Решения от Протокол № 16 от 29.11.2012

Размер на шрифта: A A AРешение № 475 от 29.11.2012  129.04 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Стара Загора- първо четене. 
 
Решение № 476 от 29.11.2012  127.24 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене. 
 
Решение № 477 от 29.11.2012  127.98 KB относно: Изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора- първо четене. 
 
Решение № 478 от 29.11.2012  130.53 KB относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия-гр. Стара Загора – първо четене. 
 
Решение № 479 от 29.11.2012  131.56 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2012г. 
 
Решение № 480 от 29.11.2012  137.70 KB относно: Промяна в разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи през 2012 година. 
 
Решение № 481 от 29.11.2012  136.72 KB относно: Изменение на Решение № 353 от Протокол 12/26.07.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен  и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора. 
 
Решение № 482 от 29.11.2012  132.87 KB относно: Даване съгласие на Община Стара Загора да придобие акции от новата емисия при увеличаването на капитала на „Общинска банка“ АД 
 
Решение № 483 от 29.11.2012  137.03 KB относно: Предоставяне на колективна награда на Районен център по трансфузионна хематология Стара Загора. 
 
Решение № 484 от 29.11.2012  135.00 KB относно: Придобиване на имот, собственост на Министерството на отбраната. 
 
Решение № 485 от 29.11.2012  141.71 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора в партньорство с общините Бургас, Варна и Плевен в съвместно проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете  Бургас, Варна, Стара Загора и  Плевен” за  доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на община Бургас, община Варна, община Плевен  и община Стара Загора, което да бъде предложено за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. ” и одобряване на  проект на споразумение за партньорство.
  
Решение № 486 от 29.11.2012  127.35 KB относно: Планирането на защита при бедствия на общинско ниво. 
 
Решение № 487 от 29.11.2012  138.85 KB относно: Дарение на УПИ IV63 кв. 23, гр. Стара Загора на Старозагорска Митрополия. 
 
Решение № 488 от 29.11.2012  132.49 KB относно: Даване съгласие на „ Комплексен онкологичен център „ ЕООД за брак на медицинска апаратура 
 
Решение № 489 от 29.11.2012 499.52 KB относно: Програма за Развитие на образователната система в Община Стара Загора за периода 2011- 2015 г. 
 
Решение № 490 от 29.11.2012  295.54 KB относно: Приемане на Общинска програма за образователна  интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2012/2013 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от  етническите малцинства 
 
Решение № 491 от 29.11.2012  143.37 KB относно: Предоставяне  на имот – частна общинска собственост на Българо-френското дружество Алианс Франсез – Стара Загора 
 
Решение № 492 от 29.11.2012  140.00 KB относно: Предоставяне  на имот – частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ 
 
Решение № 493 от 29.11.2012  139.69 KB относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения за нуждите на Сдружение „Самаряни” – Стара Загора 
 
Решение № 494 от 29.11.2012  130.73 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база на лицензирани спортни клубове. 
 
Решение № 495 от 29.11.2012  137.52 KB относно: Предоставяне на общински имот- УПИ XXIV9549 , за спорт и рекреация в кв.28 по плана на с. Богомилово на СНЦ „ СК Ракета“ с. Богомилово. 
 
Решение № 496 от 29.11.2012  133.62 KB относно: Вземане на решение на Общински съвет Стара Загора удостоверяващо, че дейностите по проект“ Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара Загора по мярка 226 по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие. 
 
Решение № 497 от 29.11.2012  132.64 KB относно: Изменение плана на новообразуваните имоти на местност „ Язовира“,землище с. Колена, общ. Стара Загора за имоти ПИ № 300.57, ПИ 300,61, ПИ 300.130, ПИ 300.148, ПИ 300.62, ПИ 300.9523, одобрен със Заповед № 768/ 08.07.2005г. на Областен управител на област Стара Загора. 
 
Решение № 498 от 29.11.2012  138.33 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІІ70, кв.12 по плана на с.Могила, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж 
 
Решение № 499 от 29.11.2012  137.05 KB относно: Прекратяване на съсобственост в имот № 256.19,  землище гр.Стара Загора 
 
Решение № 500 от 29.11.2012  138.33 KB относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 133.23, землище с.Богомиливо, общ.Стара Загора 
 
Решение № 501 от 29.11.2012  152.95 KB относно: Доброволна делба на Новообразувани имоти № 304.265 и № 304.262,  землище гр. Стара Загора 
 
Решение № 502 от 29.11.2012  134.13 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв.9, с. Пряпорец, община Стара Загора и обявяване на част от улица – тупик с ОТ 10-69 за частна общинска собственост 
 
Решение № 503 от 29.11.2012  140.65 KB относно: Продажба чрез търг на стоманобетонни гаражни клетки 
 
Решение № 504 от 29.11.2012  140.04 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПI3324,кв.2921,по ПУП на гр. Стара Загора 
 
Решение № 505 от 29.11.2012  152.24 KB относно: Доброволна делба на Урегулирани поземлени имоти в кв. 16а по ПУП на с. Малка Верея 
 
Решение № 506 от 29.11.2012  144.70 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, находящ се в УПИ VІ за държ. жил.стр. кв.35 с. Дълбоки, община Стара Загора / бивша аптека/,  по реда на ЗПСК. 
 
Решение № 507 от 29.11.2012  145.15 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели – пл.№265, находящ се в УПИ ІІІ кв.12 с. Хан Аспарухово, община Стара Загора /бивш битов комбинат/, по реда на ЗПСК. 
 
Решение № 508 от 29.11.2012  144.45 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XVIIобщ, в кв.28, с. Горно Ботево, община Стара Загора, по реда на ЗПСК. 
 
Решение № 509 от 29.11.2012  133.29 KB относно: Изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора- второ четене. 
 
Решение № 510 от 29.11.2012  137.98 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.532.29 „ Стопански двор“, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – с дължина на кабела от 27м., за нуждите на Димитринка Бонева Генова 
 
Решение № 511 от 29.11.2012  136.82 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 210.67, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост  на Жана Христова Иванова и Иван Пейчев Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона- Жм- с малка височина за застрояване ( Н 
Решение № 512 от 29.11.2012  138.81 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 210.83, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Иван Ганчев Белчев и Божена- Анна Белчева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм- с малка височина на застрояване застрояване ( Н 
Решение № 513 от 29.11.2012  140.49 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот с идентификационен  № 68850.308.492 находящ се извън урбанизираните територии  в землището на гр.  Стара Загора, собственост на „БГ ТОМИ“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм- с малка височина на застрояване застрояване ( Н 
Решение № 514 от 29.11.2012  137.70 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 086006 от землището на с. Хрищени, собственост на Радка Запрянова Колева. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за общественообслужващи и производствени дейности), свободно ниско застрояване - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект: „Автосервиз за товарни и леки автомобили и складова база”. 
 
Решение № 515 от 29.11.2012  137.97 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 027020, извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н  
Решение № 516 от 29.11.2012  135.76 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 027020, землище с. Пряпорец, община Стара Загора, с обща дължина на кабела от 102 м. - за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение и Иван Дедов Иванов.

Решение № 517 от 29.11.2012  137.95 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 085071, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Змейово, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 30 м., за нуждите на Петьо Найденов Бъчваров. 

Решение № 518 от 29.11.2012  137.34 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 255 м.,  за нуждите на Радка Колева Запрянова. 

Решение № 519 от 29.11.2012  138.90 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Външна канализация за поземлени имоти №№ 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033 и 099034 от КВС на землище с. Малка Верея” – с обща дължина от 680 м, за нуждите на Иван Димов Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов Мирослава Господинова Стръмска и Иван Андонов Иванов.

  
Решение № 520 от 29.11.2012  134.50 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.212.10 в землището на гр. Стара Загора, през местен път с ид. № 68850.304.9507; селскостопански, горски, ведомствени пътища с ид. №№ 68850..212.137, 68850.211.700 - собственост на община  Стара Загора. 
 
Решение № 521 от 29.11.2012  139.33 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 257.452 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора- собственост на Милен Койчев Михайлов. С плана на застрояване в имота се установява вилна устройствена зона- Ов, с малка височина на застрояване малка височина на застрояване (Н

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали