Протокол № 26 от 30.04.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 423 от 30.04.2009  130.32 KB относно: Даване съгласие за откриване процедура по акредитация на „ОДПФЗС – Стара Загора"ЕООД. 

Решение № 424 от 30.04.2009  203.78 KB относно: Определяне на основните месечни заплати на Кмет на община, кметства/населени места/ в сила от 01.01.2009 год.

Решение № 425 от 30.04.2009  127.90 KB относно: Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – второ четене


Решение № 426 от 30.04.2009  130.51 KB относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

Решение № 427 от 30.04.2009  127.60 KB относно: Изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора

Решение № 428 от 30.04.2009  139.77 KB относно: Промяна на регулация в кв.642б – Железник по плана на град Стара Загора.

точка 7 128.83 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Тенис клуб Августа Траяна" – Стара Загора върху имот публична общинска собственост.

Решение № 429 от 30.04.2009  136.32 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ VІІІ – 315 в кв.25 по плана на с.Загоре, община Стара Загора.

Решение № 430 от 30.04.2009  707.40 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от Общинския поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 431 от 30.04.2009  132.35 KB относно: Удължаване срока на договора за управление на Управителя на „ОДКВЗС Стара Загора"ЕООД.

Решение № 432 от 30.04.2009  129.72 KB относно: Приемане на Правилник за дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора

Решение № 433 от 30.04.2009  128.97 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2009г.

Решение № 434 от 30.04.2009  135.23 KB относно: Вземане на решение за разкриване на две „Наблюдавани жилища" като делегирана от държавата дейност.

Решение № 435 от 30.04.2009  157.58 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на язовири и водоеми - публична общинска собственост

Решение № 436 от 30.04.2009  150.49 KB относно: Изкупуване на имот №072008 в землището на гр.Стара Загора.

Решение № 437 от 30.04.2009  130.88 KB относно: Изкупуване на Позомлен имот в кв.16 по плана на с. Малка Верея.

Решение № 438 от 30.04.2009  131.21 KB относно: Присъждане на Наградата „Стара Загора".

Решение № 439 от 30.04.2009  136.17 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по околна среда: „ Програма за опазване на околната среда с период на действие 2004-2008 г."; „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на град Стара Загора за периода 2004-2010 г." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007-2011г."

Решение № 440 от 30.04.2009  135.29 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод ПЕВП ф90 за захранване на обект: „"Шоорум за автомобили" в ПИ № 217003, минаващо по полски път с кадастрален № ПИ 20136 и – общинска публична собственост и друга селскостопанска територия с кадастрален номер ПИ № 10698 – общинска публична собственост, местност „Кимикли алан", землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 441 от 30.04.2009  137.11 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на вънщно ел.захранване НН подземно, за обект „Жилищни сгради" в ПИ № 042064, № 042065, № 042057, № 042056, № 042062, № 042061, № 042060 и № 042059, минаващо по земеделска земя/фактическа улица/ - частна собственост, с кадастрални номера № 042058 и № 042063, местност „Боба корсу", землище с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 442 от 30.04.2009  135.78 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – въздушна мрежа НН за захранване на обект: „Търговско-складова база за сондажна техника и офифс" в поземлен имот № 052023, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ №000692 – общинска публична собственост, местност „Айваза", землище с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение № 443 от 30.04.2009  136.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно ел.захранване и довеждащ водопровод за дахранване на обект: „Жилищна сграда" в ПИ №104003, минаващи по полски пътища с кадастрални номера ПИ 000111, ПИ №000108, ПИ № 000109 и № 106019 – общинска публична собственост, местност „Тумбите", землище с.Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 444 от 30.04.2009  135.66 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за водоснабдяване и канализация за захранване на ПИ № 213007, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 002134 и ПИ № 002135 – общинска публична собственост; дере с кадастрален номер ПИ №001701 – общинска публична собственост и друга територия нестопанска с кадастрален номер ПИ № 001698 – общинска публична собственост, местност „Кимикли алан", землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 445 от 30.04.2009  138.74 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на вънщно ел.захранване – кабел 1кV за обект „Жилищни сгради", в ПИ № 107047, ПИ № 107046 и ПИ № 107045, минаващо по полски пътища с кадастрални номера: ПИ № 000119 и ПИ № 000117 – публична общинска собственост и през напоителни канали с кадастрални номера: ПИ № 000120, ПИ № 000118 и ПИ № 108007 – публична общинска собственост, местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 446 от 30.04.2009  130.16 KB относно: Приемане на доклад за самооценка на „ОДПФЗС – Стара Загора" ЕООД по процедура за акредитация.

Решение № 447 от 30.04.2009  130.89 KB относно: Предоставяне на имоти общинска собственост на общинското търговско дружество „Мересев" ЕООД за ползване.

Решение № 448 от 30.04.2009  188.21 KB относно: Предложение на Експертната комисия за присъждане на награди в системата на народната просвета за 2009г.

Решение № 449 от 30.04.2009  143.77 KB относно: Попълване състава на Наблюдателната комисия

Решение № 450 от 30.04.2009  138.22 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване – въздушна мрежа НН за захранване на обект: „Жилищна сграда" в поземлен имот ПИ №195, кадастрален район № 259, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 259.517 – общинска публична собственост и ПИ № 259.516 – общинска публична собственост, местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 451 от 30.04.2009  127.99 KB относно: Разрешаване поемане на задължение от 476 763.90 лева, посочено в Записа на заповед.

Решение № 452 от 30.04.2009  131.28 KB относно: Предложение за решение по молбата на Христо Костов Атанасов от гр. Стара Загора от гр. Стара Загора, кв. „Зора", ул. „Никола Дечев" №16 – образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата /неправомерно надвзета пенсия/.

Решение № 453 от 30.04.2009  135.30 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Кирил Димов Пеев, по молба с вх. № 94-М-202/11.03.2009г. на Мария Кирилова Гъркова /майка на цитирания по-горе/, живуща в град Стара Загора, ул. „Братя Жекови" № 38, вх.А, ет.4, ап.46.

Решение № 454 от 30.04.2009  129.92 KB относно: Предложение относно определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

Решение № 455 от 30.04.2009  131.37 KB относно: Предложение относно осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в общинските ученически почивни пази „Каваците" град Созопол и „Паниците" град Калофер.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали