Протокол № 26 от 30.04.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 423 от 30.04.2009  130.32 KB относно: Даване съгласие за откриване процедура по акредитация на „ОДПФЗС – Стара Загора"ЕООД. 

Решение № 424 от 30.04.2009  203.78 KB относно: Определяне на основните месечни заплати на Кмет на община, кметства/населени места/ в сила от 01.01.2009 год.

Решение № 425 от 30.04.2009  127.90 KB относно: Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – второ четене


Решение № 426 от 30.04.2009  130.51 KB относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

Решение № 427 от 30.04.2009  127.60 KB относно: Изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора

Решение № 428 от 30.04.2009  139.77 KB относно: Промяна на регулация в кв.642б – Железник по плана на град Стара Загора.

точка 7 128.83 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Тенис клуб Августа Траяна" – Стара Загора върху имот публична общинска собственост.

Решение № 429 от 30.04.2009  136.32 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ VІІІ – 315 в кв.25 по плана на с.Загоре, община Стара Загора.

Решение № 430 от 30.04.2009  707.40 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от Общинския поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 431 от 30.04.2009  132.35 KB относно: Удължаване срока на договора за управление на Управителя на „ОДКВЗС Стара Загора"ЕООД.

Решение № 432 от 30.04.2009  129.72 KB относно: Приемане на Правилник за дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора

Решение № 433 от 30.04.2009  128.97 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2009г.

Решение № 434 от 30.04.2009  135.23 KB относно: Вземане на решение за разкриване на две „Наблюдавани жилища" като делегирана от държавата дейност.

Решение № 435 от 30.04.2009  157.58 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на язовири и водоеми - публична общинска собственост

Решение № 436 от 30.04.2009  150.49 KB относно: Изкупуване на имот №072008 в землището на гр.Стара Загора.

Решение № 437 от 30.04.2009  130.88 KB относно: Изкупуване на Позомлен имот в кв.16 по плана на с. Малка Верея.

Решение № 438 от 30.04.2009  131.21 KB относно: Присъждане на Наградата „Стара Загора".

Решение № 439 от 30.04.2009  136.17 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по околна среда: „ Програма за опазване на околната среда с период на действие 2004-2008 г."; „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на град Стара Загора за периода 2004-2010 г." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007-2011г."

Решение № 440 от 30.04.2009  135.29 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод ПЕВП ф90 за захранване на обект: „"Шоорум за автомобили" в ПИ № 217003, минаващо по полски път с кадастрален № ПИ 20136 и – общинска публична собственост и друга селскостопанска територия с кадастрален номер ПИ № 10698 – общинска публична собственост, местност „Кимикли алан", землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 441 от 30.04.2009  137.11 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на вънщно ел.захранване НН подземно, за обект „Жилищни сгради" в ПИ № 042064, № 042065, № 042057, № 042056, № 042062, № 042061, № 042060 и № 042059, минаващо по земеделска земя/фактическа улица/ - частна собственост, с кадастрални номера № 042058 и № 042063, местност „Боба корсу", землище с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 442 от 30.04.2009  135.78 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – въздушна мрежа НН за захранване на обект: „Търговско-складова база за сондажна техника и офифс" в поземлен имот № 052023, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ №000692 – общинска публична собственост, местност „Айваза", землище с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение № 443 от 30.04.2009  136.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно ел.захранване и довеждащ водопровод за дахранване на обект: „Жилищна сграда" в ПИ №104003, минаващи по полски пътища с кадастрални номера ПИ 000111, ПИ №000108, ПИ № 000109 и № 106019 – общинска публична собственост, местност „Тумбите", землище с.Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 444 от 30.04.2009  135.66 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за водоснабдяване и канализация за захранване на ПИ № 213007, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 002134 и ПИ № 002135 – общинска публична собственост; дере с кадастрален номер ПИ №001701 – общинска публична собственост и друга територия нестопанска с кадастрален номер ПИ № 001698 – общинска публична собственост, местност „Кимикли алан", землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 445 от 30.04.2009  138.74 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на вънщно ел.захранване – кабел 1кV за обект „Жилищни сгради", в ПИ № 107047, ПИ № 107046 и ПИ № 107045, минаващо по полски пътища с кадастрални номера: ПИ № 000119 и ПИ № 000117 – публична общинска собственост и през напоителни канали с кадастрални номера: ПИ № 000120, ПИ № 000118 и ПИ № 108007 – публична общинска собственост, местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 446 от 30.04.2009  130.16 KB относно: Приемане на доклад за самооценка на „ОДПФЗС – Стара Загора" ЕООД по процедура за акредитация.

Решение № 447 от 30.04.2009  130.89 KB относно: Предоставяне на имоти общинска собственост на общинското търговско дружество „Мересев" ЕООД за ползване.

Решение № 448 от 30.04.2009  188.21 KB относно: Предложение на Експертната комисия за присъждане на награди в системата на народната просвета за 2009г.

Решение № 449 от 30.04.2009  143.77 KB относно: Попълване състава на Наблюдателната комисия

Решение № 450 от 30.04.2009  138.22 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване – въздушна мрежа НН за захранване на обект: „Жилищна сграда" в поземлен имот ПИ №195, кадастрален район № 259, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 259.517 – общинска публична собственост и ПИ № 259.516 – общинска публична собственост, местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 451 от 30.04.2009  127.99 KB относно: Разрешаване поемане на задължение от 476 763.90 лева, посочено в Записа на заповед.

Решение № 452 от 30.04.2009  131.28 KB относно: Предложение за решение по молбата на Христо Костов Атанасов от гр. Стара Загора от гр. Стара Загора, кв. „Зора", ул. „Никола Дечев" №16 – образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата /неправомерно надвзета пенсия/.

Решение № 453 от 30.04.2009  135.30 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Кирил Димов Пеев, по молба с вх. № 94-М-202/11.03.2009г. на Мария Кирилова Гъркова /майка на цитирания по-горе/, живуща в град Стара Загора, ул. „Братя Жекови" № 38, вх.А, ет.4, ап.46.

Решение № 454 от 30.04.2009  129.92 KB относно: Предложение относно определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

Решение № 455 от 30.04.2009  131.37 KB относно: Предложение относно осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в общинските ученически почивни пази „Каваците" град Созопол и „Паниците" град Калофер.

Горещ телефон
за сигнали