Протокол № 39 от 29.04.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 802 от 29.04.2010  130.09 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора – второ четене
 
Решение № 803 от 29.04.2010  197.96 KB относно: Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 804 от 29.04.2010  241.59 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 805 от 29.04.2010  128.32 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 806 от 29.04.2010  127.91 KB относно: Удостояване с Наградата „Стара Загора 2010" за творческия сезон април 2009 – март 2010 година.

Решение № 807 от 29.04.2010  187.65 KB относно: Предложение на Експертната комисия за присъждане на награди в системата на народната просвета за 2010 година.

Решение № 808 от 29.04.2010  126.14 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2010г.

Решение № 809 от 29.04.2010  147.54 KB относно: Програма за развитие на туризма в Община Стара Загора 2010 год.

Решение № 810 от 29.04.2010 229.83 KB относно: Предложение на Общински консултативен съвет по туризъм за промяна в Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България и добавяне на обекти разположени на територията на Област Стара Загора в списъка към този план.

Решение № 811 от 29.04.2010  133.83 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общинската програма по околна среда: „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на гр. Стара Загора за периода 2004 – 2010 г."

Решение № 812 от 29.04.2010  129.20 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общинските програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 - 2013 г." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007 - 2011 г."

точка 12 205.44 KB относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.504.5703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора

Решение № 813 от 29.04.2010  137.12 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІ19, кв. 4 по ПУП на с. Еленино на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 814 от 29.04.2010  144.69 KB относно: Учредяване на право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор №68850.521.130 (УПИ VІІІ130 кв.7 "Зора" по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 815 от 29.04.2010  136.29 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на 9 броя надземни гаражи в УПИ I 1874, в кв. 16„а", по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 816 от 29.04.2010  141.49 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.502.254 (УПИ Ікжс кв.513а по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 817 от 29.04.2010  185.35 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ III-за озеленяване, кв.656а, по плана на град Стара Загора.

Решение № 818 от 29.04.2010  132.89 KB относно: Промяна на улична регулация на ул."Христина Морфова" от о.т. 340 до о.т. 344, парк „Бедечка", по плана на град Стара Загора.

Решение № 819 от 29.04.2010  136.02 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ VI – одо в кв.39 с. Дълбоки, община Стара Загора, от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2 , т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

Решение № 820 от 29.04.2010  651.65 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 821 от 29.04.2010  134.99 KB относно: Отдаване под наем чрез търг на земеделски земи - остатъчен фонд /общински незаявени/ по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Решение № 822 от 29.04.2010  139.21 KB относно: Ползване на дървесина от гори общинска собственост в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк, общ. Стара Загора.

Решение № 823 от 29.04.2010  135.57 KB относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора в регионално сдружение с нестопанска цел за функциониране, развитие и управление на „Индустриална зона, с. Еленино, общ. Стара Загора"

Решение № 824 от 29.04.2010  132.58 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Божидар Димитров Райков, живущ в с. Ст.мин.бани, Община Стара Загора

Решение № 825 от 29.04.2010  132.19 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ за лечение на Христо Станчев Дойчев от с. Маджерито, Община Стара Загора.

Решение № 826 от 29.04.2010  125.39 KB относно: Отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 827 от 29.04.2010  126.38 KB относно: Избор на сътрудник на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 828 от 29.04.2010  130.39 KB относно: Включване на общински съветници в Комисия за извършване на проверка на документите на наемателите на общински жилища.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали