Протокол № 20 от 18.12.2008

Размер на шрифта: A A A

 

 


Решение № 309 от 18.12.2008  132.88 KB относно: Предложение относно участие на Община Стара Загора като съучредител в Сдружение на общините от Югоизточен регион.

Решение № 310 от 18.12.2008  133.85 KB относно: Трансформиране на капиталови разходи за закупуване на тролеи в общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД в увеличение на капитала на дружеството.
 
Решение № 311 от 18.12.2008  136.91 KB относно: Oрганизиране и провеждане на търг за продажба на общински Урегулирани поземлени имоти в гр. Стара Загора

Решение № 312 от 18.12.2008  192.90 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект "Подобряване физическата и жизнена среда на кв."Железник" в град Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда"

Решение № 313 от 18.12.2008  130.87 KB относно: Изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на работещите в Община Стара Загора за 2008 година.

Решение № 314 от 18.12.2008  137.76 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008 г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт

Решение № 315 от 18.12.2008  134.64 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 520 по плана на град Стара Загора

Решение № 316 от 18.12.2008  136.33 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV15001 в кв.527а по плана на гр.Стара Загора

 

 
точка 9 129.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IIобщ., 578 кв. 59 по плана на с. Борилово

Решение № 317 от 18.12.2008  138.97 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХVІІ5264 кв.18 Индустрия по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 318 от 18.12.2008  136.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І489 кв.45 по плана на с.Дълбоки, общ. Стара Загора

Решение № 319 от 18.12.2008  150.56 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти ІОДО и ІІ6060 в кв. 412а по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 320 от 18.12.2008  152.80 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти ХХІХ14801 и ХХVІІІ в кв. 608 по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 321 от 18.12.2008  132.96 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно ползване на земеделска земя - частна общинска собственост /ЧОС/ на НЧ "РАЗВИТИЕ", с. Самуилово, Община Стара Загора

Решение № 322 от 18.12.2008  142.25 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху Поземлени имоти с идентификатори 68850.501.235 и 68850.501.720 (кв.666 - "Железник") по плана на град Стара Загора

Решение № 323 от 18.12.2008  133.96 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на имот от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на Стара Загора.

Решение № 324 от 18.12.2008  136.45 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ І Групово жил.стр-во в кв.128а по плана на гр.Стара Загора

Решение № 325 от 18.12.2008  136.21 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІV 317 в кв.488 по плана на гр.Стара Загора

Решение № 326 от 18.12.2008  136.17 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІІ - 1365 в кв.41 "а" по плана на гр.Стара Загора

Решение № 327 от 18.12.2008  136.56 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване НН от съществуващата мрежа ТП"Голеш-стар"за захранване на обект:»Мобилен бетонов център» в ПИ № 038014, местност»Под Голиш», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер 000601.

Решение № 328 от 18.12.2008  135.73 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на обект:»Мобилен бетонов център» в ПИ № 038014, местност»Под Голиш», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера № 000597, № 000620 и № 000601

Решение № 329 от 18.12.2008  131.25 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество "Обредни дейности" ЕООД за брак на Д М А

Решение № 330 от 18.12.2008  140.58 KB относно: Даване съгласие на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар " ЕООД за брак на Д М А

Решение № 331 от 18.12.2008 относно: Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора

Решение № 332 от 18.12.2008  134.20 KB  относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет, съгласно чл.94 от ЗИН (Закона за изпълнение на наказанията).

Решение № 333 от 18.12.2008  132.58 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагание на обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения"

Решение № 334 от 18.12.2008  126.69 KB относно: Доклад на Временната комисията за установяване състоянието на общинския жилищен фонд

Решение № 335 от 18.12.2008  128.88 KB относно:Предложение за решение по молбата на Славка Петрова Петрова ЕГН xxxxxxxxxx от град Стара Загора, ул."Загорка" № 17, вх."Б", ет.5, ап.55, образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

Решение № 336 от 18.12.2008  129.50 KB относно: Предложение относно отпущане на еднократна персонална помощ на Анатолий Бецов Гацев

 

Файлове:

prepis 331-1.pdf prepis 331-1.pdf

Горещ телефон
за сигнали