Протокол № 15 от 18.09.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 220 от 18.09.2008  145.81 KB относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в бюджетните дейности и определяне на основните месечни заплати на Кмет на община и кметства (населени места) в сила от 01.07.2008год. и вътрешни компенсирани промени в разходната част на общинския бюджет.
 
Решение № 221 от 18.09.2008  129.88 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2008г.

Решение № 222 от 18.09.2008  133.78 KB относно: Предоставяне правото на безвъзмездно ползване на ТП на НОИ – Стара Загора на помещение общинска собственост.

Решение № 223 от 18.09.2008  131.48 KB относно: Продължаване срока на наемните договори на земеделски земи – остатъчен фонд /общински незаявени/ по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Решение № 224 от 18.09.2008  129.60 KB относно: Изменение на Решение № 212 от Протокол № 14/24.07.08 г. на Общински съвет

Решение № 225 от 18.09.2008  127.51 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Стара Загора" на Явор Димитров Янакиев.

Решение № 226 от 18.09.2008  130.45 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Стара Загора" на Светлозар Благоев Дойчев – учител в ПМГ „Гео Милев" Стара Загора.

точка 8 127.15 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Стара Загора" на доц. Злати Георгиев Златев.

точка 9 136.79 KB относно: Удостояване с наградата „Николай Лилиев" на проф. Д.с.н. Илия Минков Димитров, на Тихомир Етърски и проф. Петър Жеков

Решение № 227 от 18.09.2008  153.63 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора

Решение № 228 от 18.09.2008  132.91 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора.

Решение № 229 от 18.09.2008  135.73 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Плоска Могила, Община Стара Загора.

Решение № 230 от 18.09.2008  143.89 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 231 от 18.09.2008  141.06 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора.

Решение № 232 от 18.09.2008  177.81 KB относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на дървесина по дървесни видове и сортименти на временен склад за Община Стара Загора

Решение № 233 от 18.09.2008  135.99 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за мачтов трафопост на съществуващ ж. р. стълб и трасе на външно ел. захранване - кабел НН - на ПИ № 000066 /бивша «Синаница»/, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001200 и 001209, землище гр. Стара Загора. Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 001200, 001258 и 001209, землище гр. Стара Загора.

Решение № 234 от 18.09.2008  134.71 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 000911, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000613 и 000614, местност «Дервен баир», землище с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 235 от 18.09.2008  135.33 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен газопровод за захранване на ПИ № 032018, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000175, 000311, 000331, 000571, 000576, 000580 и 032019, местност «Влавошка могила», землище с.Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 236 от 18.09.2008  133.19 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелно ел. захранване НН на ПИ № 060025, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000081 и 000191, местност «Селските лозя», землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 237 от 18.09.2008  131.81 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 060025, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 000081, местност «Селските лозя», землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 238 от 18.09.2008  135.80 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 77476.507.78, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000519, 000498, 000515, 000513, 000523, 000155, землище с. Хрищени. Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 000519, 000498, 000515, 000513, 000514, 000523, 000155, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 239 от 18.09.2008  135.95 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 086013 и ПИ № 086005, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000215, 000216 и 086017, местност «Клюнка», землище с. Малка Верея. Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 000215, 000216, 086001, 086002, 086003, 086004, 086005, 086013, 086014, 086015, 086016 и 086017, местност «Клюнка», землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 240 от 18.09.2008  132.67 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ № 110002, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001151, 001156, 001157, 001212, 001258, 001263, 110002, 110003, 110004, 110005 и 110006, местност «Вадата», землище гр. Стара Загора.

Решение № 241 от 18.09.2008  133.46 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 112005, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 001151, местност «Вадата», землище гр. Стара Загора.

Решение № 242 от 18.09.2008  132.39 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 121002, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 121005, 000289 и 000055, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 243 от 18.09.2008  134.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външнo ел. захранване на ПИ № 138021, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001374, 002049 и 001296, местност "Герена", землище гр. Стара Загора.

Решение № 244 от 18.09.2008  133.04 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ № 138021, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001374, 002049 и 001296, местност "Герена", землище гр. Стара Загора.

Решение № 245 от 18.09.2008  133.83 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване НН на ПИ № 131031, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 001492, 001384, 001269 и 131006, местност «Караиванов кладенец», землище гр. Стара Загора.

точка 29 130.21 KB относно: Създаване на временна комисия за извършване на съпоставка между действащия ПУП относно означени и определени за озеленени територии и фактическито положение на местата, където са изградени такива или изпълняват предназначение на озеленени площи.

Решение № 246 от 18.09.2008  131.36 KB относно: Приемане на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2008/2009г. в изпълнение на Стратегията на Министерството на образованието и науката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

точка 31 127.22 KB относно: Промяна на регулацията в кв.412б по плана на град Стара Загора и създаване на съсобствен Урегулиран поземлен имот.

Решение № 247 от 18.09.2008  136.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX 5537,5538 в кв.283 по плана на град Стара Загора

Решение № 248 от 18.09.2008  136.44 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI 242 в кв.2 по плана на с.Змейово

Решение № 249 от 18.09.2008  209.23 KB относно: Прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти в кв."Железник"

Решение № 250 от 18.09.2008  153.13 KB относно: Замяна на ПИ №67800.8.745 в землището на град Созопол, съобственост на Община Стара Загора с ПИ №67800.8.909-собственост на „Дафна"ЕООД

Решение № 251 от 18.09.2008  135.97 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.

Решение № 252 от 18.09.2008  129.04 KB относно: Промяна места за стоянки за таксита на територията на град Стара Загора.

Решение № 253 от 18.09.2008  139.58 KB относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора в регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Стара Загора.

Решение № 254 от 18.09.2008  129.96 KB относно: Даване на съгласие за извършване на пореден мониторинг на околната среда в Община Стара Загора от акредитирана лаборатория на „Умвелт институт" Щутгарт, Германия.

Решение № 255 от 18.09.2008  134.39 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване ПИ № 085004, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 085013 и 00216, местност «Габрова кория», землище с. Малка Верея.Сервитутите на трасето засягат поземлени имоти с кадастрални номера 085013 и 000216, местност «Габрова кория», землище с. Малка Верея.

Решение № 256 от 18.09.2008  131.75 KB относно: Отпускане на персонална помощ на Николай Иванов Белухов.

точка 42 127.70 KB относно: Прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти І одо и ІІ 6060 кв.412 а по плана на град Стара Загора чрез замяна.

точка 43 124.32 KB относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Стара Загора от кмета на Община Стара Загора

точка 44 126.56 KB относно: Отчет за периода ноември 2007 – юли 2008 г. и програма за дейността на Общински съвет Стара Загора до края на календарната 2008 година.

Решение № 257 от 18.09.2008  130.82 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база ЛСК „Самарско знаме" за безвъзмездно ползване в срок от 2 години на ЛСК „Рефлес 1".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали