Протокол № 8 от 28.02.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 72 от 28.02.2008  164.02 KB относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2007 година и проект за бюджет за 2008 година.
 
Решение № 73 от 28.02.2008  127.36 KB относно: Отчет за дейността на Общинска агенция за приватизация за периода 2003-2007 г.

Решение № 74 от 28.02.2008  131.13 KB относно: Предложение за избиране на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация за мандат 2007-2011 г.

Решение № 75 от 28.02.2008  132.82 KB относно: Приемане на нова структура на Общинска администрация и промяна на финансирана численост на персонала в някои бюджетни дейности.

Решение № 76 от 28.02.2008  128.08 KB относно:Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи на територията на Община Стара Загора./първо четене/.

Решение № 77 от 28.02.2008  138.25 KB относно: Допълнение и изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора. /първо четене/

Решение № 78 от 28.02.2008  131.16 KB относно: Избор на нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Решение № 79 от 28.02.2008  133.09 KB относно: Избор на общински съветници за включване в работна група за извършване на анализ и оценка на договора с „Нелсeн-честота"ООД и приложенията към него и да предложи проект за неговото изменение или допълнение.

Решение № 80 от 28.02.2008  172.60 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели,съставляващи УПИ VІІ 164 в кв.11 с.Михайлово, община Стара Загора /бивша ЦДГ/,по реда на ЗПСК.

Решение № 81 от 28.02.2008  195.48 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ ХХІІІ общ.,кв.38, с.Арнаутито,община Стара Загора /бивша детска градина/,по реда на ЗПСК.

Решение № 82 от 28.02.2008  169.18 KB относно: Откриване процедура за приватизация , утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ ІІ-училище в кв.1, пл.№108 с.Стрелец,община Стара Загора/бивше училище/,по реда на ЗПСК.

Решение № 83 от 28.02.2008  132.55 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3,ал.2,изр.2 от ЗПСК на общинско участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК.

Решение № 84 от 28.02.2008  172.17 KB относно: Откриване на процедура за приватизация ,утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот,който се използва за стопански цели,съставляващ УПИ ІХ 255, кв.12 с.Аспарухово,община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 85 от 28.02.2008  171.19 KB  относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели,съставляващ УПИ І в кв.20 с.Михайлово, община Стара Загора/бивше Училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 86 от 28.02.2008  170.49 KB относно: Откриване процедура за приватизация , утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели,съставляващ УПИ VІ 125 училище в кв.16, с. Лозен, Община Стара Загора/бивше училище/по реда на ЗПСК.

Решение № 87 от 28.02.2008  133.13 KB относно: Избор на общински съветници за участие в работата на ПК на Националното сдружение на общините в РБ от Община Стара Загора

Решение № 88 от 28.02.2008  133.41 KB Определяне на представители на Община Стара Загора в дружествата със смесено участие.

Решение № 89 от 28.02.2008  129.05 KB Даване съгласие на "Мересев" ЕООД за бракуване на дълготрайни материални активи

Решение № 90 от 28.02.2008  132.80 KB относно:Даване съгласие на "Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар – Стара Згора" ЕООД за бракуване на дълготрайни материални активи

Решение № 91 от 28.02.2008  129.01 KB относно:Именуване на улица в с. Ново село

Решение № 92 от 28.02.2008  136.38 KB относно: Вземане на решение за отдаване под наем чрез търг на обект за стопанска дейност „Бюфет", намиращ се на първи етаж на Административната сграда на Община Стара Загора.

Решение № 93 от 28.02.2008  138.28 KB относно: Предложение относно вземане на решение на изменение на Решение № 897, прието по т.7 от дневния ред по Протокол № 52/10.05.2007 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 94 от 28.02.2008  132.93 KB относно:Предложение относно Избор на нови представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора.

Решение № 95 от 28.02.2008  135.21 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ № 215052, местност „Кимикли алан", землище град Стара Загора

Решение № 96 от 28.02.2008  136.01 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външен канализационен клон от съществуващ канализационен колектор на „Тракийски университет" град Стара Загора и трасе на външен уличен водопровод от съществуващ уличен водопровод ПЕВП ф 110 мм от о.т.4423 до о.т.4447 до хипермаркет „Практикер" за захранване на ПИ № 215052, местност „Кимикли алан", землище гр.Стара Загора

Решение № 97 от 28.02.2008  132.02 KB относно: Приемане на Декларация за признаване на геноцида над арменците в Османската империя 1912-1922 година

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали