Протокол № 29 от 30.07.2009

Размер на шрифта: A A AРешение № 518 от 30.07.2009  125.57 KB относно: Избор на Председател на Общински съвет 

Решение № 519 от 30.07.2009  129.75 KB относно: Попълване състава на Надзорния съвет.

Решение № 520 от 30.07.2009  140.50 KB относно: Попълване състава на постоянните комисии по образование, наука и защита правата и интересите на децата и младежите; имоти, стопанска и инвестиционна политика; финанси и бюджет и териториално-селищно устройство и транспорт; земеделие, гори и проблеми на селата.

Решение № 521 от 30.07.2009  138.51 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
  
Решение № 522 от 30.07.2009  131.90 KB относно: Приемане на Програма за осигуряване на финансова стабилност и ограничаване на нелихвените разходи за 2009 г. на Община Стара Загора

Решение № 523 от 30.07.2009  133.00 KB относно: Вземане на решение за разкриване на „Кризисен център" в подкрепа на деца и жени, жертви на насилие като делегирана държавна дейност

Решение № 524 от 30.07.2009  134.79 KB относно: Вземане на решение за разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства" като делегирана държавна дейност.

Решение № 525 от 30.07.2009  133.93 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

точка 10 133.58 KB относно: Съгласие за трасе за прокарване на подземно положен ел.кабел 20Кв от съществуващ ЖР стълб № 74 на извод „Лозенец" от подстанция "Самара" за захранване на ПИ идентификационен № 68850.508.16 и ПИ идентификационен № 68850.508.22, относно изграждане на МИНИ - ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА-1 (МВЕЦ-1) и МИНИ - ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА-2 (МВЕЦ-2) в парк »Митрополит Методий Кусев» по кадастралната карта на гр.Стара Загора - общинска публична собственост(акт № 07585 от 16.02.2009г)

Решение № 526 от 30.07.2009  131.80 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външна канализация за захранване на обект: »Жилищна сграда с гараж» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 238, кадастрален район № 259, местност»Съборената кюприя», землище гр.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 9514, кадастрален район 259 - общинска публична собственост

Решение № 527 от 30.07.2009  140.18 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване кабел 20кV от БКТП 20кV (в ПИ№ 110004), чието изграждане предстои до нов БКТП, който ще се изгради в ПИ № 110009 за захранване на обект: »Магазин за автомобили и авточасти, сервиз за гаранционно и следгаранционно обслужване на PEUGEOT" в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 110009, местност»Атюрен», землище с.Малка Верея, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000119 - общинска публична собственост и напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000120 – общинска публична собственост

Решение № 528 от 30.07.2009  135.87 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН-въздушна мрежа за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 60, местност »До селото», землище с.Малка Верея, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000191(земи по § 4) - общинска собственост

Решение № 529 от 30.07.2009  137.58 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН на обект: »Базова станция на Космо България Мобайл ЕАД» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 044015, местност»Юрта», землище с.Бъдеще, минаващо по път ІV клас с кадастрален номер ПИ № 000083 - общинска публична собственост и през напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000217 – общинска публична собственост

Решение № 530 от 30.07.2009  139.22 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: »Автокъща» в поземлен имот с кадастрален номер № 130010, местност»Хаджиибрямов кладенец», землище гр.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 001269, ПИ № 001492 и ПИ № 001271 - общинска публична собственост; през канал с кадастрален номер ПИ № 001384 – общинска публична собственост и път І клас републиканска пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 001494

Решение № 531 от 30.07.2009  136.41 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на външен водопровод ф90мм ПЕВП за захранване на обект: »Жилищни сгради» в поземлен имот с кадастрален номер № 089009, местност»Козу кулак», землище с.Малка Верея; и в поземлен имот с кадастрален номер № 086028, местност»Клюнка», землище с.Малка Верея, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000213 и ПИ № 000212 - общинска публична собственост

Решение № 532 от 30.07.2009  136.83 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване мрежа НН за захранване на обект:"Жилищна сграда" в поземлен имот с кадастрален номер № 106022, местност»Атюрен», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по селско,горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000111 - общинска публична собственост.

Решение № 533 от 30.07.2009  134.39 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване на обект: "Инструментален завод"в поземлен имот с кадастрален номер № 157059, местност»Казоваса», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо по селско, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 001422 - общинска публична собственост.

Решение № 534 от 30.07.2009  147.89 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2009/2010 година.

Решение № 535 от 30.07.2009  133.43 KB относно: Разкриване на четири целодневни групи в общински детски градини за прием на 3-годишни деца в първа възрастова група през 2009/2010 година.

Решение № 536 от 30.07.2009  156.86 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2009/2010 година в Община Стара Загора.

Решение № 537 от 30.07.2009  131.07 KB относно: Бракуване на ДМА - лек автомобил ВАЗ 2104 в „Тролейбусни превози" ЕООД

Решение № 538 от 30.07.2009  132.45 KB относно: Бракуване на ДМА - лек автомобил „Москвич" в „Областен диспансер за психични заболявания със стационар" ЕООД

Решение № 539 от 30.07.2009  132.04 KB относно: Бракуване на ДМА в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД

Решение № 540 от 30.07.2009  143.26 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XIII, ПИ №773, кв.68, с. Дълбоки, община Стара Загора /обор, навес/.

Решение № 541 от 30.07.2009  143.54 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V- 256, кв.12, с. Кирилово, община Стара Загора, /бивша ЦДГ/

Решение № 542 от 30.07.2009  144.35 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XVII общ, кв.28, с. Горно Ботево, община Стара Загора.

Решение № 543 от 30.07.2009  137.45 KB относно: Обявяване на имот - концертна зала към Синдикален дом за публична общинска собственост

Решение № 544 от 30.07.2009  137.32 KB относно: Продажба на общински имот с идентификационен № 68850.505.101 (УПИ ІІ101, стопанска дейност, кв.148) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 545 от 30.07.2009  139.42 KB относно: Продажба на общински имот с идентификационен № 68850.519.65 (УПИ ХІІІ418, кв. 420) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

точка 31 126.78 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 24 по плана на с. Колена

Решение № 546 от 30.07.2009  135.96 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV86а в кв.16 по плана на с. Малка Верея

Решение № 547 от 30.07.2009  141.78 KB относно: Търг за право на строеж за 24 бр. гаражи в УПИ I - ЖС и ПГ, кв. 426д - „Самара 3"

Решение № 548 от 30.07.2009  132.30 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка от Община Стара Загора

Решение № 549 от 30.07.2009  131.35 KB относно: Именуване на улици в кв. „Дъбрава" на гр. Стара Загора

Решение № 550 от 30.07.2009  134.90 KB относно: Предоставяне на материална база на Частния професионален колеж по охрана и сигурност „ Свети Георги Победоносец" – Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали