Протокол № 41 от 24.06.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 857 от 24.06.2010  135.63 KB относно: Обсъждане на декларация на Клуб на етническите общности в Стара Загора и приемане на решение за осъждане неонациски прояви.

точка 2 202.05 KB относно: Промяна в състава на НС на ОбАП.

Решение № 858 от 24.06.2010  208.47 KB относно: Промяна състава и числеността на Постоянните комисии.

Решение № 859 от 24.06.2010  215.07 KB относно: Подаряване на акциите на ПФК Берое от СНЦ„ФК Берое 1916 – ветерани" на Община Стара Загора.

Решение № 860 от 24.06.2010  202.90 KB относно: Искане за отделяне на кметство село Яворово от Община Чирпан и преминаване към Община Стара Загора.

Решение № 861 от 24.06.2010  215.15 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура, на части от публична общинска собственост предоставена за управление на училища и детски градини

Решение № 862 от 24.06.2010  227.83 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура, на части от публична общинска собственост предоставена за управление на училища и детски градини

Решение № 863 от 24.06.2010  209.41 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на паркинг в кв."Железник" част от обект публична общинска собственост

Решение № 864 от 24.06.2010  204.57 KB относно: Обявяване на конкурс за отдаване под наем на части от сграда, находяща се на ул.„Отец Паисий" № 155

Решение № 865 от 24.06.2010  219.81 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.519.90 /УПИ XXVIII525 в кв.426 по ПУП/ гр. Стара Загора.

Решение № 866 от 24.06.2010  139.84 KB относно: Промяна на регулация в кв. 35 по плана на с. Колена.

Решение № 867 от 24.06.2010  233.73 KB относно: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински имот с идентификатор №68850.518.383 (УПИ Х-жилищно строителство, кв.89 по ПУП) срещу обезщетение по плана на гр.Стара Загора

точка 13 202.47 KB относно: Привеждане на обекти общинска собственост в съответствие с изискванията за достъпна архитектурна среда

Решение № 868 от 24.06.2010  202.67 KB относно: Доклад за изпълнение на работна карта № 1 – Подобряване на организацията на безопастността на движение в гр. Стара Загора.

Решение № 869 от 24.06.2010  127.22 KB относно: Доклад за изпълнение по работна карта № 2 дейности по превенция на изоставянето и развитие на уменията за родителстване

Решение № 870 от 24.06.2010  296.10 KB относно: Именуване на улици.

Решение № 871 от 24.06.2010  206.37 KB относно: Приемане Доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на „МДОЗС Стара Загора" ЕООД

Решение № 872 от 24.06.2010  141.17 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за уличен водопровод и улична канализация за захранване на обект: «Жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални номера ПИ №№: 000296, 047012 и 047008, местност «Марашите», землище с.Малка Верея; ПИ № 048110, местност «Алваджи кайнак», землище с.Малка Верея; ПИ № 097005, местност «Ала баир», землище с.Малка Верея; ПИ №№: 000315, 000316, 000317, 000318, 000319, 000320, 000322, 000323, 000324, 000325, 000326, 000327, 000328, 000329, 000331 и 000332, землище с.Малка Верея, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000199 и ПИ № 000111, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000154, представляващ път ІІ клас републиканска пътна мрежа – държавна собственост.

Решение № 873 от 24.06.2010  212.29 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН от съществуващ БКТП „Славей", монтиран в поземлен имот № 131006 за захранване на обект «Автосервиз» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 131009, местност »Караиванов кладенец», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 001269 и ПИ № 001492, представляващи селскостопански, горски ведомствен път – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001384, представляващ територия заета от води и водни обекти – общинска публична собственост.

Решение № 874 от 24.06.2010  207.94 KB относно: Съгласуване на ПУП – парцеларен план за промяна на трасе на преносен газопровод на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ"- АД на територията землище с. Преславен, Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали