Протокол № 22 от 29.01.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 346 от 29.01.2009  128.09 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
 
Решение № 347 от 29.01.2009  127.67 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора. 

Решение № 348 от 29.01.2009  180.65 KB относно: Създаване на Комисия към Общински съвет съгласно чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ /Закон за предотвратяване и разкриване на конфликти и интереси/.

Решение № 349 от 29.01.2009  144.94 KB относно: Включване в списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК и откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ №68850.501.526, кв.653 „Железник" в гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 350 от 29.01.2009  144.83 KB относно: Включване в списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК и откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ №68850.501.807, кв.653 - „Железник" в гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 351 от 29.01.2009  176.12 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев" ЕООД за брак на ДМА

Решение № 352 от 29.01.2009  133.61 KB относно: Вземане на решение за дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 353 от 29.01.2009  137.04 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ 554 в кв.15 – Голиш по плана на гр. Стара Загора

Решение № 354 от 29.01.2009  134.34 KB относно: Утвърждаване състава на Наблюдателна комисия

точка 10 126.62 KB относно: Приемане на Декларация, осъждаща агресията на Израел срещу Палестинските територии и бруталните убийства на жени и деца.

Решение № 355 от 29.01.2009  138.05 KB относно: Даване на съгласие за кандидатсване за финансиране на проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и срутища на селата Борилово, Борово, Елхово, Змейово, Казанка, Лозен, Люляк, Малка Верея, Ново Село, Ракитница, Хрищени, и Дълбоки, Община Стара Загора по ОП „Регионално развитие 2007-2013", Бюджетна линия BG 161РО001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градски агломерации""

Решение № 356 от 29.01.2009  134.39 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „За по-добро електронно обслужване, чрез Електронното правителство" по ОП „Административен капацитет 2007-2013", Бюджетна линия BGРО002/08/3.1-02, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление",подприоритет 3.1."Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса ,в това число чрез развитие на електронното управление"

Решение № 357 от 29.01.2009  128.66 KB относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства пред „Красива България" към МТСП с проект „Ремонт на Дома за инвалиди в град Стара Загора", който е общинска публична собственост.

точка 14 127.63 KB относно: Отчет за изпълнение през 2008 г. на заложеното в мандатната програма програма за управление на Община Стара Загора

Решение № 358 от 29.01.2009  180.30 KB относно: Създаване на Комисия към Общински съвет съгласно чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ /Закон за предотвратяване и разкриване на конфликти и интереси/. – на второ четене

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали