Протокол № 35 от 28.01.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 722 от 28.01.2010  243.45 KB относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2010 год.

Решение № 723 от 28.01.2010  169.65 KB относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2009 година и приемане на бюджета на общината за 2010 година.

Решение № 724 от 28.01.2010  142.58 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - първо четене

Решение № 725 от 28.01.2010  141.23 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществен ред - второ четене

Решение № 726 от 28.01.2010  128.74 KB относно: Приемане на "Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора" - първо четене

Решение № 727 от 28.01.2010  133.52 KB относно: Дарение на имот - частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 728 от 28.01.2010  136.00 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.923 (УПИ І-810, кв.48 "Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 729 от 28.01.2010  132.80 KB относно: Подписване на Споразумения за сътрудничество между Община Стара Загора, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и: Регионална библиотека "Захарий Княжески" Стара Загора, Народно читалище "Изгрев" с. Кирилово

Решение № 730 от 28.01.2010  132.21 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на "Диагностично-консултативен център-І"ЕООД

Решение № 731 от 28.01.2010  131.89 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя "Медицински център-І" ЕООД

Решение № 732 от 28.01.2010  182.00 KB относно: Отдаване под наем чрез търг на земеделски земи - остатъчен фонд (общински незаявени) по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Решение № 733 от 28.01.2010  127.43 KB относно: Приемане на Работна карта №1 за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора.

Решение № 734 от 28.01.2010  127.68 KB относно: Приемане на Работна карта №2 за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора.

Решение № 735 от 28.01.2010  135.72 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Тенис клуб Августа Траяна" - гр. Стара Загора върху имот публична общинска собственост.
 
Решение № 736 от 28.01.2010  131.80 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на обект общинска собственост

Решение № 737 от 28.01.2010  139.97 KB относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - кабелна свързаност на Перфект Медика ООД, ул. "Новозагорско шосе" бл.№2 към MAN мрежата на БТК - изграждане на електронна съобщителна канална и кабелна мрежа за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000874, местност "Под Медвен", землище с.Хрищени, общ. Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000403 и ПИ № 000409 - общинска публична собственост и път ІV клас с кадастрален номер ПИ № 000798 - общинска публична собственост

Решение № 738 от 28.01.2010  137.30 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН 1кV, чрез вграждане на нов МчТП в трасето на съществуващ ел.провод 20 кV за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 032006 с идентификационен № 688850.32.6, местност »Бойчо бунар», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлен имот № 68850.32.896, представляващ полски път – общинска публична собственост и поземлен имот № 68850.32.33, представляващ канал – общинска публична собственост

Решение № 739 от 28.01.2010  127.94 KB относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2010 г.

Решение № 740 от 28.01.2010  132.59 KB относно: Предложение за решение по молбата на Деко Видев Деков до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (здравни осигуровки) на основание чл.98 от Конституцията на Република България

Решение № 741 от 28.01.2010  136.82 KB относно: Предложение за решение по отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на Продан Илиев Проданов, Галя Илиева Проданова, Мишо Илиев Проданов, Митко Илиев Проданов, Кольо Илиев Проданов, наследници на починалия Илия Проданов Ненов.

Решение № 742 от 28.01.2010  138.83 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на наследницата на починалия Пенчо Стоянов Христов.

Решение № 743 от 28.01.2010  141.25 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - второ четене

Решение № 744 от 28.01.2010  136.31 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Кирил Щилянов Владимиров.

Решение № 745 от 28.01.2010  136.25 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали