Решения мандат 2007-2011

Протокол № 5 от 31.01.2008

  ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 13.12.2007 г.9.00 часа Т.27 - Избор на представители от общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагане превоз на пътници по линиите от…

Протокол № 1 от 14.11.2007

 относно: Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, Кмета на Общината и Кметовете на кметства в Община Стара Загора.   относно: Избор на Председател на Общинския…

Протокол № 2 от 14/16.11.2007

 относно: Избор на ВрК за промяна Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Стара Загора  относно: Регистрация на групите относно: Обсъждане въпроса кой да бъде ВрИ длъжността кмет на Община…

Протокол № 3 от 07.12.2007

 относно: Полагане на клетва от Кмета на Община Стара Загора – проф. Светлин Танчев и от кмета на село Змейово – Никола Пеев.

Протокол № 4 от 13.12.2007

 относно: Изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2007 г.   относно: Приемане на план-сметка за определяне на размера на такса битови отпадъци през 2008 г. на Община Стара Загора относно:…

Протокол № 6 от 31.01.2008

 относно: Полагане на клетва от новите общински съветници.  относно: Информация за снегопочистването на територията на Община Стара Загора. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането…

Протокол № 7 от 21.02.2008

   относно: Полагане клетва от Галин Николаев Михайлов.  относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на…

Протокол № 8 от 28.02.2008

относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2007 година и проект за бюджет за 2008 година.   относно: Отчет за дейността на Общинска агенция за приватизация за периода…

Протокол № 9 от 27.03.2008

 относно: Полагане на клетва от новия общински съветник.  относно: Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи на територията на Община Стара Загора./второ четене/. относно: Приемане на отчет за дейността на Община…

Протокол № 10 от 24.04.2008

относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора /второ четене/   относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали