Протокол № 37 от 25.03.2010

Размер на шрифта: A A A


точка 1 200.90 KB относно: Полагане на клетва на избрания кмет на село Малко Кадиево. 

Решение № 770 от 25.03.2010  138.24 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани - второ четене.

Решение № 771 от 25.03.2010  125.71 KB относно: Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 772 от 25.03.2010  138.27 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 773 от 25.03.2010  138.53 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 774 от 25.03.2010  126.62 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 775 от 25.03.2010  126.28 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора – първо четене

Решение № 776 от 25.03.2010  146.37 KB относно: Кандидатстване на МБАЛ «Проф. Д-р Стоян Киркович» АД, гр. Стара Загора по Оперативна програма «Регионално развитие»

Решение № 777 от 25.03.2010  133.06 KB относно: Промяна на Правилника за организация и дейността на Общински консултативен съвет по туризъм, приет с Решение №173/12.06.2008г на ОбС.

Решение № 778 от 25.03.2010  142.11 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.509.252.7.3 в гр. Стара Загора, бул."Митрополит Методи Кусев" № 5, ет.1, по реда на ЗПСК.

Решение № 779 от 25.03.2010  146.39 KB относно: Обявяване на поземлен имот с идентификатор № 68850.524.616 – здравно заведение, гр. Стара Загора от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

Решение № 780 от 25.03.2010  142.76 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іучилище в кв.20 с. Михайлово, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 781 от 25.03.2010  137.96 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.528.9 (УПИ ІІ-общ., кв.656а по ПУП) гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 782 от 25.03.2010  137.54 KB относно: Учредяване на право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.504.5324 ( УПИ ХІ5324 кв.253 по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 783 от 25.03.2010  135.74 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Народно читалище „Патриарх Евтимий" с. Борово, Община Стара Загора

Решение № 784 от 25.03.2010  134.06 KB относно: Вземане на решение за предоставяне на общинска спортна база за ползване от ПФК"Берое - Стара Загора"АД

Решение № 785 от 25.03.2010  134.51 KB относно: Продажба чрез търг на превозни средства, собственост на Община Стара Загора

Решение № 786 от 25.03.2010  132.56 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост представляващ част от сградата на Исторически музей гр.Стара Загора.

Решение № 787 от 25.03.2010  137.57 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти публична общинска собственост в с.Богомилово общ. Стара Загора.

Решение № 788 от 25.03.2010  137.97 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора.

Решение № 789 от 25.03.2010  143.23 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на части от обект „Автогара"

Решение № 790 от 25.03.2010  272.79 KB относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора

Решение № 791 от 25.03.2010  126.38 KB относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към обшина Стара Загора за 2009 година.

точка 24 202.20 KB относно: Избор на сътрудник на обществения посредник

Решение № 792 от 25.03.2010  147.28 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 793 от 25.03.2010  130.21 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора – второ четене

Решение № 794 от 25.03.2010  131.84 KB относно: Изменение на Решение № 590 от Протокол № 32 от 29.10.2009 год., касаещо разрешаване поемане на задължение от 578 405 лева, посочено в Записа на заповед

Решение № 795 от 25.03.2010  131.02 KB относно: Увеличаване на капитала на Общинска банка АД и записване на акции от новата емисия от Община Стара Загора, като акционер в Общинска банка АД.

Решение № 796 от 25.03.2010  130.77 KB относно: Искане за представяне на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на гр.Стара Загора за периода 2004-2010г."

Решение № 797 от 25.03.2010  133.80 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка.

Решение № 798 от 25.03.2010  130.18 KB относно: Изразяване на подкрепа от страна на Общински съвет Стара Загора за финансиране на услугата „Кризисен център" като делегирана от държавата дейност.

Решение № 799 от 25.03.2010  125.49 KB относно: риемане на програма за работата на Общински съвет за 2010 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали