Протокол № 30 от 17.09.2009

Размер на шрифта: A A AРешение № 551 от 17.09.2009  137.74 KB относно:Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 552 от 17.09.2009  126.82 KB относно: Приемане на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти общинска собственост – първо четене.

Решение № 553 от 17.09.2009  155.54 KB относно: Поемане на общински дълг за финансиране на обект „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов"

Решение № 554 от 17.09.2009  158.30 KB относно: Поемане на общински дълг за финансиране на обект "Реконструкция на път ІV 66037 село Калояновец – село Ловец"

Решение № 555 от 17.09.2009  128.68 KB относно: Промени във вида, броя и съставите на Постоянните комисии.

Решение № 556 от 17.09.2009  133.59 KB относно: Избор на Временна комисия за определяне кандидатите за съдебни заседатели за Район Стара Загора с мандат за срок от пет години, считано от 01.01.2010 г.

Решение № 557 от 17.09.2009  130.94 KB относно: Даване съгласие на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора" ЕООД за откриване на процедура по акредитация на отделение по Образна диагностика

Решение № 558 от 17.09.2009  150.46 KB относно: Пътуване на пенсионери с тролейбусния и автобусния транспорт на територията на Община Стара Загора.

Решение № 559 от 17.09.2009  153.15 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост.

Решение № 560 от 17.09.2009  140.67 KB относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.502.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Решение № 561 от 17.09.2009  138.66 KB относно: Организиране и провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на 16 броя гаражи в УПИ І „жс, магазини и пг" , кв. 117 „а", по плана на гр.Стара Загора

Решение № 562 от 17.09.2009  139.61 KB относно: Организиране и провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на 25 бр. полуподземни гаража в УПИ ІІ 3054, кв. 5502, по плана на гр.Стара Загора

Решение № 563 от 17.09.2009  149.44 KB относно: Продажба на гаражни клетки, находящи се в УПИ V жилищно строителство, кв.101 по плана на гр.Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов" №2, вх.Б

точка 15 132.81 KB относно: ПИТАНИЯ.

Решение № 564 от 17.09.2009  139.76 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот имот І 242, кв.6, по плана на с.Християново, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 565 от 17.09.2009  138.59 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ Іобщ., кв. 41 по плана на с. Памукчии

Решение № 566 от 17.09.2009  137.69 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V511, кв. 8 – „Голиш" по плана на гр. Стара Загора

Решение № 567 от 17.09.2009  137.43 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХI177, кв.16 – „Зора", по плана на гр. Стара Загора

Решение № 568 от 17.09.2009  136.00 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН на обект: »Базова станция на Глобул № 6099», ситуирана в част от поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 082021(проектен № 082029) с площ от 400 кв.м, местност »Горния баир», землище с.Богомилово, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 082010 и ПИ № 082024 - общинска публична собственост; пасище с храсти с кадастрален номер ПИ № 082021(проектен № 082029) – общинска публична собственост

Решение № 569 от 17.09.2009  139.49 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел. захранване на обект: «Катодна станция с абонаментен № 40027004 за нуждите на „Лукойл-България" ЕООД в поземлен имот с кадастрален номер № 000117, местност»Каратопрак», землище с.Горно Ботево, общ.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000125 и ПИ № 000126 – общинска публична собственост; канали с кадастрални номера ПИ № 000130 и ПИ № 000320 – общинска публична собственост; населено място с кадастрален номер ПИ № 000132 – с.Горно Ботево(смесена); пасище, мера с кадастрален номер ПИ № 000123 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвано от Общината

Решение № 570 от 17.09.2009  135.47 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН на обект: »Жилищна сграда» в поземлен имот с кадастрален номер № 106110, местност »Атюрен», землище с.Малка Верея, общ.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000111 – общинска публична собственост

Решение № 571 от 17.09.2009  138.32 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод ф110-ПЕВП и канализация към обекти: »Жилищни сгради с гаражи и ОСД» в поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 111006 и ПИ № 111008, местност »Комлука», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000129, ПИ № 000133 и ПИ № 000122 - общинска публична собственост; напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000131 – общинска публична собственост; дере с кадастрален номер ПИ № 000130 – общинска публична собственост; път ІІ клас с кадастрален номер ПИ № 000125 – републиканска пътна мрежа

Решение № 572 от 17.09.2009  132.91 KB относно: Отпущане на еднократна помощ на Георги Тодоров Иванов.

Решение № 573 от 17.09.2009  136.87 KB относно: Предожение за отпускане на персонална пенсия /по чл.92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на Александра Живкова Желева, наследница на починалия Живко Иванов Желев.

Решение № 574 от 17.09.2009  131.71 KB относно: Предложение за решение по молбата на Стефан Генов Арнаудов за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

Решение № 575 от 17.09.2009  135.30 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.

Решение № 576 от 17.09.2009  127.73 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет за периода януари – юни 2009 г.

Решение № 577 от 17.09.2009  126.97 KB относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие.

Решение № 578 от 17.09.2009  129.98 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2009 г.

Решение № 579 от 17.09.2009  127.40 KB относно: Анализ за постъпилите жалби и становища си по тях от Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 580 от 17.09.2009  150.37 KB относно: Предложение относно Изменение на Решение № 534 от 30 юли 2009 год. на Общински съвет Стара Загора, прието с Протокол № 29/30.07.2009 год. за финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2009/2010 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали