Протокол № 36 от 25.02.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 746 от 25.02.2010  136.17 KB относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на гражданите / Приета от Общинския съвет с Решение № 774 / 02.11.2006 г.; в сила от 02.11.2006 г./ - първо четене.
 
Решение № 747 от 25.02.2010  127.72 KB относно: Приемане на „Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора" – второ четене.

Решение № 748 от 25.02.2010  135.35 KB относно: Дарение на УПИ ІІІ-87, кв.6 „Зора", гр.Стара Загора на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 749 от 25.02.2010  155.88 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти в кв. 13 по плана на с.Ракитница

Решение № 750 от 25.02.2010  135.59 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот І-1 кв.5 по плана на с.Малка Верея, Община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 751 от 25.02.2010  136.11 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІІ общ. кв.37 по плана на с.Казанка, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 752 от 25.02.2010  153.72 KB относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2010 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК.

Решение № 753 от 25.02.2010  141.79 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І дом за деца, кв.38, с. Дълбоки, община Стара Загора /бивш дом за деца и юноши/, по реда на ЗПСК.

Решение № 754 от 25.02.2010  156.15 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор № 68850.513.141, гр. Стара Загора, ул. „Хр. Морфова" № 1, по реда на ЗПСК.

Решение № 755 от 25.02.2010  141.21 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.515.515.18.1.10 в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" № 60, ет.1, по реда на ЗПСК.

Решение № 756 от 25.02.2010  143.81 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. "Железник" в гр.Стара Загора /бивша парова централа/, по реда на ЗПСК.

Решение № 757 от 25.02.2010  143.33 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 758 от 25.02.2010  131.34 KB относно: Вземане на решение за допълнение на Наредбата за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене.

Решение № 759 от 25.02.2010  131.49 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Тролейбусни превози " ЕООД.

Решение № 760 от 25.02.2010  130.09 KB относно: Възлагане на одит за заверка годишните финансови отчети за 2010 г. на общинските търговски дружества

Решение № 761 от 25.02.2010  164.04 KB относно: Бракуване на ДМА в „Областен диспансер за психични заболявания със стационар" ЕООД

Решение № 762 от 25.02.2010  158.91 KB относно: Бракуване на ДМА в „Обредни дейности" ЕООД.

Решение № 763 от 25.02.2010  139.97 KB относно: Вземане на решение за финансово подпомагане на Баскетболен клуб"Берое"-Стара Загора.

Решение № 764 от 25.02.2010  134.67 KB относно: Сформиране на Обществен съвет за социални дейности, съгласно член 35 от Закона за социално подпомагане.

Решение № 765 от 25.02.2010  139.71 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН – 0,4кV чрез изграждане на ново „Трансформаторно шкаф табло" в съществуващ електропровод 20кV за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 181024, местност »Герена», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001754, представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001522, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер № 001567, представляващ друг терен за производство на енергия и енергийни продукти – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001580, представляващ отводнителен канал – държавна частна собственост.

Решение № 766 от 25.02.2010  134.50 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване кабел САВТТ 4х25мм2 за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 200006 с идентификатор 68850.200.6, местност »Сейрекова нива», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001630 с идитификатор 68850.200.33, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост.

Решение № 767 от 25.02.2010  132.81 KB относно: Предложение за решение по молбата на Венцеслав Веселинов Петков от гр. Стара Загора ул.Антон Марчин № 2, вх.А, ет. 4, ап. 36 – преписка образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

Решение № 768 от 25.02.2010  133.75 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Красимира Господинова Михайлова – Николова, живуща в град Стара Загора, ул. Свети Княз Борис I, № 116, ет. 9, ап. 35.

Решение № 769 от 25.02.2010  128.76 KB относно: Отчет за дейността на ОбС за периода юли-декември 2009г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали