Протокол № 42 от 29.07.2010

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 875 от 29.07.2010  135.04 KB относно: Приемане на декларация до Министъра на здравеопазването и МС относно създаване на високотехнологична болница в Стара Загора 

Решение № 876 от 29.07.2010  133.47 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Стара Загора недвижим имот - публична държавна собственост.

Решение № 877 от 29.07.2010  131.74 KB относно: Поставяне на паметна плоча в памет на избитите граждани, политически и обществени дейци от т.нар."Народен съд" в град Стара Загора.

Решение № 878 от 29.07.2010  131.31 KB относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Решение № 879 от 29.07.2010  133.60 KB относно: Предоставяне на диспечерски пункт „Стадиона" на общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД.

Решение № 880 от 29.07.2010  177.12 KB относно: Доброволна делба на Поземлени имоти NoNo 68850.508.40 и 68850.508.97 по кад. карта на гр. Стара Загора

Решение № 881 от 29.07.2010  144.64 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2010 / 2011 г.

Решение № 882 от 29.07.2010  129.75 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2010 / 2011 година в Община Стара Загора

Решение № 883 от 29.07.2010  130.96 KB относно: Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Стара Загора

Решение № 884 от 29.07.2010  137.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІI109 в кв. 15 по плана на с. Подслон.

Решение № 885 от 29.07.2010  141.63 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в ПИ с идент.№ 68850.515.632 (ПИ №1760б част от УПИ кв.62а по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 886 от 29.07.2010  128.20 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ XIV – за озеленяване, кв. 28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора.

Решение № 887 от 29.07.2010  134.41 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

Решение № 888 от 29.07.2010  143.09 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв.39, с. Дълбоки, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

Решение № 889 от 29.07.2010  143.45 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ I общежитие, кв.15, пл. №162 и пл. №163 в с. Михайлово, община Стара Загора, /бивша детска градина/, по реда на ЗПСК.

Решение № 890 от 29.07.2010  143.23 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 891 от 29.07.2010  144.12 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іодо в кв.20, с. Оряховица, община Стара Загора, /бивш „Младежки дом"/, по реда на ЗПСК.

Решение № 892 от 29.07.2010  128.53 KB относно: Отчет за дейността на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, за периода 01.01.2010 – 30.06.2010г.

Решение № 893 от 29.07.2010  130.45 KB относно: Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

Решение № 894 от 29.07.2010  131.23 KB относно: Приемане на информация за дейността на „Хлебопроизводство" ООД

Решение № 895 от 29.07.2010  130.18 KB относно: Приемане на информация за дейността на смесеното дружество "Нармаг" АД

Решение № 896 от 29.07.2010  127.29 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари –юни 2010г.

Решение № 897 от 29.07.2010  159.91 KB относно: Отправяне на искане чрез Областен управител до Министъра на културата на Република България за вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно управление на държавни имоти, находящи се в гр Стара Загора

Решение № 898 от 29.07.2010  136.54 KB относно: Предложение за решение по отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на Ваня Пейчева Стефанова, наследницата на починалия Пейчо Стефанов Трифонов.

Решение № 899 от 29.07.2010  132.61 KB относно: Гласуване на подкрепа за продължаване и съфинансиране на дейността на Еропейски информационен център Европа Директно – Стара Загора, с приемна структура АРИР – Стара Загора.

точка 26 205.66 KB относно: Решение № 864/24.06.10г на ОбС за обявяване на конкурс за отдаване под наем на части от сграда – публична общинска собственост, находяща се на ул."Отец Паисий" №155

Решение № 900 от 29.07.2010  138.02 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001014, находящ се извън урбанизираните територии в землището с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „НТН" ООД, гр.Стара Загора, булстат 123588841. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (предимно производствена), ниско свободно основно застрояване.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Цех за производство на снаксове (пуканки и пелети) и карамелизирани блокчета – преустройство на част от цех за осветителни тела" в ПИ № 001014, землище с.Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 901 от 29.07.2010  141.28 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно подземно ел.захранване и изграждане на нов ТП, който ще бъде захранен чрез кабел Ср.Н. – отклонение 20 кV от ЖР стълб № 75 извод „Коларово" за захранване на обект: «База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 079004, местност »Комсаля», землище с. Загоре, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000288, представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000259, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален номер 079009, представляващ нива – общинска публична собственост

Решение № 902 от 29.07.2010  141.17 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – вграждане на ел.провод 20 кV към ВЕП 20 кV извод "Електрон" и изграждане на нов БКТП в поземлен имот с кадастралeн номер ПИ № 103033 с идентификационен номер по кадастралната карта № 68850.103.033 за захранване на обекти: «Офиси и складове за промишлени стоки» в поземлени имоти с кадастрални номера: ПИ № 103033 и идентификационен номер по кадастралната карта № 68850.103.033 и ПИ № 103034 – идентификационен номер по кадастралната карта № 68850.103.34, местност »Инджурлюк», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с идентификационни номера по кадастрална карта № 68850.105.109, № 68850.104.26, № 68850.103.35, № 68850.102.100, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и поземлени имоти с идентификационни номера № 68850.104.27, № 68850.102.99, представляващи канали – общинска публична собственост.

Решение № 903 от 29.07.2010  135.30 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер 077008, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Баладжата", землище с.Сулица, община Стара Загора – собственост на Пепа Недялкова Палазова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

Решение № 904 от 29.07.2010  135.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер 067012, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Орта бозалък", землище гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Людмила Димитрова Койчева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

Решение № 905 от 29.07.2010  141.18 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване въздушна мрежа НН от съществуващ ТП „Юг" в поземлен имот с кадастрален номер № 045001 за захранване на обект: «Жилищна сграда и басейн» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 045016, местност »До селото», землище с. Ново село, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 045001, представляващ нива (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвана от Общината и ПИ № 000234, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост.

Решение № 906 от 29.07.2010  128.67 KB относно: Анализ за постъпилите жалби и становища по тях от Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 907 от 29.07.2010  134.28 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали