Протокол № 39 от 29.04.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 802 от 29.04.2010  130.09 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора – второ четене
 
Решение № 803 от 29.04.2010  197.96 KB относно: Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 804 от 29.04.2010  241.59 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 805 от 29.04.2010  128.32 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 806 от 29.04.2010  127.91 KB относно: Удостояване с Наградата „Стара Загора 2010" за творческия сезон април 2009 – март 2010 година.

Решение № 807 от 29.04.2010  187.65 KB относно: Предложение на Експертната комисия за присъждане на награди в системата на народната просвета за 2010 година.

Решение № 808 от 29.04.2010  126.14 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2010г.

Решение № 809 от 29.04.2010  147.54 KB относно: Програма за развитие на туризма в Община Стара Загора 2010 год.

Решение № 810 от 29.04.2010 229.83 KB относно: Предложение на Общински консултативен съвет по туризъм за промяна в Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България и добавяне на обекти разположени на територията на Област Стара Загора в списъка към този план.

Решение № 811 от 29.04.2010  133.83 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общинската програма по околна среда: „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на гр. Стара Загора за периода 2004 – 2010 г."

Решение № 812 от 29.04.2010  129.20 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общинските програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 - 2013 г." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007 - 2011 г."

точка 12 205.44 KB относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.504.5703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора

Решение № 813 от 29.04.2010  137.12 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІ19, кв. 4 по ПУП на с. Еленино на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 814 от 29.04.2010  144.69 KB относно: Учредяване на право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор №68850.521.130 (УПИ VІІІ130 кв.7 "Зора" по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 815 от 29.04.2010  136.29 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на 9 броя надземни гаражи в УПИ I 1874, в кв. 16„а", по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 816 от 29.04.2010  141.49 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.502.254 (УПИ Ікжс кв.513а по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 817 от 29.04.2010  185.35 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ III-за озеленяване, кв.656а, по плана на град Стара Загора.

Решение № 818 от 29.04.2010  132.89 KB относно: Промяна на улична регулация на ул."Христина Морфова" от о.т. 340 до о.т. 344, парк „Бедечка", по плана на град Стара Загора.

Решение № 819 от 29.04.2010  136.02 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ VI – одо в кв.39 с. Дълбоки, община Стара Загора, от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2 , т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

Решение № 820 от 29.04.2010  651.65 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 821 от 29.04.2010  134.99 KB относно: Отдаване под наем чрез търг на земеделски земи - остатъчен фонд /общински незаявени/ по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Решение № 822 от 29.04.2010  139.21 KB относно: Ползване на дървесина от гори общинска собственост в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк, общ. Стара Загора.

Решение № 823 от 29.04.2010  135.57 KB относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора в регионално сдружение с нестопанска цел за функциониране, развитие и управление на „Индустриална зона, с. Еленино, общ. Стара Загора"

Решение № 824 от 29.04.2010  132.58 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Божидар Димитров Райков, живущ в с. Ст.мин.бани, Община Стара Загора

Решение № 825 от 29.04.2010  132.19 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ за лечение на Христо Станчев Дойчев от с. Маджерито, Община Стара Загора.

Решение № 826 от 29.04.2010  125.39 KB относно: Отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 827 от 29.04.2010  126.38 KB относно: Избор на сътрудник на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 828 от 29.04.2010  130.39 KB относно: Включване на общински съветници в Комисия за извършване на проверка на документите на наемателите на общински жилища.

Горещ телефон
за сигнали