Протокол № 25 от 26.03.2009

Размер на шрифта: A A A


точка 1 125.34 KB относно: Полагане на клетва от нов общински съветник

Решение № 394 от 26.03.2009  131.41 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – първо четене
 
Решение № 395 от 26.03.2009  128.00 KB относно: Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 396 от 26.03.2009  128.34 KB относно: Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – второ четене

Решение № 397 от 26.03.2009  144.82 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 263 по плана на град Стара Загора

Решение № 398 от 26.03.2009  138.42 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 31 по плана на с. Загоре

Решение № 399 от 26.03.2009  133.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот 2640 в кв. 40 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 400 от 26.03.2009  154.15 KB относно: Доброволна делба в имоти с идент. № №68850.521.49, 68850.521.50 в кв. 26 „ Зора „ по плана на гр. Стара Загора

Решение № 401 от 26.03.2009  156.12 KB относно: Доброволна делба на имот с идент. № 68850.512.79 ( УПИ XV57 в кв. 6 „ Лозенец „ ) и имот с идент. № 68850.512.80 ( УПИ VII56 кв. 6 „ Лозенец „ )

Решение № 402 от 26.03.2009  134.64 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Стара Загора недвижим имот публична държавна собственост

Решение № 403 от 26.03.2009  134.18 KB относно: Вземане на решение за дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 404 от 26.03.2009  131.95 KB относно: Именуване на квартал 654 и улици в квартал 654 по Плана на Община Стара Загора

Решение № 405 от 26.03.2009  135.31 KB относно: Включване на общински съветници в комисиите за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки от Община Стара Загора

Решение № 406 от 26.03.2009  140.12 KB относно: Промяна на Решение № 108/27. 03. 2008г. за „Отстъпване безвъзмездно право на ползване от Тракийски университет гр. Стара Загора на земеделска земя от Общински поземлен фонд ( ОбПФ ) в землището на с. Калояновец , Община Стара Загора „

Решение № 407 от 26.03.2009  132.25 KB относно: Даване съгласие на управителя на общински търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД за сключване на Договор за залог на депозит.

Решение № 408 от 26.03.2009  135.10 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на външна водопроводна мрежа за захранване на обекти: 1. >> Жилищна сграда >>, в ПИ № 107045, минаващо по полски път с кадастрален номер 000117 – общинска собственост, напоителен канал с кадастрален номер 000118 – общинска собственост и през имоти с кадастрални номера 107046 и 107047 ( частна собственост ) местност >> Атюрен >>, общ. Стара Загора; 2. >> Жилищна сграда >> в ПИ № 107046, минаващо по полски път с кадастрален номер 000117 – общинска собственост, напоителен канал с кадастрален номер 000118 – общинска собственост и през имот с кадастрален номер 107047 ( частна собственост ), местност >> Атюрен >>, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора; 3. >> Автосервиз>> в ПИ № 107047, минаващо по полски път с кадастрален номер 000117 – общинска собственост и напоителен канал с кадастрален номер 000118 – общинска собственост, местност >> Атюрен>> , землище с. Малка Верея , общ. Стара Загора

Решение № 409 от 26.03.2009  130.48 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод – ф 75 ПЕВП, за обект >> Жилищна сграда>> в ПИ № 042006, минаващо по полски пътища, с кадастрални номера № 000033 и № 000037 – публична общинска собственост, местност >>Кюферана>> , землище с. Сулица, общ. Стара Загора

Решение № 410 от 26.03.2009  134.59 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване НН – подземно в тръбна канална мрежа, за обект >>Автосервиз>> в ПИ № 206020, минаващо по полски път – общинска публична собственост с кадастрален номер 001510, местност >>Герена>>, землище гр. Стара Загора

Решение № 411 от 26.03.2009  138.43 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – изграждане на нов трафопост, за обект >>ОСД магазини за промишлени стоки, бистро и складове>> в ПИ № 001247, път I клас – държавен с кадастрален № 001494 и поземлени имоти с кадастрални № 002300, № 132027, № 132028 – частна собственост, местност >>Хаджиибрямов кладенец>>, землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

Решение № 412 от 26.03.2009  137.38 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване подземно с кабел НН за обект >>Птицекланица>>, в ПИ № 029014, минаващо по път IV клас – публична общинска собственост с кадастрален номер 000343, местност >>Под Кокарджик>>, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора

Решение № 413 от 26.03.2009  131.41 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод – ф 90 ПЕВП и канализация, за обект >>Жилищни сгради>> в ПИ № 042064, № 042065, № 042057, № 042056, № 042062, № 042061, № 042060 и № 042059, минаващо по земеделска земя ( фактически улица ) – частна собственост, с кадастрални номера № 042058 и № 042063, местност >>Боба корсу>>, землище с. Ново село , общ. Стара Загора

Решение № 414 от 26.03.2009  139.14 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – изграждане на въздушен ел. провод 20 кV и нов БКТП, за обект >>Жилищна сграда>> в ПИ № 042006, минаващо през пасище, мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ ( изиставена нива, стопанисвана от общината), с кадастрален номер 000149, местност >>Кюферана>>, землище с. Сулица, общ. Стара Загора

Решение № 415 от 26.03.2009  130.88 KB относно: Възлагане на одит на общинските търговски дружества през 2009г.

Решение № 416 от 26.03.2009  133.37 KB относно: Предоставяне на материална база на Частна детска градина „ Ян Бибиян „ – Стара Загора

Решение № 417 от 26.03.2009  139.42 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 412б по плана на град Стара Загора и създаване на съсобствен Урегулиран поземлен имот

Решение № 418 от 26.03.2009  135.49 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти – публична общинска собственост в селата Хан Аспарухово и Ловец.

точка 27 123.16 KB относно: Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет –Стара Загора

Решение № 419 от 26.03.2009  129.26 KB относно: Избор на сътрудник на Обществения посредник

Решение № 420 от 26.03.2009  130.97 KB относно: Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет.

Решение № 421 от 26.03.2009  133.14 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – второ четене

Решение № 422 от 26.03.2009  313.95 KB относно: Наредба за реда и придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост-второ четене

точка 32 125.76 KB относно: Презентация от проф.Ренолд Йовчев във връзка с предложение за финансиране и изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци на територията на Община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали