Протокол № 42 от 29.07.2010

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 875 от 29.07.2010  135.04 KB относно: Приемане на декларация до Министъра на здравеопазването и МС относно създаване на високотехнологична болница в Стара Загора 

Решение № 876 от 29.07.2010  133.47 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Стара Загора недвижим имот - публична държавна собственост.

Решение № 877 от 29.07.2010  131.74 KB относно: Поставяне на паметна плоча в памет на избитите граждани, политически и обществени дейци от т.нар."Народен съд" в град Стара Загора.

Решение № 878 от 29.07.2010  131.31 KB относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Решение № 879 от 29.07.2010  133.60 KB относно: Предоставяне на диспечерски пункт „Стадиона" на общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД.

Решение № 880 от 29.07.2010  177.12 KB относно: Доброволна делба на Поземлени имоти NoNo 68850.508.40 и 68850.508.97 по кад. карта на гр. Стара Загора

Решение № 881 от 29.07.2010  144.64 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2010 / 2011 г.

Решение № 882 от 29.07.2010  129.75 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2010 / 2011 година в Община Стара Загора

Решение № 883 от 29.07.2010  130.96 KB относно: Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Стара Загора

Решение № 884 от 29.07.2010  137.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІI109 в кв. 15 по плана на с. Подслон.

Решение № 885 от 29.07.2010  141.63 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в ПИ с идент.№ 68850.515.632 (ПИ №1760б част от УПИ кв.62а по ПУП) гр.Ст.Загора

Решение № 886 от 29.07.2010  128.20 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ XIV – за озеленяване, кв. 28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора.

Решение № 887 от 29.07.2010  134.41 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

Решение № 888 от 29.07.2010  143.09 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв.39, с. Дълбоки, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

Решение № 889 от 29.07.2010  143.45 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ I общежитие, кв.15, пл. №162 и пл. №163 в с. Михайлово, община Стара Загора, /бивша детска градина/, по реда на ЗПСК.

Решение № 890 от 29.07.2010  143.23 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 891 от 29.07.2010  144.12 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іодо в кв.20, с. Оряховица, община Стара Загора, /бивш „Младежки дом"/, по реда на ЗПСК.

Решение № 892 от 29.07.2010  128.53 KB относно: Отчет за дейността на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, за периода 01.01.2010 – 30.06.2010г.

Решение № 893 от 29.07.2010  130.45 KB относно: Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

Решение № 894 от 29.07.2010  131.23 KB относно: Приемане на информация за дейността на „Хлебопроизводство" ООД

Решение № 895 от 29.07.2010  130.18 KB относно: Приемане на информация за дейността на смесеното дружество "Нармаг" АД

Решение № 896 от 29.07.2010  127.29 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари –юни 2010г.

Решение № 897 от 29.07.2010  159.91 KB относно: Отправяне на искане чрез Областен управител до Министъра на културата на Република България за вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно управление на държавни имоти, находящи се в гр Стара Загора

Решение № 898 от 29.07.2010  136.54 KB относно: Предложение за решение по отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на Ваня Пейчева Стефанова, наследницата на починалия Пейчо Стефанов Трифонов.

Решение № 899 от 29.07.2010  132.61 KB относно: Гласуване на подкрепа за продължаване и съфинансиране на дейността на Еропейски информационен център Европа Директно – Стара Загора, с приемна структура АРИР – Стара Загора.

точка 26 205.66 KB относно: Решение № 864/24.06.10г на ОбС за обявяване на конкурс за отдаване под наем на части от сграда – публична общинска собственост, находяща се на ул."Отец Паисий" №155

Решение № 900 от 29.07.2010  138.02 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001014, находящ се извън урбанизираните територии в землището с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „НТН" ООД, гр.Стара Загора, булстат 123588841. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (предимно производствена), ниско свободно основно застрояване.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Цех за производство на снаксове (пуканки и пелети) и карамелизирани блокчета – преустройство на част от цех за осветителни тела" в ПИ № 001014, землище с.Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 901 от 29.07.2010  141.28 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно подземно ел.захранване и изграждане на нов ТП, който ще бъде захранен чрез кабел Ср.Н. – отклонение 20 кV от ЖР стълб № 75 извод „Коларово" за захранване на обект: «База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 079004, местност »Комсаля», землище с. Загоре, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000288, представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000259, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален номер 079009, представляващ нива – общинска публична собственост

Решение № 902 от 29.07.2010  141.17 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – вграждане на ел.провод 20 кV към ВЕП 20 кV извод "Електрон" и изграждане на нов БКТП в поземлен имот с кадастралeн номер ПИ № 103033 с идентификационен номер по кадастралната карта № 68850.103.033 за захранване на обекти: «Офиси и складове за промишлени стоки» в поземлени имоти с кадастрални номера: ПИ № 103033 и идентификационен номер по кадастралната карта № 68850.103.033 и ПИ № 103034 – идентификационен номер по кадастралната карта № 68850.103.34, местност »Инджурлюк», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с идентификационни номера по кадастрална карта № 68850.105.109, № 68850.104.26, № 68850.103.35, № 68850.102.100, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и поземлени имоти с идентификационни номера № 68850.104.27, № 68850.102.99, представляващи канали – общинска публична собственост.

Решение № 903 от 29.07.2010  135.30 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер 077008, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Баладжата", землище с.Сулица, община Стара Загора – собственост на Пепа Недялкова Палазова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

Решение № 904 от 29.07.2010  135.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер 067012, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Орта бозалък", землище гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Людмила Димитрова Койчева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

Решение № 905 от 29.07.2010  141.18 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване въздушна мрежа НН от съществуващ ТП „Юг" в поземлен имот с кадастрален номер № 045001 за захранване на обект: «Жилищна сграда и басейн» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 045016, местност »До селото», землище с. Ново село, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 045001, представляващ нива (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвана от Общината и ПИ № 000234, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост.

Решение № 906 от 29.07.2010  128.67 KB относно: Анализ за постъпилите жалби и становища по тях от Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 907 от 29.07.2010  134.28 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.

Горещ телефон
за сигнали