Протокол № 11 от 29.05.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 127.78 KB относно: Информация от инж. Румен Райков, управител на „ВиК" ЕООД – Стара Загора за работата на Дружеството по реконструкцията на водопроводната мрежа на територията на гр. Стара Загора и населените места от общината.
 
Решение № 154 от 29.05.2008  156.67 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /второ четене/.

точка 3 120.23 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет /първо четене/.

Решение № 155 от 29.05.2008  134.66 KB относно: Замяна на поземлен имот в землището на гр. Созопол, собственост на Община Стара Загора, с част от поземлен имот, собственост на частно лице.

точка 5 127.52 KB относно: Замяна на УПИ І общ. в кв.14 г, собственост на „АВТОХИТ – 2000" ООД с поземлени имоти в местност „Чалъка", собственост на Община Стара Загора.

точка 6 129.54 KB относно: Решение на Общинския съвет за включване на общински съветници в комисиите за провеждане на търгове и конкурси от общинската администрация и общински и търговски дружества.

Решение № 156 от 29.05.2008  133.24 KB относно: Избор на комисия за установяване състоянието на общинския жилищен фонд.

Решение № 157 от 29.05.2008  129.81 KB относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2008 г.

Решение № 158 от 29.05.2008  132.05 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на обект: „Автоцентър" в ПИ № 022080, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 022028, 48, 244, 270 и 98, местност „Кьоврена", землище с. Християново, община Стара Загора.

Решение № 159 от 29.05.2008  423.70 KB относно: Предоставяне на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за срок от една година за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 160 от 29.05.2008  133.90 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 161 от 29.05.2008  135.88 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 162 от 29.05.2008  151.17 KB относно: Предложение за изкупуване на имот № 072005 в землището на град Стара Загора.

точка 14 129.07 KB относно: Прекратяване на Програмата за кариес-профилактика при деца чрез приемане на флуорно мляко в Община Стара Загора.

точка 15 124.28 KB относно: Разглеждане на докладна записка от Управителя на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД относно увеличаване на цената на билетите.

Решение № 163 от 29.05.2008  134.47 KB относно:Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – ново електропроводно отклонение от електропровод 20кV извод „Черково", отклонение ТП "Каците" и изграждане на ново БКТП за обект: „Завод за преработка на дървен материал" в ПИ № 027011, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000368 и 000343, в местност „Гладно поле", землище с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 164 от 29.05.2008  135.01 KB относно: Изкупуване на имот № 073005 в землището на град Стара Загора.

Решение № 165 от 29.05.2008  128.66 KB относно: Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗУТ.

Решение № 166 от 29.05.2008  128.55 KB относно: Предложение относно Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

Решение № 167 от 29.05.2008  129.44 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм.
Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2008 година

Решение № 168 от 29.05.2008  136.38 KB относно: Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция на селата Маджерито, Загоре, Християново и Еленино, Община Стара Загора" по ОП „Околна среда 2007-2013", Бюджетна линия ВG 161РООО5/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".

Решение № 169 от 29.05.2008  133.58 KB относно: Създаване на ВрК на Общинския съвет за изработка на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

точка 23 128.63 KB относно: Избор на Изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали