Решения от Протокол № 18 от 31.01.2013

Размер на шрифта: A A A


Решение № 562 от 31.01.2013   142.48 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти -общинска собственост – второ четене. 
 
Решение № 563 от 31.01.2013   519.41 KB относно: Определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора. 
 
Решение № 564 от 31.01.2013   134.96 KB относно: Въвеждане на предварително третиране чрез сепариране на смесените битови отпадъци на Община Стара Загора. 
 
Решение № 565 от 31.01.2013   139.47 KB относно: Разрешение за изработване на проект за актуализация на Общия устройствен план на град Стара Загора в  частта му за парк „ Бедечка“ при граници юг ул. „Августа Траяна“, на север алеята към  предприятие „ Труд“, запад ул.. „ Иван Вазов“, изток ул. „Хан Тервел“.
  
Решение № 566 от 31.01.2013   156.96 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за съфинансиране на проекти по фонд“ Козлодуй“ 
 относно:
Решение № 567 от 31.01.2013   135.68 KB относно: Дарение на УПИ ІV63, кв. 23, гр. Стара Загора на Старозагорската Митрополия 
 
Решение № 568 от 31.01.2013   404.74 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 год.
 
Решение № 569 от 31.01.2013   275.17 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2013 г. 

Решение № 570 от 31.01.2013 181.71 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 39, „Голиш”, гр. Стара Загора  и обявяване на  част от улица с о.т. 162-163 за частна общинска собственост 

Решение № 571 от 31.01.2013  134.67 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І183, кв. 103 по плана на с.Дълбоки 
 
Решение № 572 от 31.01.2013  138.64 KB относно: Учредяване на право на строеж за гараж в имот с идент.№ 68850.519.100 (УПИ ХVІІІ515 кв.426 по ПУП на гр.Стара Загора) 
 
Решение № 573 от 31.01.2013  139.09 KB относно: Учредяване на право на строеж  в имот с идент.№ 68850.513.369( УПИ ІІІ 254 в кв.217 по плана на гр.Стара Загора) 
 
Решение № 574 от 31.01.2013  143.20 KB относно: Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлени имоти в кв. 524 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 575 от 31.01.2013  136.44 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на обект за стопанска дейност УПИ I299,кв. 150, по ПУП на гр. Стара Загора 
 
Решение № 576 от 31.01.2013  133.44 KB относно: Отмяна на точка 3 от Решение 538 /20.12.2012 г. за промяна на маршрута на линия № 8 от Общинската транспортна схема. 
 
Решение № 577 от 31.01.2013  138.60 KB относно: Преобразуване на общинско Спортно училище „Тодор Каблешков”, град Стара Загора, община Стара Загора,  в държавно Спортно училище.

Решение № 578 от 31.01.2013  136.46 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект“ Красива България“ към МТСП по Мярка 02-02“ Спешно подпомагане на социални домове“ с обект“ Ремонт на Дом за възрастни хора с психични разстройства, с. Лясково, община Стара Загора“, с цел подобряване на материалната база и условията на живот на потребителите и създаване на трудова заетост на безработни лица.
  
Решение № 579 от 31.01.2013  134.76 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства  по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка 02-01“Социални услуги от резидентен тип“ с обект: „ Център за временно настаняване- преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, кв. 524 гр. Стара Загора“, с цел предоставяне на социална услуга и създаване на трудова заетост на безработни лица.
  
Решение № 580 от 31.01.2013  130.43 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода юли - декември 2012 г.

Решение № 581 от 31.01.2013  132.42 KB относно: Преразглеждане  на Решение 548 от Протокол №17/20.12.2012г., върнато за ново разглеждане от Областния управител на гр.Стара Загора.

Решение № 582 от 31.01.2013  140.59 KB относно: Промяна на предложени  зони за въздействие, съставна част от  разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ по проект «Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора» по договор BG161PO001/1.4-07/2010/005, приети с решение № 383 от 27.09.2012г. на Общински Съвет Стара Загора 
 
Решение № 583 от 31.01.2013  209.26 KB относно: Предприемане на действия за предотвратяване възникване на болести и вредители и похабяването на дървесината, вследствие от възникнали пожари в терени общинска собственост

Решение № 584 от 31.01.2013  132.06 KB относно: Изправяне на явна фактическа грешка в Решение № 549 от Протокол №17/20.12.2012г. 
 
Решение № 585 от 31.01.2013  129.24 KB относно: Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет 
 
Решение № 586 от 31.01.2013  130.38 KB относно: Удължаване срока и избор на Председател на Временната комисия избрана с решение № 435-Протокол № 15/ 25.10.2012 г. за изготвяне  на проект на Наредбата за отличията и наградите на Община Стара Загора .

Решение № 587 от 31.01.2013  128.98 KB относно: Приемане на годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 588 от 31.01.2013  134.91 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 207.240 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
 
Решение № 589 от 31.01.2013  134.76 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 258.5 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора. 
 
Решение № 590 от 31.01.2013  133.94 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот № 061026 - извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Ст. Загора

Решение № 591 от 31.01.2013  133.57 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за канализационно отклонение за заустване на отпадни води от поземлени имоти №№ 118007, 118008 и 118009 - урбанизирана територия, извън регулационните граници на с. Пряпорец, община Стара Загора.
  
Решение № 592 от 31.01.2013  138.29 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 259.202 от плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора – собственост на Люба Илиева Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди – свободно ниско застрояване (Н

Решение № 593 от 31.01.2013  137.47 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 301.103 по плана на новообразуваните имоти от землището на гр. Стара Загора – собственост на Радостина Атанасова Пачова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 594 от 31.01.2013  137.29 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 301.274 по плана на новообразуваните имоти  в землището на гр. Стара Загора – собственост на Калинка Тотева Иванова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищно строителство, свободно ниско  застрояване (Н  
Решение № 595 от 31.01.2013  137.60 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 305.124, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Пенка Василева Вълчева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н  
Решение № 596 от 31.01.2013  138.82 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 305.497 - извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Янчо Димитров Янчев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н  
Решение № 597 от 31.01.2013  211.91 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.532.29-„Стопански двор, землище  гр. Стара Загора, собственост на Димитринка Бонева Генова. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно средно застрояване (Н   
Решение № 598 от 31.01.2013  142.97 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.31.8 в землището на гр. Стара Загора, собственост на Йордан Маринов Йорданов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп,жм1 (смесена за  общественообслужващи и производствени дейности и за жилищни нужди), свободно ниско застрояване - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Жилищна сграда и Търговско-складова база за промишлени стоки“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.31.8 в землището на гр. Стара Загора,  с обща дължина на кабела от 30 м.,  за нуждите на Йордан Маринов Йорданов 
 
Решение № 599 от 31.01.2013  138.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.47.3, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора, собственост на Бонка Дончева Нанева, Радка Драганова Пенчева и Стоян Иванов Дончев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди, свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 600 от 31.01.2013  137.81 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти №№ 135011, 135012 и 135013 - „Стопански  двор“ – урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Змейово, община Стара Загора, собственост на наследниците на Стою Николов Шошев. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Жм –– свободно ниско застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40

Решение № 601 от 31.01.2013  139.76 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ №№ 175010, 175011, 175018 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора – собственост на “КОРОНА М“ ЕООД. С плана за застрояване в имотите се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – свободно средно застрояване (Н

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали