022 г. относно: Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2022/2023 г. Приложение 1 Решение № 1927 от 26.08.2022 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Дълбоки Поименни гласуване по…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 41 ОТ 28.07.2022

Решение № 1855 от 28.07.2022г. относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Ученическо хранене“ Решение № 1856 от 28.07.2022г. относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2021 година      …

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 40 ОТ 30.06.2022

Решение № 1779 от 30.06.2022г.  относно:  Одобряване на Общ устройствен план на Община Стара Загора - Окончателен проект, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-67/23.03.2022год. Решение № 1780 от 30.06.2022г.  относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 39 ОТ 26.05.2022

Решение № 1715 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.         Решение № 1716 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ – второ четене Решение № 1717 от 26.05.2022г.  относно: Етичен кодекс…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 38 ОТ 13.05.2022

Решение № 1714 от 13.05.2022г.  относно: Определяне на представител на община Стара Загора в комисията за изработване на областна здравна карта   Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали