Протокол № 28 от 25.06.2009

Размер на шрифта: A A AРешение № 494 от 25.06.2009  127.77 KB относно: Допълнение към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
 
Решение № 495 от 25.06.2009  141.45 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 50, "Лозенец" по плана на град Стара Загора

Решение № 496 от 25.06.2009  144.44 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот XII – 4911, кв. 448 а по плана на град Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 497 от 25.06.2009  140.94 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІ87 кв. 23 по плана на с. Сулица, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 498 от 25.06.2009  142.60 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI531 в кв. 46, "Голиш" по плана на град Стара Загора

Решение № 499 от 25.06.2009  138.42 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX6027 в кв.527 а по плана на град Стара Загора

Решение № 500 от 25.06.2009  136.80 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V88 в кв. 39 по плана на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 501 от 25.06.2009  134.40 KB относно: Предоставяне под наем на имот частна общинска собственост в землището на с. Калояновец на СНЦ „Спортен клуб по въздушни спортове"

точка 9 129.97 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ Х 144 в кв. 20 с. Остра Могила, община Стара Загора от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС за частна общинска собственост.

Решение № 502 от 25.06.2009  134.71 KB относно: Бракуване на ДМА в „ Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар „ ЕООД и „ Областен диспансер за психични заболявания със стационар" ЕООД

Решение № 503 от 25.06.2009  139.14 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН от нов МчТП за захранване на обект: »Жилищни сгради» 1.за поземлен имот с кадастрален номер № 000153, местност»Ала баир», землище с.Малка Верея 2.за поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 090035 и ПИ № 090046, местност»Ала баир», землище с.Богомилово, минаващи по полски път с кадастрален номер ПИ № 000111 – общинска публична собственост; път ІІ клас – държавна пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 000154

Решение № 504 от 25.06.2009  140.91 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване въздушна мрежа НН от ТП"Каците" за захранване на обект: »ОСД – офис, ведомствен автосервиз и търговски обект» на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 078006, местност»Тюлкерман», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по селскостопански, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000162 – общинска публична собственост; път ІІ-66 – републиканска пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 000442; напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000079 – общинска публична собственост; пасище с кадастрален номер ПИ № 000345 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Общината и земеделска земя с кадастрален номер ПИ № 078001 – частна собственост

Решение № 505 от 25.06.2009  138.17 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за пречиствателна станция и външен тласкателен тръбопровод към обект: »Складово обслужващ комплекс за автомобили» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 171015, местност »Берекет могила», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 001461, ПИ № 001702, ПИ № 001478 и ПИ № 001458 - общинска публична собственост; канал с кадастрален номер ПИ № 001524 – държавна частна собственост; път ІІІ клас с кадастрален номер ПИ № 001373 – републиканска пътна мрежа

Решение № 506 от 25.06.2009  137.06 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване 20кV - подземно за захранване на поземлен имот с кадастрален номер № 093030, местност»Джене дере», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по пътища ІV клас с кадастрални номера ПИ № 000204, ПИ № 000505 и ПИ № 000513 - общинска публична собственост

Решение № 507 от 25.06.2009  138.86 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване и изграждане на нов БКТП за захранване на поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000157, ПИ № 000159, ПИ № 000169, ПИ № 048033, ПИ № 048109, ПИ № 048110, местност «Алваджи кайнак», землище с.Малка Верея; ПИ № 000250, ПИ № 000296, ПИ № 047008, ПИ № 047012, местност »Марашите», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000111, ПИ № 000199, ПИ № 048031 - общинска публична собственост; път ІІ клас с кадастрален номер ПИ № 000154 – републиканска пътна мрежа и през поземлен имот с кадастрален № ПИ № 000250 – земеделска земя, частна собственост

Решение № 508 от 25.06.2009  138.54 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасета на външно ел.захранване и външен водопровод за захранване на обект:»Ремонтно складова база и администрация» в ПИ № 109005, местност»Герена», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващи по селскостопански, горски, ведомствен път с кадастрални номера ПИ № 000431 и ПИ № 000482 - общинска публична собственост; напоителни канали с кадастрални номера ПИ № 000467 и ПИ № 000494 - общинска публична собственост; пасище с кадастрален номер ПИ № 000474 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ - стопанисвано от Общината

Решение № 509 от 25.06.2009  139.88 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване 20 кV - подземно и изграждане на нов БКТП за захранване на обект:»Инсталация за екструдиран ПММА-ОМИПА-9» в поземлен имот с кадастрален номер № 77476.507.61, територия »Агробиохим», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000431 - общинска публична собственост; пасище,мера с кадастрален номер ПИ № 000501 – общинска публична собственост и ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000502 – собственост на държавата

Решение № 510 от 25.06.2009  134.49 KB относно: Разрешаване поемане на задължение от 476 763.90 лева, посочена в Записа на заповед

точка 19  122.61 KB относно: Учредяване на право на ползване, изключване на земи от горски фонд и промяна предназначението на имоти овщинска собственост

Решение № 511 от 25.06.2009  131.29 KB относно: Даване съгласие за разходване на средства по Решение № 730 по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет проведено на 03.10.2006 година.

Решение № 512 от 25.06.2009  143.41 KB относно: Промяна статута на автобусна линия № 204

Решение № 513 от 25.06.2009  131.13 KB относно: Даване съгласие на „Диагностично консултативен център-І" ЕООД за откриване на процедура по акредитация.

Решение № 514 от 25.06.2009  130.53 KB относно: Пребазиране на ЦДГ № 33 „Люляк".

Решение № 515 от 25.06.2009  136.32 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка от Община Стара Загора. Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена нпоръчва от Община Стара Загора „Ремонт на спортна зала по акробатика-Стадион Берое". 

Решение № 516 от 25.06.2009  132.44 KB относно: Разрешение за поемане на задължение в размер на 82 905 лв., посочено в запис на заповед, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

Решение № 517 от 25.06.2009  339.92 KB относно: Допълнение към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – ІІ четене

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали