Протокол № 24 от 05.03.2009

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 383 от 05.03.2009  128.27 KB относно: Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – второ четене 

Решение № 384 от 05.03.2009  128.14 KB относно: Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Стара Загора. - първо четене

Решение № 385 от 05.03.2009  131.82 KB относно: Изменение и допълнение на чл.36, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора.

Решение № 386 от 05.03.2009  177.82 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизацията по реда на ЗПСК

Решение № 387 от 05.03.2009  336.25 KB относно: Одобряване на план-програма на обекти за приватизация през 2009 г., съгласно чл.6, ал.2 от ЗПСК

Решение № 388 от 05.03.2009  137.59 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Спортен клуб Спорт за всички" - град Стара Загора върху имот –публична общинска собственост за изграждане на спортна площадка

Решение № 389 от 05.03.2009  133.76 KB относно: Промяна на Договор за наем на обект общинска собственост, находящ се на ул. „Ангел Кънчев" №82 и представляващ част от сградата на ІХ ОУ „Веселин Ханчев"

Решение № 390 от 05.03.2009  131.86 KB относно: Изменение и допълнение на чл.36, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Решение № 391 от 05.03.2009  131.27 KB относно: Създаване на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 392 от 05.03.2009  213.25 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Стара Загора през 2008 г и програма за работата на Общински съвет – Стара Загора през 2009 година.

Решение № 393 от 05.03.2009  130.04 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Наталия Няголова Памукова, живуща в град Стара Загора, кв."Железник", улица „Темида" № 1, вх. В, ап.49

Горещ телефон
за сигнали