Протокол № 17 от 30.10.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 127.21 KB относно: Полагане на клетва на новия общински съветник 

Решение № 258 от 30.10.2008  131.92 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора" /посмъртно/ на Христина Морфова по случай 120 години от нейното рождение.

Решение № 259 от 30.10.2008  129.41 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора", във връзка със 170 годишнината от рождението на Митрополит Методий Кусев.

Решение № 260 от 30.10.2008  146.95 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора

Решение № 261 от 30.10.2008  145.38 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

Решение № 262 от 30.10.2008  129.21 KB относно: Изменение на решение № 78/2008г. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 263 от 30.10.2008  131.03 KB относно: Отстраняване на явна техническа грешка

Решение № 264 от 30.10.2008  150.46 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2008/2009г

Решение № 265 от 30.10.2008  135.23 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти-публична общинска собственост

Решение № 266 от 30.10.2008  133.03 KB относно: Предоставяне на СНЦ „Свят без граници" обект общинска собственост за безвъзмездно ползване

Решение № 267 от 30.10.2008  132.26 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти-публична общинска собственост

Решение № 268 от 30.10.2008  134.95 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Люляк Община Стара Загора

Решение № 269 от 30.10.2008  143.06 KB относно: Утвъждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ III –баня в кв.34, с. Горно Ботево, Община Стара Загора /бивша баня/

Решение № 270 от 30.10.2008  143.34 KB относно: Утвъждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели, находящи се в с. Казанка, Община Стара Загора, с планоснимачни номера 380 и 383 в кв.20 по плана на селото

Решение № 271 от 30.10.2008  146.43 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ обособен дял II от имот с пл. № 358, находящ се в УПИ IIІ- за училище, автоспирка и павилион, кв.10 с.Загоре, община Стара Загора /бивш клуб и магазин/, по реда на ЗПСК

Решение № 272 от 30.10.2008  145.15 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ обособен дял I от имот с пл. № 358, находящ се в УПИ IIІ- за училище, автоспирка и павилион, кв.10 с.Загоре, община Стара Загора /бивша сладкарница/, по реда на ЗПСК

Решение № 273 от 30.10.2008  145.29 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ IХ 255, кв.12 с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 274 от 30.10.2008  145.49 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VІІ-детска градина в кв.19 с.Пшеничево, община Стара Загора /бивша ЦДГ № 49/

Решение № 275 от 30.10.2008  144.47 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І в кв.20 с. Михайлово, община Стара Загора

точка 19 129.17 KB относно: Прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти ІОДО и ІІ6060 в кв. 412а по плана на гр.Ст.Загора чрез замяна.

Решение № 276 от 30.10.2008  130.04 KB относно: Изменение на Решение Nо 93 по Протокол Nо 9 от 31.03.2004 год.

Решение № 277 от 30.10.2008  135.49 KB относно: Изкупуване на Поземлен имот Nо 341 кв.22 по плана на с.Братя Кунчеви

Решение № 278 от 30.10.2008  135.21 KB относно: Дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорска Света Митрополия

точка 23 123.52 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 520 по плана на град Стара Загора

Решение № 279 от 30.10.2008  138.96 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 666 по плана на град Стара Загора и създаване на съсобствен Урегулиран поземлен имот

Решение № 280 от 30.10.2008  137.89 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV619 кв.4930 по плана на гр.Ст.Загора

точка 26 129.54 KB относно: Oрганизиране и провеждане на търг за продажба на общински Урегулирани поземлени имоти в гр. Стара Загора

Решение № 281 от 30.10.2008  148.31 KB относно: Oрганизиране и провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. гаражи в кв. 51 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 282 от 30.10.2008  141.60 KB относно: Даване съгласие за промяна на регулацията в кв. 69 по плана на с.Змейово и създаване на съсобствени Урегулирани поземлени имоти

Решение № 283 от 30.10.2008  132.37 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване мрежа НН за захранване на обект»Помпа» в ПИ № 053032, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000571, 000570, 000549 и 000692, местност»Айваза», землище с.Богомилово, община Стара Загора

Решение № 284 от 30.10.2008  132.14 KB относно: Одобряване на ПУП – 1.парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – отклонение 20кV от съществуваща шахта северно от имот №215052 до БКТП за захранване на ПИ № 219062, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 002136, 001714, 001716 и 001712, местност»Комлука», землище гр. Стара Загора ; 2. Парцеларен план за трасе на ел.кабел за резервно външно захранване – отклонение 20кV от ЖР стълб на съществуващ въздушен ел.провод до БКТП за захранване на ПИ № 219062, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 222011, 001708, 001723, 001719, 001718, 001717 и 001712, местност «Комлука», землище гр.Стара Загора.

Решение № 285 от 30.10.2008  133.55 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване кабел 1кV подземно в изкоп за захранване на обект»Изложбена зала за автомобили и кафе» в ПИ № 107022, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000431, 000474, 000442, 108001, 000786 и 000400, местност»Под Медвен», землище с.Хрищени, община Стара Загора

Решение № 286 от 30.10.2008  131.90 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод ф75-ПЕВП за захранване на обект»Жилищни сгради-9бр.» в ПИ № 031125, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 031130, местност »Кадън алийка», землище с.Лясково, община Стара Загора

Решение № 287 от 30.10.2008  134.13 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване, чрез изграждане на БКТП от ел.провод 20кV, извод "Богомилово" за захранване на обект:»Жилищни сгради-9бр.» в ПИ № 031125, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 031130, местност»Кадън алийка», землище с.Лясково, община Стара Загора

Решение № 288 от 30.10.2008  187.04 KB относно: Изменение на Общия устройствен план на град Стара Загора

Решение № 289 от 30.10.2008  132.22 KB относно: Отдаване под наем на етажна собственост от сградата на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД, гр. Стара Загора – на Първа вътрешна клиника на „МБАЛ" ЕАД /Университетска/, гр. Стара Загора.

Решение № 290 от 30.10.2008  132.96 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка „Рехабилитация на тротоарни настилки в община Стара Загора".

Решение № 291 от 30.10.2008  133.28 KB относно: Предложение относно включване на общински съветници в комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа – 236 км. На територията на Община Стара Загора от 01.01.2009 год. до 01.04.2011 година.

Решение № 292 от 30.10.2008  134.16 KB относно: Предложение за решение по молбите на Михаил Видев Михайлов, Зорка Иванова Крачолова, Вълка Генчева Митева, Олга Иванова Яръкова.

Решение № 293 от 30.10.2008  127.85 KB относно: „Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проекти за благоустрояване на обекти, общинска публична собственост пред „Красива България" към МТСП, с цел подобряване на градската среда и създаване на трудова заетост за безработни лица.

точка 40 127.02 KB относно: Презентация от проф.дсн Цанко Яблански координатор на проект по Европейските фондове чрез Агенцията за иновации на Кралство Норвегия на тема „Оценка на замърсяването на въздуха и влиянието му върху водата, почвата, растенията, животните и човека в региона на Стара Загора" на Аграрния факултет на Тракийски университет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали