Решения от Протокол № 41 от 28.02.2019

Решение № 2074 от 28.02.2019 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Памукчии Решение № 2075 от 28.02.2019 г. относно: Проект на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на…

Решения от Протокол № 40 от 31.01.2019

Решение № 2033 от 31.01.2019 г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Решение № 2034 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на бюджета за 2019година на Община Стара Загора Приложения 1-47 Решение № 2035от 31.01.2019 г. относно: Приемане на годишен отчет за…

Решения от Протокол № 39 от 18.12.2018

Решение №1983 от 18.12.2018г. относно: Вземане на решение за приемане на „Музикалната емблема на Стара Загора“, създадена от Почетния гражданин проф. Петър Жеков, за официален Химн на града. Решение №1984 от 18.12.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и…

Решения от Протокол № 38 от 29.11.2018

Решение №1919 от 29.11.2018г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ракитница   Решение №1920 от 29.11.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.  …

Решения от Протокол № 37 от 25.10.2018

Решение №1877 от 25.10.2018г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор на Столична община в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз   Решение №1878 от 25.10.2018г. относно: Обявяване на град Стара…

Решения от Протокол № 36 от 27.09.2018

Решение №1803 от 27.09.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – второ четене.   Решение №1804 от 27.09.2018г. относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на…

Решения от Протокол № 35 от 26.07.2018

Решение №1733 от 26.07.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – първо четене. Приложение Решение №1734 от 26.07.2018г. относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане…

Решения от Протокол № 34 от 28.06.2018

Решение №1673 от 28.06.2018 г. относно: Промяна  по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година Решение №1674 от 28.06.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински…

Решения от Протокол № 33 от 31.05.2018

  Решение №1580 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. Решение №1581 от 31.05.2018г. относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на…

Решения от Протокол № 32 от 26.04.2018

Решение №1513 от 26.04.2018г. относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми. Решение №1514 от 26.04.2018г. относно: Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта Решение №1515 от 26.04.2018г. относно: Отпускане на субсидия за финансово подпомагане…

Горещ телефон
за сигнали