Протокол № 40 от 27.05.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 829 от 27.05.2010  213.66 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2009 година и разпределение на печалбата.
 
Решение № 830 от 27.05.2010  205.49 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2010 година.

Решение № 831 от 27.05.2010  206.59 KB относно: Актуализация на плана за организация на движението в град Стара Загора.

Решение № 832 от 27.05.2010  203.79 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 833 от 27.05.2010  363.60 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензирани спортни клубове

Решение № 834 от 27.05.2010  211.64 KB относно: Създаване на Временна комисия, която да направи предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора.

точка 7 251.74 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 835 от 27.05.2010  214.46 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ Іобщ. в кв.39, с. Пшеничево,Община Стара Загора

Решение № 836 от 27.05.2010  138.19 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 837 от 27.05.2010  213.88 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 838 от 27.05.2010  214.62 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІV общ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 839 от 27.05.2010  214.33 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ Vобщ. в кв.39 с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 840 от 27.05.2010  138.12 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІобщ. в кв.39 с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 841 от 27.05.2010  214.90 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 842 от 27.05.2010  214.88 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 843 от 27.05.2010  215.05 KB относно: Продажба на земеделска земя - нива с № 016018, местност „Герена" по КВС на с. Калитиново, община Стара Загора

Решение № 844 от 27.05.2010  214.09 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІІІ-609общ. в кв.63, с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 845 от 27.05.2010  213.70 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ І-620общ. в кв.64, с. Оряховица , Община Стара Загора

Решение № 846 от 27.05.2010  173.86 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти в кв. 263 и 276 по плана на гр.Ст.Загора

Решение № 847 от 27.05.2010  139.27 KB относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.526.1598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора

Решение № 848 от 27.05.2010  141.19 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ 525 в кв. 32 по плана на с. Змейово

Решение № 849 от 27.05.2010  131.85 KB относно: Даване съгласие на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –Стара Загора" ЕООД за откриване на процедура по акредитация

Решение № 850 от 27.05.2010  137.66 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Петко Тинев Петков.

Решение № 851 от 27.05.2010  125.67 KB относно: Промяна в числеността и съставите на Постоянните комисии

Решение № 852 от 27.05.2010  143.58 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора –второ четене

Решение № 853 от 27.05.2010  131.41 KB относно: Предложение относно изправяне на допусната явна техническа грешка в правното основание на Решение № 820 от Протокол №39 от 29.04.2010год.

Решение № 854 от 27.05.2010  134.95 KB относно: Присъждане на колективна награда на ФК"Берое-Стара Загора"

Решение № 855 от 27.05.2010  136.01 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка

Решение № 856 от 27.05.2010  128.13 KB относно: Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение № 817 от Протокол № 39/29-04.2010 год. на Общински съвет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали