Протокол № 34 от 22.12.2009

Размер на шрифта: A A AРешение № 684 от 22.12.2009  172.59 KB относно: Наредба за наемните цени на общинските недвижими имоти на територията на Община Стара Загора. – второ четене
 
Решение № 685 от 22.12.2009  199.54 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 686 от 22.12.2009  336.71 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 687 от 22.12.2009  184.69 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществен ред – първо четене

Решение № 688 от 22.12.2009  173.95 KB относно: Даване на съгласие на "Дентален център-І " ЕООД - Стара Загора за откриване на процедура по акредитация.

Решение № 689 от 22.12.2009  186.01 KB относно: Приемане на план - сметка за определяне размера на такса за битови отпадъци през 2010 г. в Община Стара Загора.

Решение № 690 от 22.12.2009  171.70 KB относно: Предоставяне на средства за работно облекло.

Решение № 691 от 22.12.2009  180.66 KB относно: Одобряване на промени в структурата на Общинската администрация и приемане численост на персонала за финансиране в други бюджетни дейности в сила от 01.01.2010

Решение № 692 от 22.12.2009  187.23 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.502.6 (част от УПИ Ікоо и гаражи, кв.605 по ПУП гр.Ст.Загора

Решение № 693 от 22.12.2009  186.49 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.518.94 (част от УПИ Іжил.стр-во, подз. гаражи и общ.обслужване, кв.37 по ПУП ) гр.Ст.Загора

Решение № 694 от 22.12.2009  189.98 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.512.824 (част от УПИ ХІV665,666 кв.50"Лозенец" по ПУП ) гр.Ст.Загора

Решение № 695 от 22.12.2009  179.81 KB относно: Утвърждаване на субсидия за финансиране на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Берое 1916 – ветерани" гр. Стара Загора

Решение № 696 от 22.12.2009  183.24 KB относно: Изкупуване на сграда в с. Колена.

Решение № 697 от 22.12.2009  129.39 KB относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Малко Кадиево.

Решение № 698 от 22.12.2009  185.17 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

Решение № 699 от 22.12.2009  188.08 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятeлен обект в сграда с идентификатор 68850.509.3272.1.106 в гр. Стара Загора, кв."Казански" блок №24 /бивше котелно/, по реда на ЗПСК.

Решение № 700 от 22.12.2009  188.41 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятeлен обект в сграда с идентификатор 68850.509.3272.1.107 в гр. Стара Загора, кв. „Казански" блок № 24 /помещение/, по реда на ЗПСК.

Решение № 701 от 22.12.2009  215.87 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора /бивш стадион, съблекалня/, по реда на ЗПСК

Решение № 702 от 22.12.2009  189.14 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ I общежитие, кв.15, пл. №162 и пл. №163 в с. Михайлово, община Стара Загора, /бивша детска градина/, по реда на ЗПСК.

Решение № 703 от 22.12.2009  188.93 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на язовири и водоеми - публична общинска собственост.

Решение № 704 от 22.12.2009  178.53 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от сградата на бул."Руски"№ 44

точка 22 249.75 KB относно: Промяна на решение на ОбС №794/11.07.2002 г. за безвъзмездно предоставяне на имот, общинска собственост на СНЦ "Ансамбъл Загорче".

Решение № 705 от 22.12.2009  174.16 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензирано Туристическо дружество - Сърнена гора.

Решение № 706 от 22.12.2009  174.81 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензиран спортен клуб СНЦ ФК "Верея-Булсатком".

Решение № 707 от 22.12.2009  236.96 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект "Подобряване физическата и жизнена среда на кв. "Железник" в гр. Стара Загора по ОП "Регионално развитие" , Бюджетна линия BG161PO001/1.4-05/2009 "Подкрепа за устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда"

Решение № 708 от 22.12.2009  173.19 KB относно: Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2009/2010 г.

Решение № 709 от 22.12.2009  171.90 KB относно: Разкриване на нова детска ясла.

Решение № 710 от 22.12.2009  186.59 KB относно: Сформиране на МОК / Местен Обществен Комитет / за превенция и контрол на СПИН и сексуално предавани инфекции.

Решение № 711 от 22.12.2009  172.07 KB относно: Приемане на доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация „Дентален център – І" ЕООД Стара Загора

Решение № 712 от 22.12.2009  174.17 KB относно: Отпущане на еднократна помощ на Иван Петров Кирев живущ в с. Богомилово, общ. Стара Загора, ул. "Иванка Терзиева" № 91.

Решение № 713 от 22.12.2009  170.30 KB относно: Доклад на Постоянната комисия по законност и обществен ред за резултата от извършената проверка на дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 714 от 22.12.2009  185.32 KB относно: Изменение на т.2 от решение № 648 от протокол № 33 / 26.11.2009г., съгласно заповед № 727 / 10.12.2009г. на областния управител

Решение № 715 от 22.12.2009  179.16 KB относно: Изменение на т.1 от решение № 676 от протокол № 33 / 26.11.2009г., съгласно заповед № 728 / 10.12.2009г. на областния управител

Решение № 716 от 22.12.2009  199.02 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 717 от 22.12.2009  195.39 KB относно: Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

Решение № 718 от 22.12.2009  173.76 KB относно: Освобождаване на сътрудника на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 719 от 22.12.2009  127.02 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Решение № 720 от 22.12.2009  126.02 KB относно: Избор на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Областния съвет за развитие на област Стара Загора

Решение № 721 от 22.12.2009  132.00 KB относно: Предоставяне на преносими компютри и мобилен интернет на общинските съветници.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали