Протокол № 17 от 30.10.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 127.21 KB относно: Полагане на клетва на новия общински съветник 

Решение № 258 от 30.10.2008  131.92 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора" /посмъртно/ на Христина Морфова по случай 120 години от нейното рождение.

Решение № 259 от 30.10.2008  129.41 KB относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора", във връзка със 170 годишнината от рождението на Митрополит Методий Кусев.

Решение № 260 от 30.10.2008  146.95 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора

Решение № 261 от 30.10.2008  145.38 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

Решение № 262 от 30.10.2008  129.21 KB относно: Изменение на решение № 78/2008г. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 263 от 30.10.2008  131.03 KB относно: Отстраняване на явна техническа грешка

Решение № 264 от 30.10.2008  150.46 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2008/2009г

Решение № 265 от 30.10.2008  135.23 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти-публична общинска собственост

Решение № 266 от 30.10.2008  133.03 KB относно: Предоставяне на СНЦ „Свят без граници" обект общинска собственост за безвъзмездно ползване

Решение № 267 от 30.10.2008  132.26 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти-публична общинска собственост

Решение № 268 от 30.10.2008  134.95 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Люляк Община Стара Загора

Решение № 269 от 30.10.2008  143.06 KB относно: Утвъждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ III –баня в кв.34, с. Горно Ботево, Община Стара Загора /бивша баня/

Решение № 270 от 30.10.2008  143.34 KB относно: Утвъждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели, находящи се в с. Казанка, Община Стара Загора, с планоснимачни номера 380 и 383 в кв.20 по плана на селото

Решение № 271 от 30.10.2008  146.43 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ обособен дял II от имот с пл. № 358, находящ се в УПИ IIІ- за училище, автоспирка и павилион, кв.10 с.Загоре, община Стара Загора /бивш клуб и магазин/, по реда на ЗПСК

Решение № 272 от 30.10.2008  145.15 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ обособен дял I от имот с пл. № 358, находящ се в УПИ IIІ- за училище, автоспирка и павилион, кв.10 с.Загоре, община Стара Загора /бивша сладкарница/, по реда на ЗПСК

Решение № 273 от 30.10.2008  145.29 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ IХ 255, кв.12 с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 274 от 30.10.2008  145.49 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VІІ-детска градина в кв.19 с.Пшеничево, община Стара Загора /бивша ЦДГ № 49/

Решение № 275 от 30.10.2008  144.47 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І в кв.20 с. Михайлово, община Стара Загора

точка 19 129.17 KB относно: Прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти ІОДО и ІІ6060 в кв. 412а по плана на гр.Ст.Загора чрез замяна.

Решение № 276 от 30.10.2008  130.04 KB относно: Изменение на Решение Nо 93 по Протокол Nо 9 от 31.03.2004 год.

Решение № 277 от 30.10.2008  135.49 KB относно: Изкупуване на Поземлен имот Nо 341 кв.22 по плана на с.Братя Кунчеви

Решение № 278 от 30.10.2008  135.21 KB относно: Дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорска Света Митрополия

точка 23 123.52 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 520 по плана на град Стара Загора

Решение № 279 от 30.10.2008  138.96 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 666 по плана на град Стара Загора и създаване на съсобствен Урегулиран поземлен имот

Решение № 280 от 30.10.2008  137.89 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV619 кв.4930 по плана на гр.Ст.Загора

точка 26 129.54 KB относно: Oрганизиране и провеждане на търг за продажба на общински Урегулирани поземлени имоти в гр. Стара Загора

Решение № 281 от 30.10.2008  148.31 KB относно: Oрганизиране и провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. гаражи в кв. 51 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 282 от 30.10.2008  141.60 KB относно: Даване съгласие за промяна на регулацията в кв. 69 по плана на с.Змейово и създаване на съсобствени Урегулирани поземлени имоти

Решение № 283 от 30.10.2008  132.37 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване мрежа НН за захранване на обект»Помпа» в ПИ № 053032, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000571, 000570, 000549 и 000692, местност»Айваза», землище с.Богомилово, община Стара Загора

Решение № 284 от 30.10.2008  132.14 KB относно: Одобряване на ПУП – 1.парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – отклонение 20кV от съществуваща шахта северно от имот №215052 до БКТП за захранване на ПИ № 219062, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 002136, 001714, 001716 и 001712, местност»Комлука», землище гр. Стара Загора ; 2. Парцеларен план за трасе на ел.кабел за резервно външно захранване – отклонение 20кV от ЖР стълб на съществуващ въздушен ел.провод до БКТП за захранване на ПИ № 219062, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 222011, 001708, 001723, 001719, 001718, 001717 и 001712, местност «Комлука», землище гр.Стара Загора.

Решение № 285 от 30.10.2008  133.55 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване кабел 1кV подземно в изкоп за захранване на обект»Изложбена зала за автомобили и кафе» в ПИ № 107022, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000431, 000474, 000442, 108001, 000786 и 000400, местност»Под Медвен», землище с.Хрищени, община Стара Загора

Решение № 286 от 30.10.2008  131.90 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод ф75-ПЕВП за захранване на обект»Жилищни сгради-9бр.» в ПИ № 031125, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 031130, местност »Кадън алийка», землище с.Лясково, община Стара Загора

Решение № 287 от 30.10.2008  134.13 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване, чрез изграждане на БКТП от ел.провод 20кV, извод "Богомилово" за захранване на обект:»Жилищни сгради-9бр.» в ПИ № 031125, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 031130, местност»Кадън алийка», землище с.Лясково, община Стара Загора

Решение № 288 от 30.10.2008  187.04 KB относно: Изменение на Общия устройствен план на град Стара Загора

Решение № 289 от 30.10.2008  132.22 KB относно: Отдаване под наем на етажна собственост от сградата на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД, гр. Стара Загора – на Първа вътрешна клиника на „МБАЛ" ЕАД /Университетска/, гр. Стара Загора.

Решение № 290 от 30.10.2008  132.96 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка „Рехабилитация на тротоарни настилки в община Стара Загора".

Решение № 291 от 30.10.2008  133.28 KB относно: Предложение относно включване на общински съветници в комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа – 236 км. На територията на Община Стара Загора от 01.01.2009 год. до 01.04.2011 година.

Решение № 292 от 30.10.2008  134.16 KB относно: Предложение за решение по молбите на Михаил Видев Михайлов, Зорка Иванова Крачолова, Вълка Генчева Митева, Олга Иванова Яръкова.

Решение № 293 от 30.10.2008  127.85 KB относно: „Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проекти за благоустрояване на обекти, общинска публична собственост пред „Красива България" към МТСП, с цел подобряване на градската среда и създаване на трудова заетост за безработни лица.

точка 40 127.02 KB относно: Презентация от проф.дсн Цанко Яблански координатор на проект по Европейските фондове чрез Агенцията за иновации на Кралство Норвегия на тема „Оценка на замърсяването на въздуха и влиянието му върху водата, почвата, растенията, животните и човека в региона на Стара Загора" на Аграрния факултет на Тракийски университет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали