Протокол № 15 от 18.09.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 220 от 18.09.2008  145.81 KB относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в бюджетните дейности и определяне на основните месечни заплати на Кмет на община и кметства (населени места) в сила от 01.07.2008год. и вътрешни компенсирани промени в разходната част на общинския бюджет.
 
Решение № 221 от 18.09.2008  129.88 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2008г.

Решение № 222 от 18.09.2008  133.78 KB относно: Предоставяне правото на безвъзмездно ползване на ТП на НОИ – Стара Загора на помещение общинска собственост.

Решение № 223 от 18.09.2008  131.48 KB относно: Продължаване срока на наемните договори на земеделски земи – остатъчен фонд /общински незаявени/ по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Решение № 224 от 18.09.2008  129.60 KB относно: Изменение на Решение № 212 от Протокол № 14/24.07.08 г. на Общински съвет

Решение № 225 от 18.09.2008  127.51 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Стара Загора" на Явор Димитров Янакиев.

Решение № 226 от 18.09.2008  130.45 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Стара Загора" на Светлозар Благоев Дойчев – учител в ПМГ „Гео Милев" Стара Загора.

точка 8 127.15 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Стара Загора" на доц. Злати Георгиев Златев.

точка 9 136.79 KB относно: Удостояване с наградата „Николай Лилиев" на проф. Д.с.н. Илия Минков Димитров, на Тихомир Етърски и проф. Петър Жеков

Решение № 227 от 18.09.2008  153.63 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора

Решение № 228 от 18.09.2008  132.91 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора.

Решение № 229 от 18.09.2008  135.73 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Плоска Могила, Община Стара Загора.

Решение № 230 от 18.09.2008  143.89 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 231 от 18.09.2008  141.06 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора.

Решение № 232 от 18.09.2008  177.81 KB относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на дървесина по дървесни видове и сортименти на временен склад за Община Стара Загора

Решение № 233 от 18.09.2008  135.99 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за мачтов трафопост на съществуващ ж. р. стълб и трасе на външно ел. захранване - кабел НН - на ПИ № 000066 /бивша «Синаница»/, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001200 и 001209, землище гр. Стара Загора. Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 001200, 001258 и 001209, землище гр. Стара Загора.

Решение № 234 от 18.09.2008  134.71 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 000911, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000613 и 000614, местност «Дервен баир», землище с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 235 от 18.09.2008  135.33 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен газопровод за захранване на ПИ № 032018, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000175, 000311, 000331, 000571, 000576, 000580 и 032019, местност «Влавошка могила», землище с.Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 236 от 18.09.2008  133.19 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелно ел. захранване НН на ПИ № 060025, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000081 и 000191, местност «Селските лозя», землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 237 от 18.09.2008  131.81 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 060025, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 000081, местност «Селските лозя», землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 238 от 18.09.2008  135.80 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 77476.507.78, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000519, 000498, 000515, 000513, 000523, 000155, землище с. Хрищени. Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 000519, 000498, 000515, 000513, 000514, 000523, 000155, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 239 от 18.09.2008  135.95 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 086013 и ПИ № 086005, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000215, 000216 и 086017, местност «Клюнка», землище с. Малка Верея. Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 000215, 000216, 086001, 086002, 086003, 086004, 086005, 086013, 086014, 086015, 086016 и 086017, местност «Клюнка», землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 240 от 18.09.2008  132.67 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ № 110002, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001151, 001156, 001157, 001212, 001258, 001263, 110002, 110003, 110004, 110005 и 110006, местност «Вадата», землище гр. Стара Загора.

Решение № 241 от 18.09.2008  133.46 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 112005, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 001151, местност «Вадата», землище гр. Стара Загора.

Решение № 242 от 18.09.2008  132.39 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 121002, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 121005, 000289 и 000055, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 243 от 18.09.2008  134.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външнo ел. захранване на ПИ № 138021, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001374, 002049 и 001296, местност "Герена", землище гр. Стара Загора.

Решение № 244 от 18.09.2008  133.04 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ № 138021, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001374, 002049 и 001296, местност "Герена", землище гр. Стара Загора.

Решение № 245 от 18.09.2008  133.83 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване НН на ПИ № 131031, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001492, 001384, 001269 и 131006, местност «Караиванов кладенец», землище гр. Стара Загора.

точка 29 130.21 KB относно: Създаване на временна комисия за извършване на съпоставка между действащия ПУП относно означени и определени за озеленени територии и фактическито положение на местата, където са изградени такива или изпълняват предназначение на озеленени площи.

Решение № 246 от 18.09.2008  131.36 KB относно: Приемане на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2008/2009г. в изпълнение на Стратегията на Министерството на образованието и науката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

точка 31 127.22 KB относно: Промяна на регулацията в кв.412б по плана на град Стара Загора и създаване на съсобствен Урегулиран поземлен имот.

Решение № 247 от 18.09.2008  136.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX 5537,5538 в кв.283 по плана на град Стара Загора

Решение № 248 от 18.09.2008  136.44 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI 242 в кв.2 по плана на с.Змейово

Решение № 249 от 18.09.2008  209.23 KB относно: Прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти в кв."Железник"

Решение № 250 от 18.09.2008  153.13 KB относно: Замяна на ПИ №67800.8.745 в землището на град Созопол, съобственост на Община Стара Загора с ПИ №67800.8.909-собственост на „Дафна"ЕООД

Решение № 251 от 18.09.2008  135.97 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.

Решение № 252 от 18.09.2008  129.04 KB относно: Промяна места за стоянки за таксита на територията на град Стара Загора.

Решение № 253 от 18.09.2008  139.58 KB относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора в регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Стара Загора.

Решение № 254 от 18.09.2008  129.96 KB относно: Даване на съгласие за извършване на пореден мониторинг на околната среда в Община Стара Загора от акредитирана лаборатория на „Умвелт институт" Щутгарт, Германия.

Решение № 255 от 18.09.2008  134.39 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване ПИ № 085004, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 085013 и 00216, местност «Габрова кория», землище с. Малка Верея.Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 085013 и 000216, местност «Габрова кория», землище с. Малка Верея.

Решение № 256 от 18.09.2008  131.75 KB относно: Отпускане на персонална помощ на Николай Иванов Белухов.

точка 42 127.70 KB относно: Прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти І одо и ІІ 6060 кв.412 а по плана на град Стара Загора чрез замяна.

точка 43 124.32 KB относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Стара Загора от кмета на Община Стара Загора

точка 44 126.56 KB относно: Отчет за периода ноември 2007 – юли 2008 г. и програма за дейността на Общински съвет Стара Загора до края на календарната 2008 година.

Решение № 257 от 18.09.2008  130.82 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база ЛСК „Самарско знаме" за безвъзмездно ползване в срок от 2 години на ЛСК „Рефлес 1".

Горещ телефон
за сигнали