Протокол № 37 от 25.03.2010

Размер на шрифта: A A A


точка 1 200.90 KB относно: Полагане на клетва на избрания кмет на село Малко Кадиево. 

Решение № 770 от 25.03.2010  138.24 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани - второ четене.

Решение № 771 от 25.03.2010  125.71 KB относно: Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 772 от 25.03.2010  138.27 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 773 от 25.03.2010  138.53 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 774 от 25.03.2010  126.62 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 775 от 25.03.2010  126.28 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора – първо четене

Решение № 776 от 25.03.2010  146.37 KB относно: Кандидатстване на МБАЛ «Проф. Д-р Стоян Киркович» АД, гр. Стара Загора по Оперативна програма «Регионално развитие»

Решение № 777 от 25.03.2010  133.06 KB относно: Промяна на Правилника за организация и дейността на Общински консултативен съвет по туризъм, приет с Решение №173/12.06.2008г на ОбС.

Решение № 778 от 25.03.2010  142.11 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.509.252.7.3 в гр. Стара Загора, бул."Митрополит Методи Кусев" № 5, ет.1, по реда на ЗПСК.

Решение № 779 от 25.03.2010  146.39 KB относно: Обявяване на поземлен имот с идентификатор № 68850.524.616 – здравно заведение, гр. Стара Загора от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

Решение № 780 от 25.03.2010  142.76 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іучилище в кв.20 с. Михайлово, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 781 от 25.03.2010  137.96 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.528.9 (УПИ ІІ-общ., кв.656а по ПУП) гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 782 от 25.03.2010  137.54 KB относно: Учредяване на право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.504.5324 ( УПИ ХІ5324 кв.253 по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 783 от 25.03.2010  135.74 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Народно читалище „Патриарх Евтимий" с. Борово, Община Стара Загора

Решение № 784 от 25.03.2010  134.06 KB относно: Вземане на решение за предоставяне на общинска спортна база за ползване от ПФК"Берое - Стара Загора"АД

Решение № 785 от 25.03.2010  134.51 KB относно: Продажба чрез търг на превозни средства, собственост на Община Стара Загора

Решение № 786 от 25.03.2010  132.56 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост представляващ част от сградата на Исторически музей гр.Стара Загора.

Решение № 787 от 25.03.2010  137.57 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти публична общинска собственост в с.Богомилово общ. Стара Загора.

Решение № 788 от 25.03.2010  137.97 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора.

Решение № 789 от 25.03.2010  143.23 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на части от обект „Автогара"

Решение № 790 от 25.03.2010  272.79 KB относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора

Решение № 791 от 25.03.2010  126.38 KB относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към обшина Стара Загора за 2009 година.

точка 24 202.20 KB относно: Избор на сътрудник на обществения посредник

Решение № 792 от 25.03.2010  147.28 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 793 от 25.03.2010  130.21 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора – второ четене

Решение № 794 от 25.03.2010  131.84 KB относно: Изменение на Решение № 590 от Протокол № 32 от 29.10.2009 год., касаещо разрешаване поемане на задължение от 578 405 лева, посочено в Записа на заповед

Решение № 795 от 25.03.2010  131.02 KB относно: Увеличаване на капитала на Общинска банка АД и записване на акции от новата емисия от Община Стара Загора, като акционер в Общинска банка АД.

Решение № 796 от 25.03.2010  130.77 KB относно: Искане за представяне на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на гр.Стара Загора за периода 2004-2010г."

Решение № 797 от 25.03.2010  133.80 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка.

Решение № 798 от 25.03.2010  130.18 KB относно: Изразяване на подкрепа от страна на Общински съвет Стара Загора за финансиране на услугата „Кризисен център" като делегирана от държавата дейност.

Решение № 799 от 25.03.2010  125.49 KB относно: риемане на програма за работата на Общински съвет за 2010 година.

Горещ телефон
за сигнали