Протокол № 25 от 26.03.2009

Размер на шрифта: A A A


точка 1 125.34 KB относно: Полагане на клетва от нов общински съветник

Решение № 394 от 26.03.2009  131.41 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – първо четене
 
Решение № 395 от 26.03.2009  128.00 KB относно: Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 396 от 26.03.2009  128.34 KB относно: Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – второ четене

Решение № 397 от 26.03.2009  144.82 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 263 по плана на град Стара Загора

Решение № 398 от 26.03.2009  138.42 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 31 по плана на с. Загоре

Решение № 399 от 26.03.2009  133.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот 2640 в кв. 40 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 400 от 26.03.2009  154.15 KB относно: Доброволна делба в имоти с идент. № №68850.521.49, 68850.521.50 в кв. 26 „ Зора „ по плана на гр. Стара Загора

Решение № 401 от 26.03.2009  156.12 KB относно: Доброволна делба на имот с идент. № 68850.512.79 ( УПИ XV57 в кв. 6 „ Лозенец „ ) и имот с идент. № 68850.512.80 ( УПИ VII56 кв. 6 „ Лозенец „ )

Решение № 402 от 26.03.2009  134.64 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Стара Загора недвижим имот публична държавна собственост

Решение № 403 от 26.03.2009  134.18 KB относно: Вземане на решение за дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 404 от 26.03.2009  131.95 KB относно: Именуване на квартал 654 и улици в квартал 654 по Плана на Община Стара Загора

Решение № 405 от 26.03.2009  135.31 KB относно: Включване на общински съветници в комисиите за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки от Община Стара Загора

Решение № 406 от 26.03.2009  140.12 KB относно: Промяна на Решение № 108/27. 03. 2008г. за „Отстъпване безвъзмездно право на ползване от Тракийски университет гр. Стара Загора на земеделска земя от Общински поземлен фонд ( ОбПФ ) в землището на с. Калояновец , Община Стара Загора „

Решение № 407 от 26.03.2009  132.25 KB относно: Даване съгласие на управителя на общински търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД за сключване на Договор за залог на депозит.

Решение № 408 от 26.03.2009  135.10 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на външна водопроводна мрежа за захранване на обекти: 1. >> Жилищна сграда >>, в ПИ № 107045, минаващо по полски път с кадастрален номер 000117 – общинска собственост, напоителен канал с кадастрален номер 000118 – общинска собственост и през имоти с кадастрални номера 107046 и 107047 ( частна собственост ) местност >> Атюрен >>, общ. Стара Загора; 2. >> Жилищна сграда >> в ПИ № 107046, минаващо по полски път с кадастрален номер 000117 – общинска собственост, напоителен канал с кадастрален номер 000118 – общинска собственост и през имот с кадастрален номер 107047 ( частна собственост ), местност >> Атюрен >>, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора; 3. >> Автосервиз>> в ПИ № 107047, минаващо по полски път с кадастрален номер 000117 – общинска собственост и напоителен канал с кадастрален номер 000118 – общинска собственост, местност >> Атюрен>> , землище с. Малка Верея , общ. Стара Загора

Решение № 409 от 26.03.2009  130.48 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод – ф 75 ПЕВП, за обект >> Жилищна сграда>> в ПИ № 042006, минаващо по полски пътища, с кадастрални номера № 000033 и № 000037 – публична общинска собственост, местност >>Кюферана>> , землище с. Сулица, общ. Стара Загора

Решение № 410 от 26.03.2009  134.59 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване НН – подземно в тръбна канална мрежа, за обект >>Автосервиз>> в ПИ № 206020, минаващо по полски път – общинска публична собственост с кадастрален номер 001510, местност >>Герена>>, землище гр. Стара Загора

Решение № 411 от 26.03.2009  138.43 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – изграждане на нов трафопост, за обект >>ОСД магазини за промишлени стоки, бистро и складове>> в ПИ № 001247, път I клас – държавен с кадастрален № 001494 и поземлени имоти с кадастрални № 002300, № 132027, № 132028 – частна собственост, местност >>Хаджиибрямов кладенец>>, землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

Решение № 412 от 26.03.2009  137.38 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване подземно с кабел НН за обект >>Птицекланица>>, в ПИ № 029014, минаващо по път IV клас – публична общинска собственост с кадастрален номер 000343, местност >>Под Кокарджик>>, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора

Решение № 413 от 26.03.2009  131.41 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод – ф 90 ПЕВП и канализация, за обект >>Жилищни сгради>> в ПИ № 042064, № 042065, № 042057, № 042056, № 042062, № 042061, № 042060 и № 042059, минаващо по земеделска земя ( фактически улица ) – частна собственост, с кадастрални номера № 042058 и № 042063, местност >>Боба корсу>>, землище с. Ново село , общ. Стара Загора

Решение № 414 от 26.03.2009  139.14 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – изграждане на въздушен ел. провод 20 кV и нов БКТП, за обект >>Жилищна сграда>> в ПИ № 042006, минаващо през пасище, мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ ( изиставена нива, стопанисвана от общината), с кадастрален номер 000149, местност >>Кюферана>>, землище с. Сулица, общ. Стара Загора

Решение № 415 от 26.03.2009  130.88 KB относно: Възлагане на одит на общинските търговски дружества през 2009г.

Решение № 416 от 26.03.2009  133.37 KB относно: Предоставяне на материална база на Частна детска градина „ Ян Бибиян „ – Стара Загора

Решение № 417 от 26.03.2009  139.42 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 412б по плана на град Стара Загора и създаване на съсобствен Урегулиран поземлен имот

Решение № 418 от 26.03.2009  135.49 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти – публична общинска собственост в селата Хан Аспарухово и Ловец.

точка 27 123.16 KB относно: Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет –Стара Загора

Решение № 419 от 26.03.2009  129.26 KB относно: Избор на сътрудник на Обществения посредник

Решение № 420 от 26.03.2009  130.97 KB относно: Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет.

Решение № 421 от 26.03.2009  133.14 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – второ четене

Решение № 422 от 26.03.2009  313.95 KB относно: Наредба за реда и придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост-второ четене

точка 32 125.76 KB относно: Презентация от проф.Ренолд Йовчев във връзка с предложение за финансиране и изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци на територията на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали