Решения от Протокол № 13 от 27.09.2012

Размер на шрифта: A A AРешение № 383 от 27.09.2012  140.04 KB относно: Избор на зони за въздействие, съставна част от разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ по проект „ Подготовка на  Интегриран план за възстановяване и развитие за град Стара Загора“ по договор BG 1РО  001/1.4-07/2010/005
 
Решение № 384 от 27.09.2012  129.33 KB относно: Удължаване срока  на договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата“ на територията на Община Стара Загора с „Нелсен чистота”ООД. 
 
Решение № 385 от 27.09.2012  130.05 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
 
Решение № 386 от 27.09.2012  134.53 KB относно: Актуализиране на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет.
 
Решение № 387 от 27.09.2012  140.45 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година.
 
Решение № 388 от 27.09.2012  134.28 KB относно: Поемане на задължение до 7 833 500 лева (седем милиона осемстотин тридесет и три хиляди и петстотин лева) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
 
Решение № 389 от 27.09.2012  134.02 KB относно: Поемане на задължение от 331 964,68 лв.(триста тридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
 
Решение № 390 от 27.09.2012  132.86 KB относно: Изменение на Решение № 346 от Протокол № 12/26.07.2012г., в частта относно т.2.1, т.2.2, т.3 и т.4, съгласно Заповед № РД-09-363/07.08.12г. 

Решение № 391 от 27.09.2012  132.07 KB относно: Промяна на Решение № 40 по Протокол № 4 на Общински съвет Стара Загора от 22 декември 2011 год.
 
Решение № 392 от 27.09.2012  137.64 KB относно: Приемане на нова форма на управление на горските територии – собственост на Община Стара Загора, съгласно чл.181, ал.1, т.2 от Закона за горите и отмяна на Решение № 275/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора.
 
Решение № 393 от 27.09.2012  132.18 KB относно: Одобряване на предложения за 7 /седем/ броя схеми за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства.
 
Решение № 394 от 27.09.2012  137.14 KB относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Стара Загора, ул. „Св.Княз Борис“ № 104 за нуждите на регионална организация в Стара Загора на СНЦ „Съюз на репресираните от комунистическия терор в РБ“
 
Решение № 395 от 27.09.2012  132.46 KB относно: Определяне на обособени площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, съгласно чл.32, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
 
Решение № 396 от 27.09.2012  136.38 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за хранителни стоки и бърза закуска при преустройството му в Бистро в имот с идент.№ 68850.505.299 (УПИ І299 кв.150 по ПУП на гр.Стара Загора).
 
Решение № 397 от 27.09.2012  138.19 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот V77, кв.44 по плана на с.Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
 
Решение № 398 от 27.09.2012  140.87 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Оряховица Община Стара Загора.
 
Решение № 399 от 27.09.2012  140.72 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Пшеничево, местност „Алчака,  община Стара Загора.
 
Решение № 400 от 27.09.2012  139.23 KB относно: Продажба на сгради – частна общинска собственост и част от УПИ ІХ372 в кв.13, с. Дълбоки, Община  Стара Загора.
 
Решение № 401 от 27.09.2012  137.62 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 017050, местност „Сливите” по КВС на с. Ново село, община  Стара Загора.

Решение № 402 от 27.09.2012  137.53 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 302.840, местност „Черния мост”,  землище на гр. Стара Загора.
 
Решение № 403 от 27.09.2012  137.76 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 302.919, местност „Сараджейката”,  землище на гр. Стара Загора. 
 
Решение № 404 от 27.09.2012  133.22 KB относно: Допълване с нови обекти на плана за работа за 2012 г. на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора, съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК
 
Решение № 405 от 27.09.2012  136.01 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора.
 
Решение № 406 от 27.09.2012  130.65 KB относно: Даване съгласие  на „Комплексен онкологичен център” ЕООД за закупуване на медицинска апаратура.
 
Решение № 407 от 27.09.2012  136.50 KB относно: Даване съгласие но общинското дружество „Център за психично      здраве” ЕООД за продажба на микробус „Фолксваген Каравeл”.
 
Решение № 408 от 27.09.2012  139.42 KB относно: Закриване на Десето основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, град Стара Загора, община Стара Загора.
 
Решение № 409 от 27.09.2012  133.17 KB относно: Необходимост от повишаване капацитета на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, считано от януари 2013 г., с цел адекватно посрещане потребностите на общността, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Стара Загора (2011-2016).
 
Решение № 410 от 27.09.2012  131.48 KB относно: Намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Мария Терезия”,  гр. Стара Загора.
 
Решение № 411 от 27.09.2012  131.76 KB относно: Приемане на промени в състава на Местния обществен комитет /МОК/ за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.
 
Решение № 412 от 27.09.2012  183.37 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за ползване от Държавна опера Стара Загора. 
 
Решение № 413 от 27.09.2012  180.59 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за ползване от Драматичен театър „Гео Милев”. 
 
Решение № 414 от 27.09.2012  129.25 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода януари - юни 2012 г.
 
Решение № 415 от 27.09.2012  134.34 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществен ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - второ четене.
 
Решение № 416 от 27.09.2012  132.87 KB относно: Издаване на Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план – План за регулация  по реда на чл.16 ал.1 от ЗУТ за ПИ № 68850.530.450 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
 
Решение № 417 от 27.09.2012  131.68 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 071042, местност „Мерата”, в землището на с. Загоре, община Стара Загора, през полски път № 000285 и полски път № 000280 – собственост на община  Стара Загора.
 
Решение № 418 от 27.09.2012  142.50 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.233.261 по кадастралната карта, представляващ урбанизирана територия извън регулационните граници, в землището на гр. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ „Цитадела – ММ – Милан Миланов” – гр. Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо – производствена устройствена зона – С оп – за обслужващи, складови и производствени дейности – с малка височина (Н Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Контролно – технически пункт за преглед на автобуси, товарни и леки автомобили” в поземлен имот с идентификационен № 68850.233.261 по кадастралната карта, землище гр. Стара Загора.
 
Решение № 419 от 27.09.2012  137.46 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 114026 от местност „Боджука”, извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила, община Стара Загора – собственост на Красимир Димитров Узунов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 420 от 27.09.2012  137.89 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.200.9 от местност „Сирейкова нива”,  в  землището на гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела от 182 м., собственост на «ВИВА  МАКС  СЕРВИЗ» ООД.
 
Решение № 421 от 27.09.2012  138.08 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти №№ 257.230; 257.229 и 257.226 - по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар”, в  землището на гр. Стара Загора, собственост на Диана Костова Димитрова. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Содо (смесена за обществено обслужващи дейности), с малка височина на застрояване (до 10 метра), свързано ниско застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Жилищна сграда с автосервиз и склад”.
 
Решение № 422 от 27.09.2012  138.16 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 68850.244.268 от местност „Табашки герен” в  землището на гр. Стара Загора, собственост на „АГРИМАТКО-ПРОПЪРТИ” ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сп,об (смесена за производствени, складови и общественообслужващи дейности), свободно средно застрояване, с височина до 12 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
 
Решение № 423 от 27.09.2012  138.29 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374, 000375 и 000378, местност „Шумата” в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина от 280 м - за нуждите на  Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев.
 
Решение № 424 от 27.09.2012  139.01 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.68.18 и ПИ с идентификационен № 68850.68.19 от местност „Орта бозалък” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Наталия Димитрова Илиева, Силвия Стефанова Карачева и Борислав Стефанов Гунев. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н  
Решение № 425 от 27.09.2012  136.75 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 049007, местност „Телки тепе” и поземлен имот № 048001, местност „Аръшов трап”, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 557 м., за нуждите на Денка Русева Пасторелли.
 
Решение № 426 от 27.09.2012  138.04 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект: „Трасе на пътна връзка в ПИ с идентификационен № 68850.137.22, местност „Герена” в землището на гр. Стара Загора, собственост на „Мангъша” ЕООД, за изграждане на транспортен достъп до обект „Пункт за годишен технически преглед”.

 Решение № 427 от 27.09.2012  137.51 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификационен № 68850.137.5, местност „Герена” в землището на гр. Стара Загора, собственост на „МЕТАЛСЕРВИЗ” ЕООД, за изграждане на транспортен достъп до обект „Закрити складове за търговия с метали”.
 
Решение № 428 от 27.09.2012  140.83 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 017096, местност „Стамболов хан”, извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Момка Ганева Христакиева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
 
Решение № 429 от 27.09.2012  139.68 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 085071, местност „Ханчето”, извън урбанизираните територии в землището на с. Змейово – собственост на Петьо Найденов Бъчваров. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н

Горещ телефон
за сигнали