Протокол № 23 от 26.02.2009

Размер на шрифта: A A A


точка 1 125.41 KB относно: Полагане на клетва на нов общински съветник. 

Решение № 359 от 26.02.2009  189.23 KB относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2008 и приемане на бюджета на общината за 2009 година.

Решение № 360 от 26.02.2009  127.79 KB относно: Стратегия за управление на общинската собственост 2009 – 2011

Решение № 361 от 26.02.2009  128.79 KB относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 год.

Решение № 362 от 26.02.2009  127.91 KB относно: Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене

Решение № 363 от 26.02.2009  138.41 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ III254,кв.217 по плана на гр.Стара Загора

Решение № 364 от 26.02.2009  139.63 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху Поземлени имоти с идентификатори 68850.527.685 /кв.6519 – Железник/ по плана на град Стара Загора.

Решение № 365 от 26.02.2009  137.96 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ Х – 10 в кв.5 по плана на с. Малка Верея, общ.Ст.Загора

Решение № 366 от 26.02.2009  137.03 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX586,кв.42 по плана на с.Калояновец

Решение № 367 от 26.02.2009  140.53 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III13212, кв. 329 по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 368 от 26.02.2009  137.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII-60 кв. 17 по плана на с.Остра могила

Решение № 369 от 26.02.2009  138.24 KB относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ I „Спортен комплекс" в кв.264 по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 370 от 26.02.2009  135.31 KB относно: Вземане на решение за дарение на имот – частна общинска собственост на Министерство на вътрешните работи.

Решение № 371 от 26.02.2009  133.97 KB относно: Вземане на решение за отстъпване безвъзмездно право на ползване от Тракийски университет гр.Стара Загора,на земеделски имот от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Богомилово, Община Стара Загора

Решение № 372 от 26.02.2009  133.73 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост /ЧОС/ на НЧ „ИВАНКА ТЕРЗИЕВА", с.Богомилово,Община Стара Загора

Решение № 373 от 26.02.2009  133.17 KB относно: Промяна на Решение № 323/18.12.2008 г. за „Дългосрочно отдаване под аренда на имот от Общински поземлен фонд ( ОбПФ ) в землището на Стара Загора

Решение № 374 от 26.02.2009  140.74 KB относно: Ползване на дървесина от гори общинска собственост в землищата на с.Сладък кладенец,с. Лозен,с. Люляк, общ. Стара Загора

Решение № 375 от 26.02.2009  131.88 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на подземно външно ел.захранване на Базова станция >>Загоре>> SZR 0121 за нуждите на „Мобилтел" ЕАД в ПИ № 079009,минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 000259,местност >>Комсаля>>,землище с.Загоре,община Стара Загора

Решение № 376 от 26.02.2009  139.06 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на Базова станция >>Горно Ботево>> SZR 0237 за нуждите на „Мобилтел"ЕАД в ПИ № 066036,минаващо през полски пътища с кадастрални номера 000231 и 000232;поземлен имот с кадастрален номер 000130 и поземлен имот с кадастрален номер 000235,местност >>Кючук герен>>,землище с.Горно Ботево,община Стара Загора

Решение № 377 от 26.02.2009  137.14 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на Базова станция >>Арнаутито>> SZR 0120 за нуждите на „Мобилтел"ЕАД в ПИ №075027,минаващо през селско стопански горски ведомствен път с кадастрален номер 076017,местност >>Старите лозя>>,землище с.Арнаутито,общ.Стара Загора

Решение № 378 от 26.02.2009  136.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външна водопроводна мрежа за захранване на обект „Птицекланица",в ПИ № 029014,минаващо по път IV клас с кадастрален номер 000343,местност>> Под Кокарджик>>,землище с.Хрищени,общ. Стара Загора

Решение № 379 от 26.02.2009  130.01 KB относно: Даване съгласие на общинското дружество "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за брак на ДМА.

Решение № 380 от 26.02.2009  136.18 KB относно: Даване съгласие на общинското дружество "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД за бракуване и за продажба на ДМА.

Решение № 381 от 26.02.2009  127.13 KB относно: Промяна в състава на Постоянните комисии

Решение № 382 от 26.02.2009  127.91 KB относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали