Решения от Протокол № 15 от 25.10.2012

Размер на шрифта: A A AРешение № 431 от 25.10.2012  129.13 KB относно: Приемане на Наредба за управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора – първо четене
 
Решение № 432 от 25.10.2012  133.75 KB относно: Даване съгласие за създаване на доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и  извънредни ситуации на територията на община Стара Загора
 
Решение № 433 от 25.10.2012  128.70 KB относно: Обявяване на конкурс за възлагане на превозите по  автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.
 
Решение № 434 от 25.10.2012  137.54 KB относно: Възлагане на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота  на Община Стара Загора
 
Решение № 435 от 25.10.2012  133.22 KB относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за  Наредба  за  отличията и наградите на Община Стара Загора

Решение № 436 от 25.10.2012  129.77 KB относно: Присъждане на награда „Икар“
   
Решение № 437 от 25.10.2012  137.20 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2012-2013г.

Решение № 438 от 25.10.2012  140.70 KB относно: Поемане на задължение до 9 883 371,97 лева (девет милиона осемстотин осемдесет и три хиляди триста седемдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки) по ОПОС за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ и упълномощаване Кмета на Община Стара Загора да подпише запис на заповед в същия размер.

Решение № 439 от 25.10.2012  140.48 KB относно: Предоставяне на имот – общинска собственост, за създаване на Център за кариерно ориентиране в гр. Стара Загора.
 
Решение № 440 от 25.10.2012  133.56 KB относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост, за офис на АРИР – Стара Загора
 
Решение № 441 от 25.10.2012  132.94 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, насрочено на 07.11.2012г.
 
Решение № 442 от 25.10.2012  129.54 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД, насрочено на 12.11.2012 г.

Решение № 443 от 25.10.2012  126.09 KB относно: Представяне на Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2011-2015.
 
Решение № 444 от 25.10.2012  138.48 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІІІобщ., кв. 6 по плана на с. Казанка, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
Решение № 445 от 25.10.2012  134.82 KB относно: Проект за подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване за територията на кв.”Железник”, гр. Стара Загора, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737  по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 446 от 25.10.2012  135.26 KB относно: Разрешение за изработване на схема за трасе на ел. кабел за обект” Присъединяване към ел. мрежа от Напорен резервоар Средна зона – нов до трафопост при Главен разпределителен водоем 11 000 куб.м. на водоснабдителната система на гр. Стара Загора на основание чл.124, ал.3 във връзка с чл.119, ал.1 от ЗУТ.”                                                             
 
Решение № 447 от 25.10.2012  131.64 KB относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
 
Решение № 448 от 25.10.2012  153.30 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 7, гр. Стара Загора  и обявяване на  част от улица с ОТ 58-59 за частна общинска собственост

Решение № 449 от 25.10.2012  140.21 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.11 и № 250.9503 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора и обявяване на част от имот № 250.9503 за частна общинска собственост
 
Решение № 450 от 25.10.2012  140.52 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.14, № 250.15, № 250.16 и № 250.9501 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора,за частна общинска собственост
 
Решение № 451 от 25.10.2012  138.63 KB относно:  Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІХ81, кв.19 по плана на с.Арнаутито, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
Решение № 452 от 25.10.2012  134.30 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с № 000113,  землище с. Малка Верея, община Стара Загора
 
Решение № 453 от 25.10.2012  135.26 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на полски път с № 000163,  землище с. Малко Кадиево, община Стара Загора и обявяването му за частна общинска собственост
 
Решение № 454 от 25.10.2012  137.66 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Народно читалище ”Просвета 1898” – с. Сладък кладенец,  Община Стара Загора
 
Решение № 455 от 25.10.2012  138.16 KB относно: Участие на община Стара Загора в партньорство с общините Бургас, Варна и Плавен в проект за закупуване на подвижен състав на „Тролейбусни превози” ЕООД по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
 
Решение № 456 от 25.10.2012  138.46 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак” от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, с обща дължина около 413 м - за нуждите на  Диан Бонев Господинов.

Решение № 457 от 25.10.2012  137.41 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 16 от местност „Орта бозалък”, извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Райчо Петров Куков и Зорница Минчева Янева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 458 от 25.10.2012  140.62 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.130.15 от местността „Хаджиибрямов кладенец” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Светозар Георгиев Стойков. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 459 от 25.10.2012  139.03 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 171.273 от местност „Керезлика”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Вяра Димчева Тодорова, Бонка Димова Рачева, Радостина Димова Рачева и Анка Любенова Димова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 460 от 25.10.2012  136.99 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 175 от местност „Найденови пръти”, извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, собственост на Константин Николаев Косев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 461 от 25.10.2012  137.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 206.145 от местност „Абаджийска чешма”, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Мария Димитрова Райчева и Даниел Христов Райчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 462 от 25.10.2012  134.20 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора, през полски път с идентификационен № 68850.304.9507 – собственост на община  Стара Загора
 
Решение № 463 от 25.10.2012  140.97 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 016035 от местността „Герена, извън урбанизираните територии в землището на с. Калитиново – собственост на Наим Мехмедов Хаджиюсеинов. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 464 от 25.10.2012  139.43 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 017095, местност „Стамболов хан”, извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Недялка Ганева Ганева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 465 от 25.10.2012  142.16 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.4.821 - горска територия извън регулационните граници, в землището на гр. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ „Червенкондев – Тодор Атанасов” – гр. Сливен. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо – производствена устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Мобилен радио-телевизионен ретранслатор” в поземлен имот с идентификатор 68850.4.821 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
 
Решение № 466 от 25.10.2012  141.51 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.161.2, местност „Берекет могила”, извън урбанизираните територии на гр. Стара Загора – собственост на Мирела Живкова Георгиева и Атанас Мийков Георгиев. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н  
Решение № 467 от 25.10.2012  138.35 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.209.25 от местността „Джелата” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „Данипет комерс“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно високо застрояване (Н над 15.00м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Автомивка и складова база за промишлени стоки”.
 
Решение № 468 от 25.10.2012  138.19 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.532.1977 от кадастралната карта, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „ГРУПМЕЛ“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н  
Решение № 469 от 25.10.2012  137.83 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификационни №№ 70202.7.2; 70202.7.4, местност „Баните”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Георги Илиев Илиев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм /за жилищни нужди/, свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 470 от 25.10.2012  138.08 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата” в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 389 м., за нуждите на Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев.
 
Решение № 471 от 25.10.2012  138.11 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория” от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина от 67 м - за нуждите на Еленка Илиева Тончева, Господин Георгиев Стоянов, Пламена Кирилова Аврамова и СД „РУДИН–ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ”.
 
Решение № 472 от 25.10.2012  135.98 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, землище с. Борилово, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 131 м., за нуждите на Мариана Иванова Димитрова.
 
Решение № 473 от 25.10.2012  137.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, собственост на Мариана Иванова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 474 от 25.10.2012  137.88 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Васил Йосифов Бекяров. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали