Протокол № 14 от 24.07.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 201 от 24.07.2008  138.02 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт.
 
Решение № 202 от 24.07.2008  127.04 KB относно: Наредба за рекламната дейност на територията на Община Стара Загора. - /първо четене/

Решение № 203 от 24.07.2008  136.83 KB относно: Предложение относно Създаване на Временна комисия за установяване на фактическото и правно състояние, свързано с рекламно информационните съоръжения, разположени на територията на град Стара Загора.

точка 4 132.85 KB относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ І „Спортен комплекс" в кв. 264 по плана на гр. Стара Загора.

точка 5 122.32 KB относно: Промяна на регулацията в кв.656 а по плана на град Стара Загора.

точка 6 128.12 KB относно: Отмяна на Решение № 450 от протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 04.08.2005 г.

Решение № 204 от 24.07.2008  144.07 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Ремонтни дейности и доставка на оборудване за Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев" и Драматичен театър в град Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Компонент 3 „Културна инфраструктура".

Решение № 205 от 24.07.2008  129.43 KB относно: Предоставяне правото на безвъзмездно ползване на ТП на НОИ – Стара Загора на помещение общинска собственост.

Решение № 206 от 24.07.2008  139.20 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.501.316 (УПИ І316, жил. стр-во, гаражи и одо в кв.6516) по плана на град Стара Загора, кв. Железник.

Решение № 207 от 24.07.2008  138.61 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ VІІІ657 в кв.506 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 208 от 24.07.2008  133.22 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване, чрез изграждане на въздушна мрежа НН за захранване на обект: „Жилищна сграда" в ПИ № 019008, минаващо по полски път с кадастрален номер №000014, местност „Пандъка", землище с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 209 от 24.07.2008  134.66 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасета на външно ел.захранване, чрез ел.проводно отклонение от ВЕП 20kV „Стамово" и изграждане на МчТП и външен газопровод за захранване на обект: „Сушилни за тютюн" в ПИ №016028, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 016029 и по полски пътища с кадастрални номера №000004 и № 000124, местност „Герена", землище с. Калитиново, община Стара Загора.

Решение № 210 от 24.07.2008  133.71 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора.

Решение № 211 от 24.07.2008  137.64 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 212 от 24.07.2008  164.49 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Люляк, Община Стара Загора.

Решение № 213 от 24.07.2008  135.87 KB относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи, съгласно приетите от Общинския съвет „Правила за отпускане на еднократни помощи от Бюджета на Община Стара Загора", § 4294 „Други помощи по решение на Общински съвет".

Решение № 214 от 24.07.2008  126.34 KB относно: Предложение относно избор на представител на Общинския съвет Стара Загора за член на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

Решение № 215 от 24.07.2008  131.35 KB относно: Предложение относно Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проект за благоустрояване на паркинг зона на ул."Братя Жекови", между улица „Стефан Караджа" и улица „Ангел Кънчев" в град Стара Загора пред „Красива България" към МТСП, с цел подобряване на градската среда и създаване на трудова заетост за безработни лица.

Решение № 216 от 24.07.2008  134.04 KB относно: Предложение относно Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект PHARE2006/018-343.01.01 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", фаза 3.

Решение № 217 от 24.07.2008  135.48 KB относно: Предложение относно образуване на Временна комисия на Общински съвет Стара Загора за разработване на програма за взаимодействие и контрол на съхранението и изпитанията на боеприпаси на територията на Община Стара Загора, съвместно с МО, МОСВ, МЗ, МИЕ.

Решение № 218 от 24.07.2008  131.32 KB относно: Предложение относно Промяна на решение № 195 от 26.06.2008 година

Решение № 219 от 24.07.2008  134.75 KB относно: Предложение относно награждаване на Николай Белухов – възпитаник на ПМГ „Гео Милев" спечелил за втора поредна година златен олимпийски медал на Международната олимпиада по математика в Мадрид, Испания и неговия преподавател от ПМГ"Гео Милев"Светлозар Дойчев.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали