Протокол № 23 от 26.02.2009

Размер на шрифта: A A A


точка 1 125.41 KB относно: Полагане на клетва на нов общински съветник. 

Решение № 359 от 26.02.2009  189.23 KB относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2008 и приемане на бюджета на общината за 2009 година.

Решение № 360 от 26.02.2009  127.79 KB относно: Стратегия за управление на общинската собственост 2009 – 2011

Решение № 361 от 26.02.2009  128.79 KB относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 год.

Решение № 362 от 26.02.2009  127.91 KB относно: Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене

Решение № 363 от 26.02.2009  138.41 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ III254,кв.217 по плана на гр.Стара Загора

Решение № 364 от 26.02.2009  139.63 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху Поземлени имоти с идентификатори 68850.527.685 /кв.6519 – Железник/ по плана на град Стара Загора.

Решение № 365 от 26.02.2009  137.96 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ Х – 10 в кв.5 по плана на с. Малка Верея, общ.Ст.Загора

Решение № 366 от 26.02.2009  137.03 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX586,кв.42 по плана на с.Калояновец

Решение № 367 от 26.02.2009  140.53 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III13212, кв. 329 по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 368 от 26.02.2009  137.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII-60 кв. 17 по плана на с.Остра могила

Решение № 369 от 26.02.2009  138.24 KB относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ I „Спортен комплекс" в кв.264 по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 370 от 26.02.2009  135.31 KB относно: Вземане на решение за дарение на имот – частна общинска собственост на Министерство на вътрешните работи.

Решение № 371 от 26.02.2009  133.97 KB относно: Вземане на решение за отстъпване безвъзмездно право на ползване от Тракийски университет гр.Стара Загора,на земеделски имот от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Богомилово, Община Стара Загора

Решение № 372 от 26.02.2009  133.73 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост /ЧОС/ на НЧ „ИВАНКА ТЕРЗИЕВА", с.Богомилово,Община Стара Загора

Решение № 373 от 26.02.2009  133.17 KB относно: Промяна на Решение № 323/18.12.2008 г. за „Дългосрочно отдаване под аренда на имот от Общински поземлен фонд ( ОбПФ ) в землището на Стара Загора

Решение № 374 от 26.02.2009  140.74 KB относно: Ползване на дървесина от гори общинска собственост в землищата на с.Сладък кладенец,с. Лозен,с. Люляк, общ. Стара Загора

Решение № 375 от 26.02.2009  131.88 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на подземно външно ел.захранване на Базова станция >>Загоре>> SZR 0121 за нуждите на „Мобилтел" ЕАД в ПИ № 079009,минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 000259,местност >>Комсаля>>,землище с.Загоре,община Стара Загора

Решение № 376 от 26.02.2009  139.06 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на Базова станция >>Горно Ботево>> SZR 0237 за нуждите на „Мобилтел"ЕАД в ПИ № 066036,минаващо през полски пътища с кадастрални номера 000231 и 000232;поземлен имот с кадастрален номер 000130 и поземлен имот с кадастрален номер 000235,местност >>Кючук герен>>,землище с.Горно Ботево,община Стара Загора

Решение № 377 от 26.02.2009  137.14 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на Базова станция >>Арнаутито>> SZR 0120 за нуждите на „Мобилтел"ЕАД в ПИ №075027,минаващо през селско стопански горски ведомствен път с кадастрален номер 076017,местност >>Старите лозя>>,землище с.Арнаутито,общ.Стара Загора

Решение № 378 от 26.02.2009  136.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външна водопроводна мрежа за захранване на обект „Птицекланица",в ПИ № 029014,минаващо по път IV клас с кадастрален номер 000343,местност>> Под Кокарджик>>,землище с.Хрищени,общ. Стара Загора

Решение № 379 от 26.02.2009  130.01 KB относно: Даване съгласие на общинското дружество "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за брак на ДМА.

Решение № 380 от 26.02.2009  136.18 KB относно: Даване съгласие на общинското дружество "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД за бракуване и за продажба на ДМА.

Решение № 381 от 26.02.2009  127.13 KB относно: Промяна в състава на Постоянните комисии

Решение № 382 от 26.02.2009  127.91 KB относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали