Решения от Протокол № 10 от 28.06.2012

Размер на шрифта: A A A

  

Решение № 271 от 28.06.2012  137.79 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – второ четене.

Решение № 272 от 28.06.2012  131.71 KB относно: Дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия. 

Решение № 273 от 28.06.2012  142.14 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Стара Загора съгласно Заповед № РД-09-279/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.

Решение № 274 от 28.06.2012  134.68 KB относно: Осигуряване на собствен финансов ресурс за изграждане на уличен водопровод и канализация към Центрове за настаняване от семеен тип.

Решение № 275 от 28.06.2012  127.53 KB относно: Избор на форма за управление на горските територии, собственост на община Стара Загора и приемане на наредба за управлението им.

Решение № 276 от 28.06.2012  165.14 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд – BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" и приемане на Методика за определяне размера на таксите, които ще заплащат потребителите.

Решение № 277 от 28.06.2012  132.61 KB относно: Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Решение № 278 от 28.06.2012  125.55 KB относно: Откриване на процедура за възмездно отдаване на обект – кино Ж.Диманов, находящ се на ул."Княз Ал.Батенберг" № 19, пл. 2 885, кв.298.

Решение № 279 от 28.06.2012  130.51 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензиран спортен клуб.

Решение № 280 от 28.06.2012  134.67 KB относно: Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора, в частта, касаеща пътуването на лица със 71% или над 71% намалена работоспособност.

Решение № 281 от 28.06.2012  132.60 KB относно: Изтичане на Договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата"

Решение № 282 от 28.06.2012  142.83 KB относно: Определяне на обособени площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, съгласно чл.32, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

Решение № 283 от 28.06.2012  136.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за територията на парк «Бедечка», гр.Стара Загора – част от кадастрален район 513, обхващащ следните квартали: №№ 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831.

Решение № 284 от 28.06.2012  122.50 KB относно: Поставяне на паметни стели (мраморни плочи), към паметника на починалите съветски войни в парк „Аязмото".

Решение № 285 от 28.06.2012  136.59 KB относно: Повторно обсъждане на Решение № 233 от Протокол № 9/31.05.2012г., съгласно Заповед № РД-09-278/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.

Решение № 286 от 28.06.2012  137.60 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост на територията на град Стара Загора.

Решение № 287 от 28.06.2012  136.11 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 288 от 28.06.2012  134.38 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.

Решение № 289 от 28.06.2012  135.58 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 082012, местност „Друма" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 290 от 28.06.2012  134.28 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІсонс в кв.23, с. Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 291 от 28.06.2012  133.83 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ХІсонс в кв.24, с. Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 292 от 28.06.2012  136.69 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІодо, в кв. 27 по ПУП на с. Дълбоки, община Ст. Загора.

Решение № 293 от 28.06.2012  136.34 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Марашите", община Стара Загора.

Решение № 294 от 28.06.2012  136.07 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Атюрен", община Стара Загора.

Решение № 295 от 28.06.2012  134.97 KB относно: Продажба на общински имот с № 296.34, местност „Мечи кладенец" по плана на новообразуваните имоти на с. Пряпорец, община Стара Загора.

Решение № 296 от 28.06.2012  133.26 KB относно: Продажба на общински имот с № 004054, местност „Гергьовска черква" по КВС на с. Кирилово, община Стара Загора.

Решение № 297 от 28.06.2012  135.84 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сулица, община Стара Загора.

Решение № 298 от 28.06.2012  143.25 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.503.1023.1.1, гр. Стара Загора , ул."Св.Княз Борис I" №90 А, ет.1, по реда на ЗПСК.

Решение № 299 от 28.06.2012  140.06 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.4, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара" /магазин/, по реда на ЗПСК.

Решение № 300 от 28.06.2012  133.37 KB относно: ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ по Договор № 655/13.04.2007 г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на "Автобусни превози" ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК във връзка с изпълнение на поетите задължения по договора.

Решение № 301 от 28.06.2012  143.79 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХVІI магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора /бивш магазин и пивница/, по реда на ЗПСК.

Решение № 302 от 28.06.2012  141.20 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХІХ- 409, в кв. 18 с. Арнаутито, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

Решение № 303 от 28.06.2012  133.64 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на имот с идентификационен № 68850.31.8, местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствен път № 68850.31.899 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора – общинска публична собственост.

Решение № 304 от 28.06.2012  133.49 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се в местност „Кокарджик" от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, през път ІV клас № 000343, землище с. Хрищени – общинска публична собственост

Решение № 305 от 28.06.2012  132.41 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект: „Водопроводна и канализационна мрежа за ПИ №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062, местност „Атюрен", землище на с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 000119; 000208 в землището на с. Малка Верея – общинска публична собственост.

Решение № 306 от 28.06.2012  148.29 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с номера № 000193 и № 000172 от местност „Дюз курия", № 000184 и № 000276, собственост на община Стара Загора и имоти от държавния горски фонд, частна държавна собственост с номера: № 102027 и № 102028 – местност „Бакъра"; № 102020 – местност „Вражда баир"; № 102029 – местност „Дрянков връх", находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора".

Решение № 307 от 28.06.2012  144.97 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – водопровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

Решение № 308 от 28.06.2012  144.70 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

Решение № 309 от 28.06.2012  144.79 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – канализация на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

Решение № 310 от 28.06.2012  143.89 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – електропровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

Решение № 311 от 28.06.2012  136.65 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 081020, местност „Кенлик баир", извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на „ЧАКАЛОВ" ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 312 от 28.06.2012  134.28 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на землен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Ст. Загора, собственост на „Агри – М" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соп – за обществено обслужващи и производствени дейности, свободно средно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Автосервиз за тежкотоварни автомобили.

Решение № 313 от 28.06.2012  135.66 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 286 м., собственост на «Агри – М» ООД.

Решение № 314 от 28.06.2012  134.92 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 259.440, по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела – 7.90 м., собственост на Ивайло Иванов Пехливанов.

Решение № 315 от 28.06.2012  138.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 225, местност „Найденови пръти", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Теодорин Кирилов Бончев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н
Решение № 316 от 28.06.2012  138.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001015 в местността „Солените гьолища", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Могила – собственост на Стефан Величков Лилчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 317 от 28.06.2012  135.67 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване /с дължина на кабела – 50.15 м./ за поземлен имот № 106051, по КВС на местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, собственост на Никола Георгиев Илчев.

Решение № 318 от 28.06.2012  136.49 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 106051, местност „Атюрен", извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Никола Георгиев Илчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 319 от 28.06.2012  137.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 004308, местност „Червената глина", извън урбанизираните територии в землището на с. Казанка – собственост на Христо Василев Василев и Красимира Иванова Василева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
alt Решение № 320 от 28.06.2012 145.72 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с проектен № 000941 – образуван от ПИ № 000453 находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на „МОБИЛТЕЛ" ЕАД гр.София – представлявано от Иван Хаджитонев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н
Решение № 321 от 28.06.2012  136.33 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 018006, местност „Мустанска чешма", землище с. Пряпорец, община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 160 м., собственост на Таня Кирова Мангърова – Михайлова и «Гравита» ООД.

Решение № 322 от 28.06.2012  136.00 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за ПИ с № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 71,08 м., собственост на «АНБЕСТО» ООД.

Решение № 323 от 28.06.2012  139.06 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на м. „Асанов трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „АНБЕСТО" ООД. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н
Решение № 324 от 28.06.2012  138.40 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 191.75 м. Трасето започва от новоизграден мачтов трафопост 20/0,4 kV, преминава през пасище № 000584, селскостопански, горски, ведомствен път № 002856 и достига до поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев.

Решение № 325 от 28.06.2012  136.63 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.81 по плана на новообразуваните имоти на м. „Мечи кладенец", извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Вълко Маринов Канев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 326 от 28.06.2012  141.84 KB относно: Транспортна комуникация и Ел. провод за обект: Регионален център за управление на отпадъци. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали