Протокол № 33 от 26.11.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 631 от 26.11.2009  339.50 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. – първо четене

Решение № 632 от 26.11.2009  268.28 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 30.09.2009 г.

Решение № 633 от 26.11.2009  228.48 KB относно: Промяна бюджета на община Стара Загора за 2009 г.

Решение № 634 от 26.11.2009  288.97 KB относно: Пътуване на пенсионерите и инвалидите с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.

Решение № 635 от 26.11.2009  228.64 KB относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в дружествата със смесено участие в "Борса - Стара Загора" АД и "Нармаг" АД.

Решение № 636 от 26.11.2009  128.79 KB относно: Прекратяване плащането на възнаграждения и осигурителни вноски на общински съветник.

Решение № 637 от 26.11.2009  230.97 KB относно: Оптимизиране на вида, броя и съставите на Постоянните комисии при Общински съвет - Стара Загора

Решение № 638 от 26.11.2009  232.85 KB относно: Избор на временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора

Решение № 639 от 26.11.2009  273.33 KB относно: Избор на временна комисия за проверка дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 640 от 26.11.2009  233.69 KB относно: Избор на временна комисия за оптимизиране на правилниците и статутите за наградите, отличията и званията на Община Стара Загора

Решение № 641 от 26.11.2009  233.27 KB относно: Необходимостта от процедиране на План за регулация и застрояване, кв.1, УПИ ХІV -жилищно строителство, КОО, подземни гаражи и исторически паметник по плана на гр.Стара Загора.

Решение № 642 от 26.11.2009  252.79 KB относно: Проект за изменение на плана за регулация на кв. "К.Ганчев" във връзка с включване на изключени от регулация имоти.

точка 13 231.84 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. 653 - "Железник" в гр.Стара Загора /бивша парова централа/, по реда на ЗПСК.

точка 14 271.21 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.
  
Решение № 643 от 26.11.2009  236.62 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ ХІІ, в кв. 22 с. Xрищени община Стара Загора /бивш Младежки дом/ от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

Решение № 644 от 26.11.2009  234.65 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ І, в кв. 22 с. Xрищени община Стара Загора /бивше старо кино/ от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

Решение № 645 от 26.11.2009  245.13 KB относно: Продажба на общински апартамент №1, находящ се на адрес гр. Стара Загора, бул.Славянски №3, вх.Б, ет.1

Решение № 646 от 26.11.2009  244.94 KB относно: Продажба на общински апартамент №116, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул.Х.Д.Асенов №2 вх.Г ет.7

Решение № 647 от 26.11.2009  243.16 KB относно: Продажба на общински апартамент №48, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул.П.Р.Славейков №1, вх.0, ет.10

Решение № 648 от 26.11.2009  242.63 KB относно: Продажба на общински апартамент №6, находящ се на адрес гр. Стара Загора, бул.Руски №1 вх.А ет.2

Решение № 649 от 26.11.2009  281.72 KB относно: Продажба на общински апартамент №12, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. „Хан Тервел" №50, вх.0, ет.3

Решение № 650 от 26.11.2009  244.54 KB относно: Продажба на общински апартамент № 15, находящ се на адрес гр.Ст.Загора, ул."Иван Вазов" №3 вх.В,ет.5

Решение № 651 от 26.11.2009  248.11 KB относно: Продажба на общински апартамент №13, находящ се в кв.Железник, ул. „Загорка" №25, вх.0, ет.7

Решение № 652 от 26.11.2009  244.51 KB относно: Продажба на общински апартамент №30, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Железник, ул. „Загорка" №25, вх.0, ет.7

Решение № 653 от 26.11.2009  244.59 KB относно: Продажба на общински апартамент №39, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Железник, ул. „Старозагорско възстание" №10, вх.Б, ап.5

Решение № 654 от 26.11.2009  242.63 KB относно: Продажба на общински апартамент №2, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. „Освобождение" №5, вх.0, ет.1

Решение № 655 от 26.11.2009  244.18 KB относно: Продажба на общински апартамент №53, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Самара-3, бл.3, вх.Б, ет.2

Решение № 656 от 26.11.2009  244.16 KB относно: Продажба на общински апартамент №2, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Казански-запад, бл.24, вх.0, ет.1

Решение № 657 от 26.11.2009  241.79 KB относно: Продажба на общински апартамент №22, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Казански, бл.24, вх.0, ет.8

Решение № 658 от 26.11.2009  245.78 KB относно: Продажба на общински апартамент №15, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура, бл.53, вх.А, ет.5.

Решение № 659 от 26.11.2009  288.65 KB относно: Продажба на общински апартамент №58, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.А ет.7

Решение № 660 от 26.11.2009  246.10 KB относно: Продажба на общински апартамент №66, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.Б ет.1

Решение № 661 от 26.11.2009  284.61 KB относно: Продажба на общински апартамент №109, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.В ет.4

Решение № 662 от 26.11.2009  242.64 KB относно: Продажба на общински апартамент №121, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.В ет.7

Решение № 663 от 26.11.2009  286.27 KB относно: Продажба на общински апартамент №5, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура, бл.56, вх.0, ап.1

Решение № 664 от 26.11.2009  246.43 KB относно: Продажба на общински апартамент №129, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.56 вх.А ет.7

Решение № 665 от 26.11.2009  238.22 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ V-76 в кв.90 с.Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 666 от 26.11.2009  238.48 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І-107 в кв.23 с.Колена, Община Стара Загора.

Решение № 667 от 26.11.2009  237.54 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ІІІ-ресторант в кв.39, с.Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 668 от 26.11.2009  237.44 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І-218 в кв.100 с.Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 669 от 26.11.2009  239.35 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ХІІ-одо в кв.27 с.Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 670 от 26.11.2009  278.22 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І529 в кв.14 с.Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 671 от 26.11.2009  235.96 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І-общ. в кв.58 с.Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 672 от 26.11.2009  236.65 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ІІІ-общ. в кв.58 с.Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 673 от 26.11.2009  239.59 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ІХ-общ. в кв.1 с.Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 674 от 26.11.2009  238.94 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ХІІ-101 в кв.38 с.Стрелец, Община Стара Загора.

Решение № 675 от 26.11.2009  240.33 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ХІІІ-101 в кв.38, с.Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 676 от 26.11.2009  235.11 KB относно: относно: Продажба на общински УПИ ІV247 в кв.24 по плана на с.Лясково, Община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 677 от 26.11.2009  249.26 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор №68850.518.160, (УПИ Іжил.стр-во, кв.96 по ПУП) гр.Стара Загора.

Решение № 678 от 26.11.2009  247.77 KB относно: Изкупуване на имот №040002 в землището на с.Еленино.

Решение № 679 от 26.11.2009  234.96 KB относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване НН от съществуваща въздушна мрежа за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 154016, местност "Мутафа", землище гр.Ст.Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 154014 нива – земеделска територия (частна собственост).

Решение № 680 от 26.11.2009  236.78 KB относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за изграждане на обект: "Аварийна водопроводна връзка за с.Хрищени", общ. Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000289, представляващи пътища ІV клас – общинска публична собственост.

Решение № 681 от 26.11.2009  287.61 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.

точка 54 266.30 KB относно: Приемане на декларация, осъждаща агресията на Израел срещу палестинските територии и бруталните убийства на жени и деца.

Решение № 682 от 26.11.2009  228.30 KB относно:Отмяна на Решение № 586/24.10.2009 год. на Общински съвет Стара Загора в частта, касаеща изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора

Решение № 683 от 26.11.2009  174.39 KB относно: Отмяна на Решение № 586/24.10.2009 год. на Общински съвет Стара Загора в частта, в която се предвижда намаляване на възнаграждението на общински съветник, поради невключването му в Постоянни комисии.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали