Решения от Протокол № 17 от 20.12.2012

Размер на шрифта: A A AРешение № 522 от 20.12.2012   140.44 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост – първо четене. 
 
Решение № 523 от 20.12.2012  157.15 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места  на Община Стара Загора – второ четене. 
 
Решение № 524 от 20.12.2012  220.33 KB относно: Приемане на Наредба за управлението на горските територии собственост на Община Стара Загора – второ четене 
 
Решение № 525 от 20.12.2012  145.68 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществен ред на територията на община Стара Загора - второ четене. 
 
Решение № 526 от 20.12.2012  171.14 KB относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – гр. Стара Загора – второ четене. 
 
Решение № 527 от 20.12.2012  133.78 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година. 
 
Решение № 528 от 20.12.2012  132.09 KB относно: 1.Одобряване на план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата през 2013г.
2. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2013г. 
 
Решение № 529 от 20.12.2012  156.82 KB относно: Поемане да дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция Централен общински пазар. 
 
Решение № 530 от 20.12.2012  152.79 KB относно: Замяна на имот – частна общинска собственост с имот – държавна собственост. 
 
Решение № 531 от 20.12.2012  231.45 KB относно: Откриване на процедура за пряко възлагане на интегрираната обществена услуга превоз на пътници чрез тролейбусен транспорт на територията на град Стара Загора на вътрешен оператор по смисъла на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Регламент ЕО № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 год. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1 191/69 и (ЕИО) № 1 107/70 на Съвета
 
Решение № 532 от 20.12.2012  255.05 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие”(2007-2011).
  
Решение № 533 от 20.12.2012  210.98 KB относно: Изваждане на дълготраен материален актив от активите на „Мересев” ЕООД 
 
Решение № 534 от 20.12.2012  209.42 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора  за управление за срок от три години на управителя на „Диагностично-консултативен център –І” ЕООД 
 
Решение № 535 от 20.12.2012  133.00 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управленение за срок от три години на управителя  на „Медицински център – І” ЕООД 
 
Решение № 536 от 20.12.2012  603.30 KB относно: План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областна стратегия за интегриране на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация. 
 
Решение № 537 от 20.12.2012  223.03 KB относно: Приемане на декларация за достъп до спорт в Община Стара Загора 
 
Решение № 538 от 20.12.2012  138.81 KB относно: Промяна на маршрута на движение на автобусни линии от общинската транспортна схема.
 
Решение № 539 от 20.12.2012  137.78 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към съществуващ гараж в имот с идент.№ 68850.514.489 (УПИ І489,за групово жил.стр-во, кв.27 по ПУП на гр.Стара Загора) 
 
Решение № 540 от 20.12.2012  136.23 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки в имот с идент.№ 68850.515.543 (УПИ ІІкжс и пг кв.34 по ПУП на гр.Стара Загора)
  
Решение № 541 от 20.12.2012  143.73 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХІХ- 409, в кв. 18 с. Арнаутито, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК. 
 
Решение № 542 от 20.12.2012  144.05 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. “Железник” в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК 
 
Решение № 543 от 20.12.2012  144.74 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. 653 - “Железник” в гр.Стара Загора /бивша парова централа/, по реда на ЗПСК. 
 
Решение № 544 от 20.12.2012  146.64 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХVІI магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора /бивш магазин и пивница/, по реда на ЗПСК. 
 
Решение № 545 от 20.12.2012  144.69 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VІІ-детска градина в кв.19 с. Пшеничево, община Стара Загора /бивша ЦДГ №49/, по реда на ЗПСК. 
 
Решение № 546 от 20.12.2012  218.65 KB  относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІІІ –баня, в кв.34, с. Горно Ботево, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК 
 
Решение № 547 от 20.12.2012  140.69 KB относно: Отдаване под аренда на имоти-частна общинска собственост в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора 
 
Решение № 548 от 20.12.2012  133.85 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с №№: 040031 с площ 272,422 дка., АОС №.10348/10.05.2012г. и 000351 с площ 72,462 дка, АОС № 08417/21.06.2010г. и двата  с  НТП „пасище,мера”, находящи се в землището на с. Преславен, Община Стара Загора. 
 
Решение № 549 от 20.12.2012  134.26 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ № 079008, площ 2 452 кв.м. и с АОС №10936/28.11.2012г. и ПИ № 079007, площ 9 896 кв.м. и с АОС №10937/28.11.2012г. двата с НТП  „Пасище, мера” находящи се в землището на село Загоре. 
 
Решение № 550 от 20.12.2012  142.62 KB относно: Определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора 
 
Решение № 551 от 20.12.2012  138.04 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 258.341 от плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Колев Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н
 
Решение № 552 от 20.12.2012  139.38 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 001004„Стопански двор,  землище с. Еленино, община Стара Загора, собственост на ЕТ“ЗААРА-Янчо Иванов“. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 553 от 20.12.2012  141.63 KB относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.48.37, землище гр. Стара Загора, собственост на „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи и производствени дейности), свободно средно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Складова база за строителен инвентар“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за имот с идентификатор 68850.48.37 в землището на гр. Стара Загора, с дължина на кабела от 217м.,  за нуждите на „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД. 
 
Решение № 554 от 20.12.2012  140.13 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 100017„Стопански двор$, в землището на с. Козаревец, община Стара Загора, собственост на ЕТ“АГРОГАРД-Георги Недев“. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 555 от 20.12.2012  142.06 KB относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 178005 от  землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Миньо Иванов Топалов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соб (смесена за  общественообслужващи дейности), свободно ниско застрояване, с височина до 10 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект „Складова база за строителни материали“.
2.Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 178005 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 124 м.,  за нуждите на Миньо Иванов Топалов. 
 
Решение № 556 от 20.12.2012  137.82 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура: 1. Изграждане на тръбна мрежа за кабел 20КV в ПИ № 000111, ПИ № 099013, ПИ № 097002 и ПИ № 099018 от землището на с. Малка Верея; 2. Изместване на ВЕП 20КV в ПИ № 000111, ПИ № 099013 и ПИ № 097002; 3. Трасе на кабели 1 кV в землището на с. Малка Верея - за нуждите на Иван Димов Чакалов, Васил Николаев Станчев, Диан Бонев Господинов и Галина Иванова Младенова. 
 
Решение № 557 от 20.12.2012  131.67 KB относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка с общински път за с. Калитиново за поземлен имот с идентификатор 77476.507.163, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора“, през пасище, мера № 0.156, землище с. Хрищени, общинска публична собственост.
 
Решение № 558 от 20.12.2012  134.64 KB относно: Съгласие за допускане изработването на ПУП- изменение на Плана за регулация за улица с о.т. 142  - о.т.144 – о.т.145- о.т.146 по регулационния план на гр. Стара Загора

Решение № 559 от 20.12.2012  134.30 KB относно: Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през УПИ XIII-5606, кв. 273 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.510.5606 от кадастралната карта на град Стара Загора- частна общинска собственост за осигуряване на достъп до УПИ XXIV 5627, кв. 273 по плана на град Стара Загора, представляващ имот с идентификатор 68850.510.5627 от кадастралната карта на град Стара Загора.

 
Решение № 560 от 20.12.2012  143.23 KB относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 071042 в землището на с. Загоре, община Стара Загора, собственост на „СИЙ РОУД“ ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи  и производствени дейности), свободно средно застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, заведение за хранене, покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 071042 в землището на с. Загоре, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 389 м.,  за нуждите на „СИЙ РОУД“ ООД. 

Решение № 561 от 20.12.2012  131.12 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Теодорина Иванова Иванова от Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали