Решения от Протокол № 13 от 27.09.2012

Размер на шрифта: A A AРешение № 383 от 27.09.2012  140.04 KB относно: Избор на зони за въздействие, съставна част от разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ по проект „ Подготовка на  Интегриран план за възстановяване и развитие за град Стара Загора“ по договор BG 1РО  001/1.4-07/2010/005
 
Решение № 384 от 27.09.2012  129.33 KB относно: Удължаване срока  на договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата“ на територията на Община Стара Загора с „Нелсен чистота”ООД. 
 
Решение № 385 от 27.09.2012  130.05 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
 
Решение № 386 от 27.09.2012  134.53 KB относно: Актуализиране на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет.
 
Решение № 387 от 27.09.2012  140.45 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година.
 
Решение № 388 от 27.09.2012  134.28 KB относно: Поемане на задължение до 7 833 500 лева (седем милиона осемстотин тридесет и три хиляди и петстотин лева) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
 
Решение № 389 от 27.09.2012  134.02 KB относно: Поемане на задължение от 331 964,68 лв.(триста тридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
 
Решение № 390 от 27.09.2012  132.86 KB относно: Изменение на Решение № 346 от Протокол № 12/26.07.2012г., в частта относно т.2.1, т.2.2, т.3 и т.4, съгласно Заповед № РД-09-363/07.08.12г. 

Решение № 391 от 27.09.2012  132.07 KB относно: Промяна на Решение № 40 по Протокол № 4 на Общински съвет Стара Загора от 22 декември 2011 год.
 
Решение № 392 от 27.09.2012  137.64 KB относно: Приемане на нова форма на управление на горските територии – собственост на Община Стара Загора, съгласно чл.181, ал.1, т.2 от Закона за горите и отмяна на Решение № 275/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора.
 
Решение № 393 от 27.09.2012  132.18 KB относно: Одобряване на предложения за 7 /седем/ броя схеми за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства.
 
Решение № 394 от 27.09.2012  137.14 KB относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Стара Загора, ул. „Св.Княз Борис“ № 104 за нуждите на регионална организация в Стара Загора на СНЦ „Съюз на репресираните от комунистическия терор в РБ“
 
Решение № 395 от 27.09.2012  132.46 KB относно: Определяне на обособени площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, съгласно чл.32, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
 
Решение № 396 от 27.09.2012  136.38 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за хранителни стоки и бърза закуска при преустройството му в Бистро в имот с идент.№ 68850.505.299 (УПИ І299 кв.150 по ПУП на гр.Стара Загора).
 
Решение № 397 от 27.09.2012  138.19 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот V77, кв.44 по плана на с.Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
 
Решение № 398 от 27.09.2012  140.87 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Оряховица Община Стара Загора.
 
Решение № 399 от 27.09.2012  140.72 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Пшеничево, местност „Алчака,  община Стара Загора.
 
Решение № 400 от 27.09.2012  139.23 KB относно: Продажба на сгради – частна общинска собственост и част от УПИ ІХ372 в кв.13, с. Дълбоки, Община  Стара Загора.
 
Решение № 401 от 27.09.2012  137.62 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 017050, местност „Сливите” по КВС на с. Ново село, община  Стара Загора.

Решение № 402 от 27.09.2012  137.53 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 302.840, местност „Черния мост”,  землище на гр. Стара Загора.
 
Решение № 403 от 27.09.2012  137.76 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 302.919, местност „Сараджейката”,  землище на гр. Стара Загора. 
 
Решение № 404 от 27.09.2012  133.22 KB относно: Допълване с нови обекти на плана за работа за 2012 г. на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора, съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК
 
Решение № 405 от 27.09.2012  136.01 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора.
 
Решение № 406 от 27.09.2012  130.65 KB относно: Даване съгласие  на „Комплексен онкологичен център” ЕООД за закупуване на медицинска апаратура.
 
Решение № 407 от 27.09.2012  136.50 KB относно: Даване съгласие но общинското дружество „Център за психично      здраве” ЕООД за продажба на микробус „Фолксваген Каравeл”.
 
Решение № 408 от 27.09.2012  139.42 KB относно: Закриване на Десето основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, град Стара Загора, община Стара Загора.
 
Решение № 409 от 27.09.2012  133.17 KB относно: Необходимост от повишаване капацитета на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, считано от януари 2013 г., с цел адекватно посрещане потребностите на общността, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Стара Загора (2011-2016).
 
Решение № 410 от 27.09.2012  131.48 KB относно: Намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Мария Терезия”,  гр. Стара Загора.
 
Решение № 411 от 27.09.2012  131.76 KB относно: Приемане на промени в състава на Местния обществен комитет /МОК/ за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.
 
Решение № 412 от 27.09.2012  183.37 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за ползване от Държавна опера Стара Загора. 
 
Решение № 413 от 27.09.2012  180.59 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за ползване от Драматичен театър „Гео Милев”. 
 
Решение № 414 от 27.09.2012  129.25 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода януари - юни 2012 г.
 
Решение № 415 от 27.09.2012  134.34 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществен ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - второ четене.
 
Решение № 416 от 27.09.2012  132.87 KB относно: Издаване на Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план – План за регулация  по реда на чл.16 ал.1 от ЗУТ за ПИ № 68850.530.450 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
 
Решение № 417 от 27.09.2012  131.68 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 071042, местност „Мерата”, в землището на с. Загоре, община Стара Загора, през полски път № 000285 и полски път № 000280 – собственост на община  Стара Загора.
 
Решение № 418 от 27.09.2012  142.50 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.233.261 по кадастралната карта, представляващ урбанизирана територия извън регулационните граници, в землището на гр. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ „Цитадела – ММ – Милан Миланов” – гр. Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо – производствена устройствена зона – С оп – за обслужващи, складови и производствени дейности – с малка височина (Н Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Контролно – технически пункт за преглед на автобуси, товарни и леки автомобили” в поземлен имот с идентификационен № 68850.233.261 по кадастралната карта, землище гр. Стара Загора.
 
Решение № 419 от 27.09.2012  137.46 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 114026 от местност „Боджука”, извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила, община Стара Загора – собственост на Красимир Димитров Узунов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 420 от 27.09.2012  137.89 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.200.9 от местност „Сирейкова нива”,  в  землището на гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела от 182 м., собственост на «ВИВА  МАКС  СЕРВИЗ» ООД.
 
Решение № 421 от 27.09.2012  138.08 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти №№ 257.230; 257.229 и 257.226 - по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар”, в  землището на гр. Стара Загора, собственост на Диана Костова Димитрова. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Содо (смесена за обществено обслужващи дейности), с малка височина на застрояване (до 10 метра), свързано ниско застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Жилищна сграда с автосервиз и склад”.
 
Решение № 422 от 27.09.2012  138.16 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 68850.244.268 от местност „Табашки герен” в  землището на гр. Стара Загора, собственост на „АГРИМАТКО-ПРОПЪРТИ” ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сп,об (смесена за производствени, складови и общественообслужващи дейности), свободно средно застрояване, с височина до 12 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
 
Решение № 423 от 27.09.2012  138.29 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374, 000375 и 000378, местност „Шумата” в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина от 280 м - за нуждите на  Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев.
 
Решение № 424 от 27.09.2012  139.01 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.68.18 и ПИ с идентификационен № 68850.68.19 от местност „Орта бозалък” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Наталия Димитрова Илиева, Силвия Стефанова Карачева и Борислав Стефанов Гунев. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н  
Решение № 425 от 27.09.2012  136.75 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 049007, местност „Телки тепе” и поземлен имот № 048001, местност „Аръшов трап”, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 557 м., за нуждите на Денка Русева Пасторелли.
 
Решение № 426 от 27.09.2012  138.04 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект: „Трасе на пътна връзка в ПИ с идентификационен № 68850.137.22, местност „Герена” в землището на гр. Стара Загора, собственост на „Мангъша” ЕООД, за изграждане на транспортен достъп до обект „Пункт за годишен технически преглед”.

 Решение № 427 от 27.09.2012  137.51 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификационен № 68850.137.5, местност „Герена” в землището на гр. Стара Загора, собственост на „МЕТАЛСЕРВИЗ” ЕООД, за изграждане на транспортен достъп до обект „Закрити складове за търговия с метали”.
 
Решение № 428 от 27.09.2012  140.83 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 017096, местност „Стамболов хан”, извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Момка Ганева Христакиева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
 
Решение № 429 от 27.09.2012  139.68 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 085071, местност „Ханчето”, извън урбанизираните територии в землището на с. Змейово – собственост на Петьо Найденов Бъчваров. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали