Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 20 от 28.03.2013

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - второ четене относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за…

Решения от Протокол № 19 от 21.02.2013

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - първо четене   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения…

Решения от Протокол № 18 от 31.01.2013

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти -общинска собственост – второ четене.   относно: Определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и…

Решения от Протокол № 17 от 20.12.2012

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост – първо четене.   относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане…

Решения от Протокол № 16 от 29.11.2012

относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Стара Загора- първо четене.   относно: Наредба за допълнение и изменение на…

Решения от Протокол № 15 от 25.10.2012

относно: Приемане на Наредба за управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора – първо четене  относно: Даване съгласие за създаване на доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари…

Решения от Протокол № 14 от 11.10.2012

   относно: Удължаване срока  на договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата“ на територията на Община Стара Загора с „Нелсен чистота” ООД.

Решения от Протокол № 13 от 27.09.2012

относно: Избор на зони за въздействие, съставна част от разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ по проект „ Подготовка на  Интегриран план за възстановяване и развитие за…

Решения от Протокол № 12 от 26.07.2012

относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2012 г.  относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински…

Решения от Протокол № 10 от 28.06.2012

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – второ четене. относно: Дарение на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали