Протокол № 32 от 29.10.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 587 от 29.10.2009  145.38 KB относно: Промяна на бюджета на Община Стара Загора, промяна в поименния списък на капиталовите разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2009 г.
 
Решение № 588 от 29.10.2009  130.98 KB относно: Промяна на решение № 553/17.09.2009 г. за поемане на общински дълг за финансиране на обект „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов".

Решение № 589 от 29.10.2009  132.41 KB относно: Промяна на решение № 554/17.09.2009 г. за поемане на общински дълг за финансиране на обект „Реконструкция на път IV 66037 село Калояновец – село Ловец".

Решение № 590 от 29.10.2009  131.51 KB относно: Разрешаване поемане на задължение от 578 050 лева, посочено в Записа на заповед.

Решение № 591 от 29.10.2009  129.73 KB относно: Даване съгласие Община Стара Загора Община Стара Загора да кандидатства за ремонт и обновяване на обекти, общинска собственост, пред Проект „Красива България" към МТСП, с цел подобряване състоянието на социални, образователни и спортни заведения и създаване на трудова заетост за безработни лица.

Решение № 592 от 29.10.2009  186.07 KB относно: Избор на съдебни заседатели на Районен съд Стара Загора.

Решение № 593 от 29.10.2009  129.08 KB относно: Приемане на доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на „Диагностично консултативен център-I" ЕООД.

Решение № 594 от 29.10.2009  130.16 KB относно: Приемане на доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на отделение по Образна диагностика към „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД Стара Загора.

Решение № 595 от 29.10.2009  138.62 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.516.508 (УПИ V-общ., кв.47 по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 596 от 29.10.2009  136.80 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.314 (УПИ ІІІ-296, кв.22 „Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 597 от 29.10.2009  138.83 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.634 (УПИ Х-786, кв.45 „Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 598 от 29.10.2009  143.37 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.523 (УПИ V-738,739, кв.34 „Лозенец" по ПУП) на собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 599 от 29.10.2009  186.35 KB относно: Приемане на Декларация до Министър-председателя на Република България за преразглеждане на Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България и поставянето на Община Стара Загора в подходяща Локална Културна Система /ЛоКуС/, както и за попълване на Списъка към Стратегическия план с обекти от общината с безспорни културно-исторически достойнства.

Решение № 600 от 29.10.2009  140.40 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идент.№ 68850.516.149 (УПИ ІV1840, кв.17а по ПУП ) гр.Ст.Загора

Решение № 601 от 29.10.2009  143.24 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идент.№ 68850.516.505 (УПИ Іжил.стр-во и гаражи, кв.51 по ПУП ) гр.Ст.Загора

Решение № 602 от 29.10.2009  129.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII 384 в кв.6518– „Железник" по плана на гр. Стара Загора

Решение № 603 от 29.10.2009  140.50 KB относно: Продажба на земеделска земя - нива с № 031014, местност „Карасолука" по КВС на с. Плоска Могила, община Стара Загора

Решение № 604 от 29.10.2009  171.40 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост на територията на град Стара Загора, включени в Годишната програма за 2009 година.

Решение № 605 от 29.10.2009  141.28 KB относно: Продажба на имоти – общинска собственост.

Решение № 606 от 29.10.2009  144.09 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІІІодо, кв.20, с. Оряховица, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 607 от 29.10.2009  143.95 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІХ-болница,трафопост и тоалетна в кв.30, с. Козаревец, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 608 от 29.10.2009  135.25 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ Х 144 в кв. 20 с. Остра Могила, община Стара Загора от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС за частна общинска собственост.

точка 23 132.04 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв.653 - "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.

точка 24 132.88 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. 653 - "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 609 от 29.10.2009  143.14 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв.39, с. Дълбоки, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

Решение № 610 от 29.10.2009  144.11 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ XXIII общ. в кв.38 с.Арнаутито, община Стара Загора / бивша детска градина /, по реда на ЗПСК.

Решение № 611 от 29.10.2009  143.28 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ II училище ,кв.1, пл.№108,с.Стрелец, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

Решение№ 612 от 29.10.2009  143.81 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І 131,одо в кв.37 с.Ловец, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 613 от 29.10.2009  144.50 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставл.УПИ Х фурна,145 в кв.2 с.Стрелец, община Стара Загора /бивша фурна/, по реда на ЗПСК.

Решение № 614 от 29.10.2009  144.18 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели с пл. №№ 380 и 383, находящи се в кв.20, с.Казанка, община Стара Загора, /бивш социален патронаж/ по реда на ЗПСК.

Решение № 615 от 29.10.2009  143.27 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ III–баня в кв.34 , с.Горно Ботево, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

Решение № 616 от 29.10.2009  145.52 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VII-детска градина в кв.19 с.Пшеничево, общ. Стара Загора / бивша ЦДГ №49 /, по реда на ЗПСК.

Решение № 617 от 29.10.2009  144.36 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І в кв.20 с. Михайлово, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 618 от 29.10.2009  146.14 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ VІI164 в кв.11 с. Михайлово, община Стара Загора /бивша ЦДГ/ , по реда на ЗПСК.

Решение № 619 от 29.10.2009  138.41 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – изграждане на МчТП и въздушна мрежа НН за захранване на имоти (по § 4) в местността «Под селото», кв.»Дъбрава», землище гр.Стара Загора с обхват на трасето: от новоизградения МчТП до стълб № 6 от новопроектираната въздушна мрежа; от новоизградения МчТП до стълб № 13 от новопроектираната въздушна мрежа; от стълб № 1 до стълб № 5 от новопроектираната въздушна мрежа и от стълб № 10 до стълб № 16 от новопроектираната въздушна мрежа, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9505 и ПИ № 000364 – общинска публична собственост и дере с кадастрален номер ПИ № 403 – общинска публична собственост

Решение № 620 от 29.10.2009  136.95 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на канализационно отклонение от съществуваща шахта в «Тракийски университет» за захранване на поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000153, ПИ № 097003, ПИ № 097004, ПИ № 097005, ПИ № 097006, ПИ № 097007, ПИ № 098003, ПИ № 098004, ПИ № 098005, ПИ № 099002 и ПИ № 000112, местност »Ала баир», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по: полски път с кадастрален номер ПИ № 000111 - общинска публична собственост; през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 099002, ПИ № 000112, ПИ № 098003, ПИ № 098004, ПИ № 097006, ПИ № 097005, ПИ № 097004, ПИ № 097003 и ПИ № 000153 – земеделска земя, с начин на трайно ползване индивидуално застрояване, собственост на физически и юридически лица

Решение № 621 от 29.10.2009  137.92 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – въздушна мрежа НН от съществуващ МчТП „Кучкарника" за захранване на имоти, попадащи в кадастрален район № 258, местност «Съборената кюприя», землище гр.Стара Загора с обхват на трасето: от съществуващия МчТП до стълб № 14 от новопроектираната въздушна мрежа; от стълб № 5 до стълб № 15 от новопроектираната въздушна мрежа и от стълб № 15 до стълб № 24 от новопроектираната въздушна мрежа, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9501, ПИ № 000591 и ПИ № 9502 – общинска публична собственост.

Решение № 622 от 29.10.2009  139.29 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел. захранване на обект: «Катодна станция с абонаментен № 40051001 за нуждите на „Лукойл-България" ЕООД в поземлен имот с кадастрален номер № 032035, местност»Червенаците», землище с. Малко Кадиево, общ.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000162 и ПИ № 000198 – общинска публична собственост; отводнителен канал с кадастрален номер ПИ № 000086 – общинска публична собственост; населено място с кадастрален номер ПИ № 000084 – с.Малко Кадиево(смесена); нива с кадастрален номер ПИ № 032035 - частна собственост.

Решение № 623 от 29.10.2009  136.66 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: »База за земеделска и строителна техника» в поземлен имот с кадастрален номер № 105010, местност »Под Медвен», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000441 – общинска публична собственост и път І клас с кадастрален номер ПИ № 000442 – републиканска пътна мрежа.

Решение № 624 от 29.10.2009  134.45 KB Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване НН на обект: »Търговска база» в поземлен имот с кадастрален номер № 131003, местност »Караиванов кладенец», землище гр.Стара Загора, общ.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 001269 и ПИ № 001492 – общинска публична собственост; канал с кадастрален номер ПИ № 001384 – общинска публична собственост; складова база с кадастрален номер ПИ № 131006 – частна собственост на физически лица

Решение № 625 от 29.10.2009  134.21 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на външeн водопровод и канализация за захранване на обект: "Завод за инструментална екипировка и шприцоване на детайли от пластмаса"в поземлен имот с кадастрален номер № 157059, местност »Казоваса», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо по селско, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 001422 - общинска публична собственост.

Решение № 626 от 29.10.2009  138.79 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – кабелна линия 20кV в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 181016, местност »Герена», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по канал с кадастрален номер ПИ № 001573 – общинска публична собственост; за селскостопански, горски ведомствени пътища с кадастрални номера ПИ № 001574 и ПИ № 001754 – общинска публична собственост; местен път с кадастрален номер ПИ № 001522 – общинска публична собственост; отводнителен канал с кадастрален номер ПИ № 001580 – собственост на МЗГ-ХМС; урбанизирана територия с кадастрален номер ПИ № 180012 – собственост на частни обществени организации

точка 43 129.05 KB относно: Обсъждане действията на общински съветници в публични изяви с цел политическо дискредитиране на Общинския съвет и уронване престижа на общинския съветник.

Решение № 627 от 29.10.2009  135.66 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ/ на наследница на починалия Павлин Каменов.

Решение № 628 от 29.10.2009  136.78 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ/ на наследница на починалия Петър Русев Стайков.

Решение № 629 от 29.10.2009  136.73 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ/ на Вероника Върбанова Пантелеева и Начо Върбанов Пантелеев, наследници на починалия Върбан Начев Пантелеев.

Решение № 630 от 29.10.2009  130.21 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ за лечение на Веселина Динкова Господинова от гр. Стара Загора, ул. „Цар Калоян" № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 58.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали