Решения от Протокол № 19 от 21.02.2013

Размер на шрифта: A A A


 
Решение № 602 от 21.02.2013  128.24 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - първо четене 
 
Решение № 603 от 21.02.2013  127.74 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - първо четене 
 
Решение № 604 от 21.02.2013  127.97 KB относно: Изготвяне на проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане. 
 
Решение № 605 от 21.02.2013  136.95 KB относно: Одобряване на промени на структурата на Общинска администрация, промени на финансираната численост на персонала в бюджетните дейности от 01.01.2013г.
  
Решение № 606 от 21.02.2013  183.06 KB относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора за 2012г и Проект за бюджета на Общината за 2013г.
  
Решение № 607 от 21.02.2013  224.33 KB относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2013 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК 
 
Решение № 608 от 21.02.2013  132.48 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК
  
Решение № 609 от 21.02.2013  147.93 KB относно: Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
  
Решение № 610 от 21.02.2013  135.08 KB относно: Избор на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Тролейбусни превози“ЕООД 
 
Решение № 611 от 21.02.2013  131.44 KB относно: Създаване на  временната комисия за провеждане на конкурс за Обществен посредник на територията на Община Ст.Загора. 
 
Решение № 612 от 21.02.2013  129.18 KB относно: Съгласуване на годишен план за 2013 година и стратегически план  за периода 2013 - 2015 години на Звеното за „Вътрешен одит” при Община Стара Загора 
 
Решение № 613 от 21.02.2013  148.52 KB относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2013г. на общинските търговски дружества.
 
Решение № 614 от 21.02.2013  130.16 KB относно: Допълване на Решение № 533 от Протокол № 17/2012.2012 на Общински съвет 
 
Решение № 615 от 21.02.2013  138.09 KB относно: Предприемане на действия за подобряване на финансово-икономическото състояние на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара Загора“ЕООД 
 
Решение № 616 от 21.02.2013  144.79 KB относно: Одобряване на план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата за с. Яворово през 2013г.
Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2013г. за с. Яворово 
 
Решение № 617 от 21.02.2013  136.49 KB относно: Изкупуване на жилищна сграда , находяща се на ул.“Планинец „1-3, кв. Лозенец, гр. Стара Загора. 
 
Решение № 618 от 21.02.2013  138.30 KB относно: Продажба на общински УПИ ХII 788 кв.Лозенец по плана на град Стара Загора на собственик с учредено и реализирано право на строеж 
 
Решение № 619 от 21.02.2013  137.58 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.123.260 и премостване на част от имот с идентификатор 68850.123.325, землище гр.Стара Загора 

Решение № 620 от 21.02.2013  138.62 KB относно: Промяна предназначението на земеделски земи – общинска собственост с идентификатори 68850.209.694 и 68850.209.682 и пресичане на имот с идентификатор 68850.209.132, землище Стара Загора 
 
Решение № 621 от 21.02.2013  134.71 KB относно: Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Колена, община Стара Загора 
 
Решение № 622 от 21.02.2013  140.73 KB относно: Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Пряпорец, община Стара Загора 
 
Решение № 623 от 21.02.2013  133.29 KB относно: Промяна начина на трайно ползване на ПИ с № 68850.63.967 по кадастралната карта на землище на гр. Стара Загора, с площ от 23 560 кв.м. и АОС № 108999 от 20.11.12г. с НТП „Пасище“ 
 
Решение № 624 от 21.02.2013  136.97 KB относно: Изменение на Решение № 394 от Протокол 13/27.09.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул.„Св. Княз Борис I”№ 104 за нуждите на СНЦ „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Република България”. 
 
Решение № 625 от 21.02.2013  129.37 KB относно: Изменение на решение 565 от Протокол 18 / 3101.2013 г.  в т3 относно срока на работната група. 
 
Решение № 626 от 21.02.2013  128.70 KB относно: Преименуване на местности с чужди турско-арабски имена в община Стара  Загора и създаване на Временна комисия за извършване на промяната. 
 
Решение № 627 от 21.02.2013  135.41 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 205.73 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора 
 
Решение № 628 от 21.02.2013  135.82 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 205.81 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора. 
 
Решение № 629 от 21.02.2013  135.51 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 258.90 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора. 
 
Решение № 630 от 21.02.2013  133.88 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 026002, 027021 - извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община Ст. Загора.
  
Решение № 631 от 21.02.2013  134.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот № 387 по неутвърден кадастрален план, извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора.
  
Решение № 632 от 21.02.2013  135.03 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот № 482 по неутвърден кадастрален план, извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора. 
 
Решение № 633 от 21.02.2013  141.25 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – Изменение на Плана за регулация за УПИ VIIЖС,ПГ И КОО, улица о.т. 899 – 896 – 896а – 898а; улица  о.т. 869а – 896а; улица  о.т. 869а – 898а; улица  о.т. 5073 – о.т. 5074; улица о.т. 871 – о.т. 869а; и План за застрояване за УПИ  XII5370 и новообразуваните УПИ XIII и УПИ XIV от кв.318 по плана на гр. Стара Загора
  
Решение № 634 от 21.02.2013  138.79 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот № 149, с проектен № 487 от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Живка Стоилова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н  
Решение № 635 от 21.02.2013  137.52 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 256.21, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Петър Василев Цаклев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н  
Решение № 636 от 21.02.2013  137.79 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.3 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Георги Боянов Няголов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 637 от 21.02.2013  138.32 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.89 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Златка Иванова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 638 от 21.02.2013  137.86 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.111 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Радослав Стефанов Дичев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 639 от 21.02.2013  137.76 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.207 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Николай Добрев Чорлев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 640 от 21.02.2013  137.96 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 298.46 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Димитър Минков Петков. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 641 от 21.02.2013  138.09 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.136.312 – урбанизирана територия, извън регулационните граници на гр. Стара Загора, собственост на „МОНТАЖНИК ББ“ ООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп - за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, свободно средно застрояване (Н  
Решение № 642 от 21.02.2013  135.52 KB относно: Проект за подробен устройствен план -  План за регулация за  поземлени имоти №№ 000025, 000026, 000028, 000019, 001022, 000024, 000226, 000245 и 000348  по КВС на с. Загоре, община Стара Загора 
 
Решение № 643 от 21.02.2013  134.45 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора, през имоти с идентфикационен №№ 68850.33.894; 68850.34.12 и 68850.35.29 - селскостопански, горски, ведомствени пътища - собственост на община  Стара Загора. 
 
Решение № 644 от 21.02.2013  138.40 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77476.507.163 – урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Хрищени, община Стара Загора – собственост на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване (Н

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали