Протокол № 22 от 29.01.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 346 от 29.01.2009  128.09 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
 
Решение № 347 от 29.01.2009  127.67 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора. 

Решение № 348 от 29.01.2009  180.65 KB относно: Създаване на Комисия към Общински съвет съгласно чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ /Закон за предотвратяване и разкриване на конфликти и интереси/.

Решение № 349 от 29.01.2009  144.94 KB относно: Включване в списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК и откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ №68850.501.526, кв.653 „Железник" в гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 350 от 29.01.2009  144.83 KB относно: Включване в списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК и откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ №68850.501.807, кв.653 - „Железник" в гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 351 от 29.01.2009  176.12 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев" ЕООД за брак на ДМА

Решение № 352 от 29.01.2009  133.61 KB относно: Вземане на решение за дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 353 от 29.01.2009  137.04 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ 554 в кв.15 – Голиш по плана на гр. Стара Загора

Решение № 354 от 29.01.2009  134.34 KB относно: Утвърждаване състава на Наблюдателна комисия

точка 10 126.62 KB относно: Приемане на Декларация, осъждаща агресията на Израел срещу Палестинските територии и бруталните убийства на жени и деца.

Решение № 355 от 29.01.2009  138.05 KB относно: Даване на съгласие за кандидатсване за финансиране на проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и срутища на селата Борилово, Борово, Елхово, Змейово, Казанка, Лозен, Люляк, Малка Верея, Ново Село, Ракитница, Хрищени, и Дълбоки, Община Стара Загора по ОП „Регионално развитие 2007-2013", Бюджетна линия BG 161РО001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градски агломерации""

Решение № 356 от 29.01.2009  134.39 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „За по-добро електронно обслужване, чрез Електронното правителство" по ОП „Административен капацитет 2007-2013", Бюджетна линия BGРО002/08/3.1-02, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление",подприоритет 3.1."Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса ,в това число чрез развитие на електронното управление"

Решение № 357 от 29.01.2009  128.66 KB относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства пред „Красива България" към МТСП с проект „Ремонт на Дома за инвалиди в град Стара Загора", който е общинска публична собственост.

точка 14 127.63 KB относно: Отчет за изпълнение през 2008 г. на заложеното в мандатната програма програма за управление на Община Стара Загора

Решение № 358 от 29.01.2009  180.30 KB относно: Създаване на Комисия към Общински съвет съгласно чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ /Закон за предотвратяване и разкриване на конфликти и интереси/. – на второ четене

Горещ телефон
за сигнали