Протокол № 13 от 26.06.2008

Размер на шрифта: A A A

точка 1 132.33 KB Питания.
 
Решение № 175 от 26.06.2008  128.36 KB относно: Избор на Изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация. – /продължение на предложението от заседание 11 от 29.05.2008г./

Решение № 176 от 26.06.2008  130.00 KB относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета /първо четене/

Решение № 177 от 26.06.2008  137.87 KB относно: Приемане на годишните отчети и баланси на общинските търговски дружества към 31.12.2007 година и разпределение на печалбата.

Решение № 178 от 26.06.2008  141.59 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на общинския бюджет за 2008 г. във връзка с промяна в начина на финансиране на детски ясли и общинска администрация.

Решение № 179 от 26.06.2008  141.42 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – общинска собственост на Народни читалища на територията на община Стара Загора.

точка 7 129.47 KB относно: Прекратяване на съсобстеност в УПИ Іодо и УПИ ІІ6060 в кв. 412 а по плана на гр. Стара Загора, чрез замяна.

точка 8 126.61 KB относно: Учредяване допълнително право на строеж в УПИ ІІІ – Жил. Строителство, ПГ и КОО, кв. 45а по плана на гр. Стара Загора

Решение № 180 от 26.06.2008  135.86 KB относно: Учредяване допълнително право на строеж в УПИ – СНС, кв.46 по плана на с. Кирилово, Община Стара Загора.

Решение № 181 от 26.06.2008  137.02 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІV 713 в кв. 5090 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 182 от 26.06.2008  135.54 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 656 а по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 183 от 26.06.2008  138.08 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване 20 kV за обект: „Асфалтова база" в ПИ №000880, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000409, 000450, 000472, 000798, 000851, 000852, 000880, и 000909, местност „Под Медвен", землище с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 184 от 26.06.2008  138.07 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост /ЧОС/ на НЧ „Хр. Ботев", с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

Решение № 185 от 26.06.2008  136.76 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 186 от 26.06.2008  136.99 KB относно: Предоставяне на учебна база на частно основно училище „Елин Пелин" – Стара Загора

Решение № 187 от 26.06.2008  171.41 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І 131,одо в кв. 37 с. Ловец, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 188 от 26.06.2008  146.54 KB  относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, находящ се в УПИ VІ за държ. жил. стр. В кв.35 с. Дълбоки, община Стара Загора /бивша аптека/, по реда на ЗПСК.

Решение № 189 от 26.06.2008  174.71 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, находящ се в кв.112 УПИ І, №68850.505.294.2.8, гр. Стара Загора, бул. „Славянски" № 1, /бивше котелно – дял 1/ по реда на ЗПСК.

Решение № 190 от 26.06.2008  173.63 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, находящ се в кв.112 УПИ І, №68850.505.294.2.9, гр. Стара Загора, бул. „Славянски" № 1, /бивше котелно – дял 2/ по реда на ЗПСК.

Решение № 191 от 26.06.2008  146.00 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ Х фурна, 145 кв.2 с. Стрелец, община Стара Загора /бивша фурна/, по реда на ЗПСК.

точка 21 130.21 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Стара Загора" на Негово високоблагоговейнство митрофорен протойерей Александър Иванович Карягин – предстоятел на руското подворие в България.

Решение № 192 от 26.06.2008  132.50 KB относно: Обявяване на датата 19 юли, в знак на дълбока почит и преклонение и продължавайки традицията, за Ден на възпоменание на жертвите – православни християни, загинали при опожаряването на града и Старозагорското клане от 1877 г.

Решение № 193 от 26.06.2008  135.56 KB относно: Промяна условията по кредита на Община Стара Загора с Юробанк и ЕфДжи България – АД по договор за кредит № 03/30.05.2005г. и анекс към него № 1 от 13.06.2007 г.

Решение № 194 от 26.06.2008  129.85 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране с проект „Повече идеи за достъпна и прозрачна администрация" по програмата за безвъзмездна финансова помощ ОПАК, подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Решение № 195 от 26.06.2008  129.57 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране с проект „Администрацията и бизнеса – обществени партньори" по програмата за безвъзмездна финансова помощ ОПАК, подприоритет 1.4. „Администрацията партньор на бизнеса", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Решение № 196 от 26.06.2008  130.92 KB относно: Предоставяне на общинската спортна база за ползване от лицензирани спортни клубове.

Решение № 197 от 26.06.2008  131.57 KB относно: Пътуване на пенсионери и инвалиди над 65 години с постоянен адрес в селата от Община Стара Загора до общинския център.

Решение № 198 от 26.06.2008  129.33 KB относно: Разглеждане докладна записка от управителя на общинско търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД

Решение № 199 от 26.06.2008  128.11 KB относно: Приемане на наредба за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

точка 30 130.97 KB относно: Даване на съгласие за промяна за регулацията на УПИ I „Спортен комплекс" в кв.264 по плана на град Стара Загора

Решение № 200 от 26.06.2008  131.03 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Стара Загора" на Негово високоблагоговейнство митрофорен протойерей Александър Иванович Карягин – предстоятел на руското подворие в България.

Горещ телефон
за сигнали