Протокол № 20 от 18.12.2008

Размер на шрифта: A A A

 

 


Решение № 309 от 18.12.2008  132.88 KB относно: Предложение относно участие на Община Стара Загора като съучредител в Сдружение на общините от Югоизточен регион.

Решение № 310 от 18.12.2008  133.85 KB относно: Трансформиране на капиталови разходи за закупуване на тролеи в общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД в увеличение на капитала на дружеството.
 
Решение № 311 от 18.12.2008  136.91 KB относно: Oрганизиране и провеждане на търг за продажба на общински Урегулирани поземлени имоти в гр. Стара Загора

Решение № 312 от 18.12.2008  192.90 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект "Подобряване физическата и жизнена среда на кв."Железник" в град Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда"

Решение № 313 от 18.12.2008  130.87 KB относно: Изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на работещите в Община Стара Загора за 2008 година.

Решение № 314 от 18.12.2008  137.76 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008 г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт

Решение № 315 от 18.12.2008  134.64 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 520 по плана на град Стара Загора

Решение № 316 от 18.12.2008  136.33 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV15001 в кв.527а по плана на гр.Стара Загора

 

 
точка 9 129.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IIобщ., 578 кв. 59 по плана на с. Борилово

Решение № 317 от 18.12.2008  138.97 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХVІІ5264 кв.18 Индустрия по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 318 от 18.12.2008  136.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І489 кв.45 по плана на с.Дълбоки, общ. Стара Загора

Решение № 319 от 18.12.2008  150.56 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти ІОДО и ІІ6060 в кв. 412а по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 320 от 18.12.2008  152.80 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти ХХІХ14801 и ХХVІІІ в кв. 608 по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 321 от 18.12.2008  132.96 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно ползване на земеделска земя - частна общинска собственост /ЧОС/ на НЧ "РАЗВИТИЕ", с. Самуилово, Община Стара Загора

Решение № 322 от 18.12.2008  142.25 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху Поземлени имоти с идентификатори 68850.501.235 и 68850.501.720 (кв.666 - "Железник") по плана на град Стара Загора

Решение № 323 от 18.12.2008  133.96 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на имот от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на Стара Загора.

Решение № 324 от 18.12.2008  136.45 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ І Групово жил.стр-во в кв.128а по плана на гр.Стара Загора

Решение № 325 от 18.12.2008  136.21 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІV 317 в кв.488 по плана на гр.Стара Загора

Решение № 326 от 18.12.2008  136.17 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІІ - 1365 в кв.41 "а" по плана на гр.Стара Загора

Решение № 327 от 18.12.2008  136.56 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване НН от съществуващата мрежа ТП"Голеш-стар"за захранване на обект:»Мобилен бетонов център» в ПИ № 038014, местност»Под Голиш», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер 000601.

Решение № 328 от 18.12.2008  135.73 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на обект:»Мобилен бетонов център» в ПИ № 038014, местност»Под Голиш», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера № 000597, № 000620 и № 000601

Решение № 329 от 18.12.2008  131.25 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество "Обредни дейности" ЕООД за брак на Д М А

Решение № 330 от 18.12.2008  140.58 KB относно: Даване съгласие на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар " ЕООД за брак на Д М А

Решение № 331 от 18.12.2008 относно: Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора

Решение № 332 от 18.12.2008  134.20 KB  относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет, съгласно чл.94 от ЗИН (Закона за изпълнение на наказанията).

Решение № 333 от 18.12.2008  132.58 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагание на обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения"

Решение № 334 от 18.12.2008  126.69 KB относно: Доклад на Временната комисията за установяване състоянието на общинския жилищен фонд

Решение № 335 от 18.12.2008  128.88 KB относно:Предложение за решение по молбата на Славка Петрова Петрова ЕГН xxxxxxxxxx от град Стара Загора, ул."Загорка" № 17, вх."Б", ет.5, ап.55, образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

Решение № 336 от 18.12.2008  129.50 KB относно: Предложение относно отпущане на еднократна персонална помощ на Анатолий Бецов Гацев

 

Файлове:

prepis 331-1.pdf prepis 331-1.pdf

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали