Решения от Протокол № 12 от 26.07.2012

Размер на шрифта: A A AРешение № 327 от 26.07.2012  129.40 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2012 г.
 
Решение № 328 от 26.07.2012  131.45 KB относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
 
Решение № 329 от 26.07.2012  134.07 KB относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл.6, съгласно решение 194 от Протокол № 8/26.04.2012г. на Общински съвет.
 
Решение № 330 от 26.07.2012  128.22 KB относно: Предложение за преобразуване на спортно училище „Тодор Каблешков“ – град Стара Загора.
 
Решение № 331 от 26.07.2012  140.76 KB относно: Създаване на звено „Управление на гори“, като ново звено във функция „Икономически дейности и услуги“, дейност „Други дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов“ и промяна във финансиранатачисленост в дейност „Други дейности по икономиката“ на Звено „Инспекторат“, считано от 01.08.2012 г. и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2012 г.
 
Решение № 332 от 26.07.2012  134.00 KB относно: Предоставяне на средства за съфинансиране възстановяване на лекоатлетическа писта на Стадион „Берое“.
 
Решение № 333 от 26.07.2012  134.88 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2012/2013 г.
 
Решение № 334 от 26.07.2012  128.07 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2012/2013 година в Община Стара Загора.

Решение № 335 от 26.07.2012  141.59 KB относно: Приемане на Общинска програма за Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.
 
Решение № 336 от 26.07.2012  146.68 KB относно: Преобразуване на Седмична детска градина № 10 „Светлина”, гр. Стара Загора, Седмична детска градина № 24 „Радост”, гр. Стара Загора и Седмична детска градина  № 35 „Свобода”, гр. Стара Загора в Целодневни детски градини.
 
Решение № 337 от 26.07.2012  133.86 KB относно: Даване на предварително съгласие по чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСППЗ за промяна на предназначение на 116,84 кв.м. от имот № 000840 с площ 1 824 кв.м. с НТП „Пасище, мера“ с АОС № 10496, находящ в местността „Карасулука“ землището на село Хрищени, Община Стара Загора.
 
Решение № 338 от 26.07.2012  128.83 KB относно: Даване съгласие  на „Тролейбусни превози” ЕООД  за закупуване на  дизелов автомобил – комби
 
Решение № 339 от 26.07.2012  126.37 KB относно: Анализ на дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 1 януари 2012 г. – 30 юни 2012 г.
 
Решение № 340 от 26.07.2012  140.56 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.1, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара”, заедно с постройките за допълващото застрояване с идентификатори 68850.519.19.5 и 68850.519.19.6 /Кафе аперитив/, по реда на ЗПСК.
 
Решение № 341 от 26.07.2012  207.48 KB относно: Изкупуване на масивна жилищна сграда, находяща се на ул.”Августа Траяна „ № 52, гр. Стара Загора.
 
Решение № 342 от 26.07.2012  135.50 KB относно: Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
 
Решение № 343 от 26.07.2012  213.33 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост в местност „Чанлъка”, землище Стара Загора.
 
Решение № 344 от 26.07.2012  212.46 KB относно: Продажба на УПИ VІ142, кв.2801 по ПУП на гр.Стара Загора.
 
Решение № 345 от 26.07.2012  215.66 KB относно: Продажба на УПИ VІІІ324 и УПИ ІХ325, кв.424„б” по ПУП на гр.Стара Загора.
 
Решение № 346 от 26.07.2012  135.58 KB  относно: Учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя полуподземни гаражи в УПИ I 3001, вкв.9901 по плана на гр. Стара Загора.
 
Решение № 347 от 26.07.2012  136.87 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на полуподземни гаражи в УПИ I299, вкв. 150, по плана на гр. Стара Загора.
 
Решение № 348 от 26.07.2012  134.51 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 000890, местност „Раденец” по КВС на с. Змейово, община  Стара Загора.
 
Решение № 349 от 26.07.2012  148.82 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 46, с. Хрищени и прекратяване на  съсобственост.
 
Решение № 350 от 26.07.2012  209.98 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 132001, местност „Варницата” по КВС на с. Пряпорец, община  Стара Загора.
 
Решение № 351 от 26.07.2012  215.08 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 296.175 и № 296.503 в местност „Мечи кладенец”, землище с. Пряпорец и обявяване на част от имот № 296.503 за частна общинска собственост.
 
Решение № 352 от 26.07.2012  135.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 308.149 в землището на с. Лясково, местност „Над гробището”.
 
Решение № 353 от 26.07.2012  134.44 KB относно: Изменение на Решение № 64 от Протокол 5/26.01.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен  и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
 
Решение № 354 от 26.07.2012  132.64 KB  относно: Изменение на Решение № 64 от Протокол 5/26.01.2012г. съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.
  
Решение № 355 от 26.07.2012  134.91 KB относно: Изменение на Решение № 64, Протокол 5 от 26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионери, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора в частта, касаеща пътуването на пенсионерите, живущи в селата на територията на общината.
 
Решение № 356 от 26.07.2012  137.79 KB относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за  обект: „улица „Капитан Петко войвода-юг“ през имоти по кадастралната карта на град Стара Загора   общинска собственост: № 68850.209.343 - пасище,  № 68850.209.680 - пасище, № 68850.209.684 - пасище,   № 68850.209.682 – пасище  и    имот № 68850.209.891 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение
 
Решение № 357 от 26.07.2012  134.55 KB относно: Проект за подробен устройствен план-  изменение на План за регулация за обект: „Улица Капитан Петко войвода – юг”- промяна на уличната регулация на улица с о.т. 1337 - о.т. 1338 - о.т. 1338а - о.т. 1339а- о.т. 1340 - о.т. 4914 - о.т. 4915 - о.т. 4916 - о.т. 4917 - о.т. 5024 - о.т. 5025 - о.т. 5026 - о.т. 4502а - о.т. 5027 - о.т. 5028 - о.т. 5029 - о.т. 5031 - о.т. 5032 - о.т. 4656 - о.т. 4657 - о.т. 4660 - о.т. 4676, и от о.т. 4677 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 6 - о.т. 6а - о.т. 7 - о.т. 21а - о.т. 21 - о.т. 22 до о.т. 23 на източната регулационна линия по регулационния план на гр. Стара Загора.
 
Решение № 358 от 26.07.2012  128.67 KB относно: Разглеждане докладна записка от управителя на общинското търговско дружество «Тролейбусни превози» ЕООД.
 
Решение № 359 от 26.07.2012  133.85 KB относно: Закриване на маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема.
 
Решение № 360 от 26.07.2012  128.40 KB относно: Промяна на т. 3 от Решение № 239 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет, проведено на 31.05.2012 год. 
 
Решение № 361 от 26.07.2012  133.27 KB относно: Одобряване на план-схема и проект за поставяне на 15 /петнадесет/ броя мемориални плочи около „Паметник на Трета опълченска дружина и подполковник Павел Калитин”, с местонахождение – УПИ № ІІГрадина в кв. 109 Б по плана на гр. Стара Загора - публична общинска собственост.
 
Решение № 362 от 26.07.2012  133.17 KB относно: Одобряване на ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 000780 публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище, мера, от местност КАЗЛЕРА в землището на с.Богомилово за изграждане на „Канализационна помпена станция” за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап  и  КПСт „Богомилово”.
 
Решение № 363 от 26.07.2012  150.40 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура за битово-фекална канализация, тласкател, водопровод и ел.захранване за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап  и  КПСт „Богомилово”.
 
Решение № 364 от 26.07.2012  133.85 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.48.37, местност „Каймака”,  землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски ведомствени пътища с идентификационни №№ 68850.65.984; 68850.56.30 и 68850.48.840 – публична общинска собственост.
 
Решение № 365 от 26.07.2012  134.65 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 178005, местност „Карасулука”, землище с. Хрищени, община Стара Загора, през улица /от о.т.417 до о.т.419/; път ІV клас № 000343 – общинска собственост и пасище, мера № 000840 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Община Стара Загора.
 
Решение № 366 от 26.07.2012  130.44 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория” от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски път № 000216 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.
 
Решение № 367 от 26.07.2012  132.13 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ във връзка с чл.192, ал.3 от ЗУТ за преминаване до ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца”, от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора през ПИ № 000122 – храсти, землище с. Борилово – частна собственост на община Стара Загора.
 
Решение № 368 от 26.07.2012  132.87 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване за ПИ № 028003, в местност „При могилата” от КВС на землище с. Бъдеще, община Стара Загора”, през полски път    № 000058, землище с. Бъдеще и улица между о.т.31-о.т.32-о.т.33 по регулационния план на с. Бъдеще – общинска публична собственост.
 
Решение № 369 от 26.07.2012  136.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 256.162 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар”, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Кирков Грудев и Таня Делчева Грудева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 370 от 26.07.2012  135.74 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.65.26 от местност „Орта бозалък” в  землището на гр. Стара Загора, собственост на „ШИРОВ” ЕООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сж,одо (смесена за жилищни нужди и обществено и делово обслужване), със средна височина (до 12 метра), свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 3; минимална озеленена площ – 30%.
 
Решение № 371 от 26.07.2012  140.12 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.224.6 по кадастралната карта на местността „Баш чардак”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на наследниците на Георги Христов Димитров. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н
Решение № 372 от 26.07.2012  135.91 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.80.36  - урбанизирана територия, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „Дончо Попов 09” ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н  
Решение № 373 от 26.07.2012  139.16 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 259.440 от плана на новообразуваните имоти на  местност „Съборената кюприя”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Ивайло Иванов Пехливанов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 374 от 26.07.2012  136.19 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване за ПИ №№ 111023, 111024 и 111028  в местността „Комлука”, урбанизирана територия, извън регулационните граници на с. Малка Верея, общ. Стара Загора – собственост на Диан Бонев Господинов и Розалина Вълчанова Бонева. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н  
Решение № 375 от 26.07.2012  136.79 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Водопроводна и канализационна мрежа за поземлени имоти №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062 от КВС на местност „Атюрен”, землище с. Малка Верея”, община Стара Загора - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, собственост на „Старозагорски имоти”ООД.
 
Решение № 376 от 26.07.2012  136.18 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 37 по неутвърден кадастрален план на местност „Найденови пръти”, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Виолета Мънчева Андонова и Дончо Христов Андонов. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 377 от 26.07.2012  138.10 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 049031, местност „Телки тепе”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Христо Деянов Маринов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 378 от 26.07.2012  138.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на имоти №№ 107053, 107054, 107055, 107056, 107057, 107058, 107059, 107060, 107061, 107062, 107063, 107064, 107065, 107066, 107067, 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082, местност „Атюрен” в землището на с. Малка Верея - собственост на „АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП” ЕООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на с. Малка Верея. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Сж,об – смесена, за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности, свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 379 от 26.07.2012  136.50 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 105026, местност „На края”, извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила – собственост на Иван Неделчев Дончев и Надежда Георгиева Чакърова - Николова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 380 от 26.07.2012  139.36 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001091, местност „Юрта”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Преславен – собственост на Иван Христов Генов и Гергана Георгиева Георгиева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 381 от 26.07.2012  135.85 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 104002 от КВС на местност „Адалъка” - урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора – собственост на Геновева Николова Баръмова. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности,  средно, свободно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% - за изграждане на обект: „Складова база за земеделска продукция”.
 
Решение № 382 от 26.07.2012  136.61 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера” от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора - собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали