Протокол № 60 от 18.10.2011

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1331 от 18.10.2011  132.95 KB относно: Присъждане на награда „Икар" 

Решение № 1332 от 18.10.2011  142.46 KB относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление на имот-публична държавна собственост – Култов комплекс „Ески джамия"

Решение № 1333 от 18.10.2011  127.17 KB относно: Преименуване на парк „Бедечка" в парк „Загорка"

Решение № 1334 от 18.10.2011  135.99 KB относно:  Определяне коефициент на редукция за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на кв.4555, находящ се в парк «Бранителите на Стара Загора» - съгласно чл.16 от ЗУТ

Решение № 1335 от 18.10.2011  138.05 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартал „Железник - Изток", гр.Стара Загора и приложените план – схеми към него – окончателен проект – с обхват квартали №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737.

точка 6 202.66 KB  относно: Дарение на УПИ Х-за параклис, в кв.19 по плана на село Колена, на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 1336 от 18.10.2011  133.72 KB относно: Отпускане на еднократна помощ от бюджета на Община Стара Загора, дейност Общинска администрация, §4214 „Други помощи по решение на Общински съвет"

Горещ телефон
за сигнали