Протокол № 13 от 26.06.2008

Размер на шрифта: A A A

точка 1 132.33 KB Питания.
 
Решение № 175 от 26.06.2008  128.36 KB относно: Избор на Изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация. – /продължение на предложението от заседание 11 от 29.05.2008г./

Решение № 176 от 26.06.2008  130.00 KB относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета /първо четене/

Решение № 177 от 26.06.2008  137.87 KB относно: Приемане на годишните отчети и баланси на общинските търговски дружества към 31.12.2007 година и разпределение на печалбата.

Решение № 178 от 26.06.2008  141.59 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на общинския бюджет за 2008 г. във връзка с промяна в начина на финансиране на детски ясли и общинска администрация.

Решение № 179 от 26.06.2008  141.42 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – общинска собственост на Народни читалища на територията на община Стара Загора.

точка 7 129.47 KB относно: Прекратяване на съсобстеност в УПИ Іодо и УПИ ІІ6060 в кв. 412 а по плана на гр. Стара Загора, чрез замяна.

точка 8 126.61 KB относно: Учредяване допълнително право на строеж в УПИ ІІІ – Жил. Строителство, ПГ и КОО, кв. 45а по плана на гр. Стара Загора

Решение № 180 от 26.06.2008  135.86 KB относно: Учредяване допълнително право на строеж в УПИ – СНС, кв.46 по плана на с. Кирилово, Община Стара Загора.

Решение № 181 от 26.06.2008  137.02 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІV 713 в кв. 5090 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 182 от 26.06.2008  135.54 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 656 а по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 183 от 26.06.2008  138.08 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване 20 kV за обект: „Асфалтова база" в ПИ №000880, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000409, 000450, 000472, 000798, 000851, 000852, 000880, и 000909, местност „Под Медвен", землище с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 184 от 26.06.2008  138.07 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост /ЧОС/ на НЧ „Хр. Ботев", с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

Решение № 185 от 26.06.2008  136.76 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 186 от 26.06.2008  136.99 KB относно: Предоставяне на учебна база на частно основно училище „Елин Пелин" – Стара Загора

Решение № 187 от 26.06.2008  171.41 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І 131,одо в кв. 37 с. Ловец, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 188 от 26.06.2008  146.54 KB  относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, находящ се в УПИ VІ за държ. жил. стр. В кв.35 с. Дълбоки, община Стара Загора /бивша аптека/, по реда на ЗПСК.

Решение № 189 от 26.06.2008  174.71 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, находящ се в кв.112 УПИ І, №68850.505.294.2.8, гр. Стара Загора, бул. „Славянски" № 1, /бивше котелно – дял 1/ по реда на ЗПСК.

Решение № 190 от 26.06.2008  173.63 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, находящ се в кв.112 УПИ І, №68850.505.294.2.9, гр. Стара Загора, бул. „Славянски" № 1, /бивше котелно – дял 2/ по реда на ЗПСК.

Решение № 191 от 26.06.2008  146.00 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ Х фурна, 145 кв.2 с. Стрелец, община Стара Загора /бивша фурна/, по реда на ЗПСК.

точка 21 130.21 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Стара Загора" на Негово високоблагоговейнство митрофорен протойерей Александър Иванович Карягин – предстоятел на руското подворие в България.

Решение № 192 от 26.06.2008  132.50 KB относно: Обявяване на датата 19 юли, в знак на дълбока почит и преклонение и продължавайки традицията, за Ден на възпоменание на жертвите – православни християни, загинали при опожаряването на града и Старозагорското клане от 1877 г.

Решение № 193 от 26.06.2008  135.56 KB относно: Промяна условията по кредита на Община Стара Загора с Юробанк и ЕфДжи България – АД по договор за кредит № 03/30.05.2005г. и анекс към него № 1 от 13.06.2007 г.

Решение № 194 от 26.06.2008  129.85 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране с проект „Повече идеи за достъпна и прозрачна администрация" по програмата за безвъзмездна финансова помощ ОПАК, подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Решение № 195 от 26.06.2008  129.57 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране с проект „Администрацията и бизнеса – обществени партньори" по програмата за безвъзмездна финансова помощ ОПАК, подприоритет 1.4. „Администрацията партньор на бизнеса", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Решение № 196 от 26.06.2008  130.92 KB относно: Предоставяне на общинската спортна база за ползване от лицензирани спортни клубове.

Решение № 197 от 26.06.2008  131.57 KB относно: Пътуване на пенсионери и инвалиди над 65 години с постоянен адрес в селата от Община Стара Загора до общинския център.

Решение № 198 от 26.06.2008  129.33 KB относно: Разглеждане докладна записка от управителя на общинско търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД

Решение № 199 от 26.06.2008  128.11 KB относно: Приемане на наредба за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

точка 30 130.97 KB относно: Даване на съгласие за промяна за регулацията на УПИ I „Спортен комплекс" в кв.264 по плана на град Стара Загора

Решение № 200 от 26.06.2008  131.03 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Стара Загора" на Негово високоблагоговейнство митрофорен протойерей Александър Иванович Карягин – предстоятел на руското подворие в България.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали