Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 29 от 30.01.2014

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.  относно: Изменение и…

Решения от Протокол № 28 от 16.12.2013

   относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене.     относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните…

Решения от Протокол № 27 от 28.11.2013

  относно: Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора – второ четене.    относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене    относно: Наредба…

Решения от Протокол № 26 от 31.10.2013

   относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене     относно: аредба на пазарите на територията на Община Стара Загора – първо четене.   …

Решения от Протокол № 25-продължение от 31.10.2013

 относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ…

Решения от Протокол № 25 от 26.09.2013

     относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ – първо четене.  относно: Приемане на Наредба…

Решения от Протокол № 24 от 25.07.2013

относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за Обществения ред – първо четене относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара…

Решения от Протокол № 23 от 27.06.2013

относно: Вземане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 695 от Протокол № 21 от заседанието проведено на 16.05.3013г. с което е приета Наредба за Изменение и…

Решения от Протокол № 22 от 29.05.2013

 относно: Обсъждане изпълнението на Договор за предоставяне на концесия за дейност ”Поддържане на чистотата”, сключен на 26.06.1998г. между Община Стара Загора и „Нелсен - чистота „ООД

Решения от Протокол № 21 от 16.05.2013

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене  относно: Наредба за изменение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали