Решения от Протокол № 35 от 26.07.2018

Решение №1733 от 26.07.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – първо четене. Приложение Решение №1734 от 26.07.2018г. относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане…

Решения от Протокол № 34 от 28.06.2018

Решение №1673 от 28.06.2018 г. относно: Промяна  по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година Решение №1674 от 28.06.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински…

Решения от Протокол № 33 от 31.05.2018

  Решение №1580 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. Решение №1581 от 31.05.2018г. относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на…

Решения от Протокол № 32 от 26.04.2018

Решение №1513 от 26.04.2018г. относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми. Решение №1514 от 26.04.2018г. относно: Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта Решение №1515 от 26.04.2018г. относно: Отпускане на субсидия за финансово подпомагане…

Решения от Протокол № 31 от 29.03.2018

Решение №1438 от 29.03.2018г. относно: Регистрация на Еднолично акционерно дружество с наименование „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД, с едноличен собственик на капитала Община Стара Загора.   Решение №1439 от 29.03.2018г. относно: Спиране на продажбата на общински до приключване работата на Временната комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински…

Решения от Протокол № 30 от 22.02.2018

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене относно: Възлагане на…

Решения от Протокол № 29 от 31.01.2018

 относно: Дарение на сграда частна общинска собственост, находяща се в гр.Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев“ на Старозагорската Митрополия относно: Дарение ППР за преустройство на втори етаж от сграда на „Комплексен…

Решения от Протокол № 28 от 18.12.2017

 относно: Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за…

Решения от Протокол № 27 от 30.11.2017

 относно: Даване съгласие от Общински съвет Стара Загора за оценка – на непарична вноска – апорт на вещни права – право на собственост върху недвижими имоти и дма – общинска…

Решения от Протокол № 26 от 25.10.2017

 относно: Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /приета от Общински…

Горещ телефон
за сигнали