Протокол № 34 от 22.12.2009

Размер на шрифта: A A AРешение № 684 от 22.12.2009  172.59 KB относно: Наредба за наемните цени на общинските недвижими имоти на територията на Община Стара Загора. – второ четене
 
Решение № 685 от 22.12.2009  199.54 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 686 от 22.12.2009  336.71 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 687 от 22.12.2009  184.69 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществен ред – първо четене

Решение № 688 от 22.12.2009  173.95 KB относно: Даване на съгласие на "Дентален център-І " ЕООД - Стара Загора за откриване на процедура по акредитация.

Решение № 689 от 22.12.2009  186.01 KB относно: Приемане на план - сметка за определяне размера на такса за битови отпадъци през 2010 г. в Община Стара Загора.

Решение № 690 от 22.12.2009  171.70 KB относно: Предоставяне на средства за работно облекло.

Решение № 691 от 22.12.2009  180.66 KB относно: Одобряване на промени в структурата на Общинската администрация и приемане численост на персонала за финансиране в други бюджетни дейности в сила от 01.01.2010

Решение № 692 от 22.12.2009  187.23 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.502.6 (част от УПИ Ікоо и гаражи, кв.605 по ПУП гр.Ст.Загора

Решение № 693 от 22.12.2009  186.49 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.518.94 (част от УПИ Іжил.стр-во, подз. гаражи и общ.обслужване, кв.37 по ПУП ) гр.Ст.Загора

Решение № 694 от 22.12.2009  189.98 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.512.824 (част от УПИ ХІV665,666 кв.50"Лозенец" по ПУП ) гр.Ст.Загора

Решение № 695 от 22.12.2009  179.81 KB относно: Утвърждаване на субсидия за финансиране на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Берое 1916 – ветерани" гр. Стара Загора

Решение № 696 от 22.12.2009  183.24 KB относно: Изкупуване на сграда в с. Колена.

Решение № 697 от 22.12.2009  129.39 KB относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Малко Кадиево.

Решение № 698 от 22.12.2009  185.17 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

Решение № 699 от 22.12.2009  188.08 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятeлен обект в сграда с идентификатор 68850.509.3272.1.106 в гр. Стара Загора, кв."Казански" блок №24 /бивше котелно/, по реда на ЗПСК.

Решение № 700 от 22.12.2009  188.41 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятeлен обект в сграда с идентификатор 68850.509.3272.1.107 в гр. Стара Загора, кв. „Казански" блок № 24 /помещение/, по реда на ЗПСК.

Решение № 701 от 22.12.2009  215.87 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора /бивш стадион, съблекалня/, по реда на ЗПСК

Решение № 702 от 22.12.2009  189.14 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ I общежитие, кв.15, пл. №162 и пл. №163 в с. Михайлово, община Стара Загора, /бивша детска градина/, по реда на ЗПСК.

Решение № 703 от 22.12.2009  188.93 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на язовири и водоеми - публична общинска собственост.

Решение № 704 от 22.12.2009  178.53 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от сградата на бул."Руски"№ 44

точка 22 249.75 KB относно: Промяна на решение на ОбС №794/11.07.2002 г. за безвъзмездно предоставяне на имот, общинска собственост на СНЦ "Ансамбъл Загорче".

Решение № 705 от 22.12.2009  174.16 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензирано Туристическо дружество - Сърнена гора.

Решение № 706 от 22.12.2009  174.81 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензиран спортен клуб СНЦ ФК "Верея-Булсатком".

Решение № 707 от 22.12.2009  236.96 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект "Подобряване физическата и жизнена среда на кв. "Железник" в гр. Стара Загора по ОП "Регионално развитие" , Бюджетна линия BG161PO001/1.4-05/2009 "Подкрепа за устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда"

Решение № 708 от 22.12.2009  173.19 KB относно: Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2009/2010 г.

Решение № 709 от 22.12.2009  171.90 KB относно: Разкриване на нова детска ясла.

Решение № 710 от 22.12.2009  186.59 KB относно: Сформиране на МОК / Местен Обществен Комитет / за превенция и контрол на СПИН и сексуално предавани инфекции.

Решение № 711 от 22.12.2009  172.07 KB относно: Приемане на доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация „Дентален център – І" ЕООД Стара Загора

Решение № 712 от 22.12.2009  174.17 KB относно: Отпущане на еднократна помощ на Иван Петров Кирев живущ в с. Богомилово, общ. Стара Загора, ул. "Иванка Терзиева" № 91.

Решение № 713 от 22.12.2009  170.30 KB относно: Доклад на Постоянната комисия по законност и обществен ред за резултата от извършената проверка на дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 714 от 22.12.2009  185.32 KB относно: Изменение на т.2 от решение № 648 от протокол № 33 / 26.11.2009г., съгласно заповед № 727 / 10.12.2009г. на областния управител

Решение № 715 от 22.12.2009  179.16 KB относно: Изменение на т.1 от решение № 676 от протокол № 33 / 26.11.2009г., съгласно заповед № 728 / 10.12.2009г. на областния управител

Решение № 716 от 22.12.2009  199.02 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 717 от 22.12.2009  195.39 KB относно: Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

Решение № 718 от 22.12.2009  173.76 KB относно: Освобождаване на сътрудника на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 719 от 22.12.2009  127.02 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Решение № 720 от 22.12.2009  126.02 KB относно: Избор на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Областния съвет за развитие на област Стара Загора

Решение № 721 от 22.12.2009  132.00 KB относно: Предоставяне на преносими компютри и мобилен интернет на общинските съветници.

Горещ телефон
за сигнали