Протокол № 27 от 21.05.2009

Размер на шрифта: A A A


точка 1 123.35 KB относно: Презентация на интернет сайта на Общински съвет – Стара Загора

Решение № 456 от 21.05.2009  129.92 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2009 г.

Решение № 457 от 21.05.2009  130.83 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 458 от 21.05.2009  136.95 KB относно: Изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора - второ четене.

Решение № 459 от 21.05.2009  129.74 KB относно: Приемане на Правилник за дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора – второ четене

Решение № 460 от 21.05.2009  137.37 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2008 г.

Решение № 461 от 21.05.2009  131.12 KB относно: Определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

Решение № 462 от 21.05.2009  132.02 KB относно: Предложение за кофинансиране на проект „Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора" по Норвежка програма за сътрудничество с България.

Решение № 463 от 21.05.2009  132.54 KB относно: Искане за продьлжаване срока на договора за наем на ЧСОУ „ Нов век" с. Кирилово

Решение № 464 от 21.05.2009  134.01 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти публична общинска собственост

Решение № 465 от 21.05.2009  141.63 KB относно: Продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 68850.520.299 (УПИ І5065, кв. 455г) по плана на гр. Ст. Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

точка 12 131.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ314 в кв. 656а по плана на гр. Стара Загора

Решение № 466 от 21.05.2009  134.89 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот І-244 кв.37 по плана нас.Малка Верея, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 467 от 21.05.2009  141.73 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.524.485 (УПИ ІV-485, кв.489 „К.Ганчев" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 468 от 21.05.2009  142.57 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.524.732 (УПИ ХХV-732, кв.510 „К.Ганчев" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 469 от 21.05.2009  138.12 KB относно: Продажба на ид.ч. от общински урегулиран поземлен имот Х-мандра кв.15 по плана на с. Оряховица на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 470 от 21.05.2009  141.73 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.521.130 (УПИ VІІІ130, кв.7 „Зора" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 471 от 21.05.2009  136.74 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот І-снс кв.14 по плана на с.Загоре общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 472 от 21.05.2009  140.90 KB относно: Продажба на ½ (една втора) ид.ч. от общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.382 (УПИ ХХІ-419, кв.28 „Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 473 от 21.05.2009  140.67 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.639 (УПИ ХV-809, кв.46 „Лозенец" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 474 от 21.05.2009  136.83 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХХІVобщ. кв.2 по плана на с. Казанка, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 475 от 21.05.2009  140.84 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.506.5181 (УПИобщ. кв.518 по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 476 от 21.05.2009  137.16 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в имот с идент.№ 68850.503.402- гр.Ст.Загора

Решение № 477 от 21.05.2009  136.61 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в землището на гр. Стара Загора, местността „Чанлъка".

Решение № 478 от 21.05.2009  137.51 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в имот с идентификационен № 68850.505.181. – град Стара Загора

Решение № 479 от 21.05.2009  135.53 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 480 от 21.05.2009  146.74 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели – магазин, с идентификатор 68850.505.277.1.4, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Д. Асенов" №2 по реда на ЗПСК.

Решение № 481 от 21.05.2009  143.86 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іодо в кв.20, с. Оряховица, община Стара Загора, /бивш „Младежки дом"/, по реда на ЗПСК.

Решение № 482 от 21.05.2009  137.96 KB относно: Промяна на маршрута на движение на автобусни линии №№ 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

Решение № 483 от 21.05.2009  136.72 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд ( ОбПФ) в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 484 от 21.05.2009  140.09 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – изграждане на нов МчТП 20/100кVA на съществуващ ЖР стълб № 93 и въздушен извод НН за захранване на обект: >>Жилищни сгради>> в поземлени имоти с кадастрални номера № 262, № 263, № 286 и № 287, кадастрален район № 259, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9514 и ПИ № 9521 – общинска собственост и ПИ № 286 – частна собственост, местност >>Съборената кюприя>>, землище гр. Стара Загора, Община Стара Загора

Решение № 485 от 21.05.2009  136.48 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване НН – подземно за захранване на обект:>> Жилищни сгради с ОСД>> в поземлен имот с кадастрален номер № 107043, местност >>Атюрен>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора , минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000113 – общинска публична собственост

Решение № 486 от 21.05.2009  139.46 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – подземно 20кVA и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: >>Жилищни сгради>> в поземлени имоти с кадастрални номера № 089009, местност >> Козу кулак>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора и № 086028, местност >> Клюнка>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000212 - общинска публична собственост и по местен път с кадастрален номер ПИ № 000213 – общинска публична собственост

Решение № 487 от 21.05.2009  137.35 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод ф90 ПЕВП и външна канализация за захранване на обект: >> Жилищни сгради с ОСД>> в поземлен имот с кадастрален номер № 107043, местност >>Атюрен>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000117 - общинска публична собственост и през напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000118 - общинска публична собственост

Решение № 488 от 21.05.2009  138.58 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – въздушен извод НН от МчТП – Съборената кюприя за захранване на обект: >>Жилищни сгради>> в поземлени имоти с кадастрални номера № 409 и № 047, кадастрален район № 258, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9514, ПИ № 9515, ПИ № 9519 и ПИ № 9504 - общинска собственост и ПИ № 000590 – дере общинска публична собственост, местност >>Съборената кюприя>>, землище гр. Стара Загора, Община Стара Загора

Решение № 489 от 21.05.2009  136.97 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – подземно 20 кV и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: >>Автосервиз>> в поземлен имот с кадастрален номер № 111006, местност >> Комлука >>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000129 и ПИ № 000133 - общинска публична собственост и през напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000131 – общинска публична собственост

Решение № 490 от 21.05.2009  136.53 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – ГТНН на МчТП "Офелия"за захранване на обект: «Автобаза» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 121039, местност»Герена», землище гр.Стара Загора, общ.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 001250– общинска публична собственост; канал с кадастрален номер ПИ № 001445 – общинска публична собственост; земеделска земя с кадастрални номера ПИ № 121007, ПИ № 117004 и ПИ № 117005 – частна собственост.

Решение № 491 от 21.05.2009  140.74 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – изграждане на нов БКТП 20/0,4 кV 400кVА, присъединен от въздушен електропровод 20кV, извод „Антена", чрез вграждане на ЖР стълб за захранване на обекти: «Комплекс – хотел, жилищна част, халета» в поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 017063, ПИ № 017064 и ПИ № 017065, местност»Солените гьолища», землище с.Могила, общ.Стара Загора, минаващо по селско, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000030– общинска публична собственост.

Решение № 492 от 21.05.2009  141.27 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – от МчТП "Каците"за захранване на обект: »Ремонтна и производствена база» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 067004, местност»Корнаците», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000557– общинска публична собственост; напоителни канали с кадастрални номера ПИ № 000568 и 000108 – общинска публична собственост; мера с кадастрален номер ПИ № 000567 – стопанисвана от общ.Стара Загора; път ІV клас с кадастрален номер ПИ № 000343 – общинска публична собственост и път І клас държавна пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 000442.

Решение № 493 от 21.05.2009  135.04 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки от община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали