Протокол № 21 от 22.01.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 337 от 22.01.2009  127.75 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.
 
Решение № 338 от 22.01.2009  127.26 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора.

Решение № 339 от 22.01.2009  143.23 KB относно: Приемане план-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци през 2009 г в община Стара Загора.

Решение № 340 от 22.01.2009  128.74 KB относно: Приемане на Актуализирана „Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора" с период на действие 2009 – 2013.

Решение № 341 от 22.01.2009  139.55 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора към Община Стара Загора.

Решение № 342 от 22.01.2009  135.10 KB относно: Промяна на решение №161/29.05.08 за дългосрочно отдаване под аренда на зем. земи от ОбПФ в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора

Решение № 343 от 22.01.2009  137.33 KB относно: Избор на членове на временната комисия за провеждане на конкурс за омбудсман в Община Ст.Загора.

Решение № 344 от 22.01.2009  134.48 KB относно: Включване на общински съветници в комисиите за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки от Община Ст.Загора

Решение № 345 от 22.01.2009  128.25 KB относно: Доклад за дейността на временна комисия на Общински съвет Стара Загора за разработване на Програма за взаимодействие и контрол на съхранението и изпитанията на боеприпаси на територията на Община Стара Загора.

точка 10 126.52 KB относно: Презентация на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на соларна електроцентрала от Георги Михайлов – Управител на „Джи Ем Би Джи" ЕООД

Горещ телефон
за сигнали