Протокол № 21 от 22.01.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 337 от 22.01.2009  127.75 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.
 
Решение № 338 от 22.01.2009  127.26 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора.

Решение № 339 от 22.01.2009  143.23 KB относно: Приемане план-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци през 2009 г в община Стара Загора.

Решение № 340 от 22.01.2009  128.74 KB относно: Приемане на Актуализирана „Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора" с период на действие 2009 – 2013.

Решение № 341 от 22.01.2009  139.55 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора към Община Стара Загора.

Решение № 342 от 22.01.2009  135.10 KB относно: Промяна на решение №161/29.05.08 за дългосрочно отдаване под аренда на зем. земи от ОбПФ в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора

Решение № 343 от 22.01.2009  137.33 KB относно: Избор на членове на временната комисия за провеждане на конкурс за омбудсман в Община Ст.Загора.

Решение № 344 от 22.01.2009  134.48 KB относно: Включване на общински съветници в комисиите за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки от Община Ст.Загора

Решение № 345 от 22.01.2009  128.25 KB относно: Доклад за дейността на временна комисия на Общински съвет Стара Загора за разработване на Програма за взаимодействие и контрол на съхранението и изпитанията на боеприпаси на територията на Община Стара Загора.

точка 10 126.52 KB относно: Презентация на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на соларна електроцентрала от Георги Михайлов – Управител на „Джи Ем Би Джи" ЕООД

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали