Протокол № 11 от 29.05.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 127.78 KB относно: Информация от инж. Румен Райков, управител на „ВиК" ЕООД – Стара Загора за работата на Дружеството по реконструкцията на водопроводната мрежа на територията на гр. Стара Загора и населените места от общината.
 
Решение № 154 от 29.05.2008  156.67 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /второ четене/.

точка 3 120.23 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет /първо четене/.

Решение № 155 от 29.05.2008  134.66 KB относно: Замяна на поземлен имот в землището на гр. Созопол, собственост на Община Стара Загора, с част от поземлен имот, собственост на частно лице.

точка 5 127.52 KB относно: Замяна на УПИ І общ. в кв.14 г, собственост на „АВТОХИТ – 2000" ООД с поземлени имоти в местност „Чалъка", собственост на Община Стара Загора.

точка 6 129.54 KB относно: Решение на Общинския съвет за включване на общински съветници в комисиите за провеждане на търгове и конкурси от общинската администрация и общински и търговски дружества.

Решение № 156 от 29.05.2008  133.24 KB относно: Избор на комисия за установяване състоянието на общинския жилищен фонд.

Решение № 157 от 29.05.2008  129.81 KB относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2008 г.

Решение № 158 от 29.05.2008  132.05 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на обект: „Автоцентър" в ПИ № 022080, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 022028, 48, 244, 270 и 98, местност „Кьоврена", землище с. Християново, община Стара Загора.

Решение № 159 от 29.05.2008  423.70 KB относно: Предоставяне на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за срок от една година за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 160 от 29.05.2008  133.90 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 161 от 29.05.2008  135.88 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 162 от 29.05.2008  151.17 KB относно: Предложение за изкупуване на имот № 072005 в землището на град Стара Загора.

точка 14 129.07 KB относно: Прекратяване на Програмата за кариес-профилактика при деца чрез приемане на флуорно мляко в Община Стара Загора.

точка 15 124.28 KB относно: Разглеждане на докладна записка от Управителя на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД относно увеличаване на цената на билетите.

Решение № 163 от 29.05.2008  134.47 KB относно:Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – ново електропроводно отклонение от електропровод 20кV извод „Черково", отклонение ТП "Каците" и изграждане на ново БКТП за обект: „Завод за преработка на дървен материал" в ПИ № 027011, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000368 и 000343, в местност „Гладно поле", землище с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 164 от 29.05.2008  135.01 KB относно: Изкупуване на имот № 073005 в землището на град Стара Загора.

Решение № 165 от 29.05.2008  128.66 KB относно: Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗУТ.

Решение № 166 от 29.05.2008  128.55 KB относно: Предложение относно Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

Решение № 167 от 29.05.2008  129.44 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм.
Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2008 година

Решение № 168 от 29.05.2008  136.38 KB относно: Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция на селата Маджерито, Загоре, Християново и Еленино, Община Стара Загора" по ОП „Околна среда 2007-2013", Бюджетна линия ВG 161РООО5/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".

Решение № 169 от 29.05.2008  133.58 KB относно: Създаване на ВрК на Общинския съвет за изработка на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

точка 23 128.63 KB относно: Избор на Изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали