Протокол № 27 от 21.05.2009

Размер на шрифта: A A A


точка 1 123.35 KB относно: Презентация на интернет сайта на Общински съвет – Стара Загора

Решение № 456 от 21.05.2009  129.92 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2009 г.

Решение № 457 от 21.05.2009  130.83 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 458 от 21.05.2009  136.95 KB относно: Изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора - второ четене.

Решение № 459 от 21.05.2009  129.74 KB относно: Приемане на Правилник за дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора – второ четене

Решение № 460 от 21.05.2009  137.37 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2008 г.

Решение № 461 от 21.05.2009  131.12 KB относно: Определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

Решение № 462 от 21.05.2009  132.02 KB относно: Предложение за кофинансиране на проект „Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора" по Норвежка програма за сътрудничество с България.

Решение № 463 от 21.05.2009  132.54 KB относно: Искане за продьлжаване срока на договора за наем на ЧСОУ „ Нов век" с. Кирилово

Решение № 464 от 21.05.2009  134.01 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти публична общинска собственост

Решение № 465 от 21.05.2009  141.63 KB относно: Продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 68850.520.299 (УПИ І5065, кв. 455г) по плана на гр. Ст. Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

точка 12 131.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ314 в кв. 656а по плана на гр. Стара Загора

Решение № 466 от 21.05.2009  134.89 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот І-244 кв.37 по плана нас.Малка Верея, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 467 от 21.05.2009  141.73 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.524.485 (УПИ ІV-485, кв.489 „К.Ганчев" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 468 от 21.05.2009  142.57 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.524.732 (УПИ ХХV-732, кв.510 „К.Ганчев" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 469 от 21.05.2009  138.12 KB относно: Продажба на ид.ч. от общински урегулиран поземлен имот Х-мандра кв.15 по плана на с. Оряховица на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 470 от 21.05.2009  141.73 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.521.130 (УПИ VІІІ130, кв.7 „Зора" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 471 от 21.05.2009  136.74 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот І-снс кв.14 по плана на с.Загоре общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 472 от 21.05.2009  140.90 KB относно: Продажба на ½ (една втора) ид.ч. от общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.382 (УПИ ХХІ-419, кв.28 „Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 473 от 21.05.2009  140.67 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.639 (УПИ ХV-809, кв.46 „Лозенец" по ПУП) на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 474 от 21.05.2009  136.83 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХХІVобщ. кв.2 по плана на с. Казанка, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 475 от 21.05.2009  140.84 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.506.5181 (УПИобщ. кв.518 по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 476 от 21.05.2009  137.16 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в имот с идент.№ 68850.503.402- гр.Ст.Загора

Решение № 477 от 21.05.2009  136.61 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в землището на гр. Стара Загора, местността „Чанлъка".

Решение № 478 от 21.05.2009  137.51 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в имот с идентификационен № 68850.505.181. – град Стара Загора

Решение № 479 от 21.05.2009  135.53 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 480 от 21.05.2009  146.74 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели – магазин, с идентификатор 68850.505.277.1.4, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Д. Асенов" №2 по реда на ЗПСК.

Решение № 481 от 21.05.2009  143.86 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іодо в кв.20, с. Оряховица, община Стара Загора, /бивш „Младежки дом"/, по реда на ЗПСК.

Решение № 482 от 21.05.2009  137.96 KB относно: Промяна на маршрута на движение на автобусни линии №№ 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

Решение № 483 от 21.05.2009  136.72 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд ( ОбПФ) в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 484 от 21.05.2009  140.09 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – изграждане на нов МчТП 20/100кVA на съществуващ ЖР стълб № 93 и въздушен извод НН за захранване на обект: >>Жилищни сгради>> в поземлени имоти с кадастрални номера № 262, № 263, № 286 и № 287, кадастрален район № 259, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9514 и ПИ № 9521 – общинска собственост и ПИ № 286 – частна собственост, местност >>Съборената кюприя>>, землище гр. Стара Загора, Община Стара Загора

Решение № 485 от 21.05.2009  136.48 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване НН – подземно за захранване на обект:>> Жилищни сгради с ОСД>> в поземлен имот с кадастрален номер № 107043, местност >>Атюрен>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора , минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000113 – общинска публична собственост

Решение № 486 от 21.05.2009  139.46 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – подземно 20кVA и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: >>Жилищни сгради>> в поземлени имоти с кадастрални номера № 089009, местност >> Козу кулак>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора и № 086028, местност >> Клюнка>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000212 - общинска публична собственост и по местен път с кадастрален номер ПИ № 000213 – общинска публична собственост

Решение № 487 от 21.05.2009  137.35 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод ф90 ПЕВП и външна канализация за захранване на обект: >> Жилищни сгради с ОСД>> в поземлен имот с кадастрален номер № 107043, местност >>Атюрен>>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000117 - общинска публична собственост и през напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000118 - общинска публична собственост

Решение № 488 от 21.05.2009  138.58 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – въздушен извод НН от МчТП – Съборената кюприя за захранване на обект: >>Жилищни сгради>> в поземлени имоти с кадастрални номера № 409 и № 047, кадастрален район № 258, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9514, ПИ № 9515, ПИ № 9519 и ПИ № 9504 - общинска собственост и ПИ № 000590 – дере общинска публична собственост, местност >>Съборената кюприя>>, землище гр. Стара Загора, Община Стара Загора

Решение № 489 от 21.05.2009  136.97 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – подземно 20 кV и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: >>Автосервиз>> в поземлен имот с кадастрален номер № 111006, местност >> Комлука >>, землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000129 и ПИ № 000133 - общинска публична собственост и през напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000131 – общинска публична собственост

Решение № 490 от 21.05.2009  136.53 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – ГТНН на МчТП "Офелия"за захранване на обект: «Автобаза» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 121039, местност»Герена», землище гр.Стара Загора, общ.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 001250– общинска публична собственост; канал с кадастрален номер ПИ № 001445 – общинска публична собственост; земеделска земя с кадастрални номера ПИ № 121007, ПИ № 117004 и ПИ № 117005 – частна собственост.

Решение № 491 от 21.05.2009  140.74 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – изграждане на нов БКТП 20/0,4 кV 400кVА, присъединен от въздушен електропровод 20кV, извод „Антена", чрез вграждане на ЖР стълб за захранване на обекти: «Комплекс – хотел, жилищна част, халета» в поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 017063, ПИ № 017064 и ПИ № 017065, местност»Солените гьолища», землище с.Могила, общ.Стара Загора, минаващо по селско, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000030– общинска публична собственост.

Решение № 492 от 21.05.2009  141.27 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – от МчТП "Каците"за захранване на обект: »Ремонтна и производствена база» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 067004, местност»Корнаците», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000557– общинска публична собственост; напоителни канали с кадастрални номера ПИ № 000568 и 000108 – общинска публична собственост; мера с кадастрален номер ПИ № 000567 – стопанисвана от общ.Стара Загора; път ІV клас с кадастрален номер ПИ № 000343 – общинска публична собственост и път І клас държавна пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 000442.

Решение № 493 от 21.05.2009  135.04 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки от община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали