Протокол № 19 от 27.11.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 301 от 27.11.2008  132.86 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани – първо четене
 
Решение № 302 от 27.11.2008  126.91 KB относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора – второ четене

Решение № 303 от 27.11.2008  126.69 KB относно: Изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора – първо четене

Решение № 304 от 27.11.2008 137.6 KB относно: Вземане на решение за разкриване на пет Центъра за настаняване от семеен тип „Малък групов дом" като делегирана от държавата дейност.

Решение № 305 от 27.11.2008  131.51 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на външен водопровод ф110-ПЕВП и външна канализация РVС тръби ф 500 за захранване на обект»Бетонов възел» в ПИ № 002065, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 001159, землище гр.Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 306 от 27.11.2008  127.73 KB относно: Промяна в състава на Надзорния съвет на Общинската Агенция за приватизация

Решение № 307 от 27.11.2008  132.90 KB относно: Избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд.

Решение № 308 от 27.11.2008  134.46 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка „Изработване проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на Второ Основно Училище „П.Р.Славейков", град Стара Загора, кв. 91Б, УПИ ІІ-училище"

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали