Решения от Протокол № 20 от 28.03.2013

Размер на шрифта: A A AРешение № 645 от 28.03.2013  194.37 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - второ четене

Решение № 646 от 28.03.2013  131.68 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г./ - първо четене
 
Решение № 647 от 28.03.2013  154.18 KB относно: Предложение за произвеждане на местен референдум с въпрос: „Да бъде ли закрит военно-изпитателният полигон край Змейово“. 
 
Решение № 648 от 28.03.2013  133.21 KB относно: Поемане на задължение до 1 461 912.96 лева (един милион четиристотин шестдесет и една хиляди деветстотин и дванадесет лева и деветдесет и шест стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер. 
 
Решение № 649 от 28.03.2013  134.30 KB относно: Поемане на задължение до 1 692 051.42 лева (един милион шестстотин деветдесет и две хиляди петдесет и един лева четиридесет и две стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
 
Решение № 650 от 28.03.2013  133.12 KB относно: Поемане на задължение до 2 259 411,88 лева (два милиона двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и единадесет лева осемдесет и осем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 651 от 28.03.2013  132.92 KB относно: Поемане на задължение до 156 498,44 лева (сто петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 652 от 28.03.2013  165.61 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „ Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“

Решение № 653 от 28.03.2013  156.39 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „ Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онкологичен център Стара Загора“
  
Решение № 654 от 28.03.2013  133.48 KB относно: Авансово финансиране на сключен договор с Агенция по заетостта в изпълнение на проект BG 051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“ на ОП“ Развитие на човешките ресурси“

Решение № 655 от 28.03.2013  139.25 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот XII 101, кв. 62 по плана на с. Богомилово на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
  
Решение № 656 от 28.03.2013  133.42 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“ по ОП за развитие на сектор „Рибарство“2007-2013г.

Решение № 657 от 28.03.2013  171.75 KB относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проект по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. 
 
Решение № 658 от 28.03.2013  169.39 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 „ Грижи за младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014г.с обект: Бившето Кино „Жельо Диманов”–проектиране и преустройство на съществуващата сграда и изграждане на Младежки център за изпълнение на младежки дейности за деца и младежи в риск по Програма BG06. 
 
Решение № 659 от 28.03.2013  154.12 KB относно: Даване на съгласие на Община Стара Загора за сключване на партньорски споразумения, съгласно изискванията на Финансовия механизъм на ЕИП, както с български публични институции,  така и с партньори от страните – донори /Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн, Исландия/, във връзка с изпълнение на проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 „Грижи за младежи в риск”.

Решение № 660 от 28.03.2013  140.10 KB относно: Придобиване на собственост върху ресторант „ Аязмото“ 
 
Решение № 661 от 28.03.2013  134.14 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2012 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 - 2013 г.”; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 - 2015 год.” и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011 -2020 год.” 
 
Решение № 662 от 28.03.2013  175.71 KB относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2013г. 
 
Решение № 663 от 28.03.2013  158.56 KB относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2013г.

Решение № 664 от 28.03.2013  497.88 KB относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2012г.

Решение № 665 от 28.03.2013  578.83 KB относно: Приемане на Общински план за младежта за 2013 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта / 2012-2020/ 
 
Решение № 666 от 28.03.2013  143.42 KB относно: Предложение за създаване на търговско дружество, явяващо се вътрешен оператор, по смисъла на § 1, т. 7 във връзка с чл. 2 от НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ, Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Обп. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г.
 
Решение № 667 от 28.03.2013  138.34 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на Народно читалище „ Николай Лилиев- 2005“, гр. Стара Загора 
 
Решение № 668 от 28.03.2013  144.35 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на СНЦ „ Нашенци“ – Фолклорен ансамбъл гр. Стара Загора.

Решение № 669 от 28.03.2013  530.50 KB относно: Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост за ползване от животновъди, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Решение № 670 от 28.03.2013  144.10 KB относно: Прекратяване на договори за право на строеж за изграждане на 25 броя полуподземни гаражи в УПИ II 3054, кв. 5502 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 671 от 28.03.2013  136.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 62.58 в землището на с. Ново село, местност“ Лозята“. 
 
Решение № 672 от 28.03.2013  134.00 KB относно: Прекратяване на съсобственост в имот № 257.313, землище гр. Стара Загора. 
 
Решение № 673 от 28.03.2013  143.20 KB относно: Промяна предназначението на земеделски земи- общинска собственост, находящи се в землище гр. Стара Загора и землище с. Хрищени

Решение № 674 от 28.03.2013  137.39 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Колена, община Стара Загора. 
 
Решение № 675 от 28.03.2013  137.27 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора. 
 
Решение № 676 от 28.03.2013  156.70 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора. 
 
Решение № 677 от 28.03.2013  134.80 KB относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.115.940, землище гр. Стара Загора. 
 
Решение № 678 от 28.03.2013  134.21 KB относно: Продажба на имот –  частна общинска собственост № 303.260, местност „Клисаджик“, землище Стара Загора. 
 
Решение № 679 от 28.03.2013  133.05 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Съборената кюприя“, землище Стара Загора. 
 
Решение № 680 от 28.03.2013  162.50 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо Бунар“, землище Стара Загора.

Решение № 681 от 28.03.2013  141.24 KB относно: Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
 
Решение № 682 от 28.03.2013  135.40 KB относно: Предложение за решение по молбата на Катя Георгиева Петкова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България 
 
Решение № 683 от 28.03.2013  128.04 KB относно: Удължаване срока за работа  на Временната комисия за изработване проект на Наредбата за отличията и наградите на Община Стара Загора. 
 
Решение № 684 от 28.03.2013  134.22 KB относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 627    прието с протокол № 19 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 21 февруари 2013 г.  за разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 205.73 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с.Хрищени, община Стара Загора. 
 
Решение № 685 от 28.03.2013  134.17 KB относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 628 прието с протокол № 19 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 21 февруари 2013 г.  за разрешение за изработването на ПУП  – План за застрояване за поземлен имот № 205.81 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с.Хрищени, община Стара Загора

Решение № 686 от 28.03.2013  138.63 KB относно: Издаване на разрешение за възлагане изработването на ПУП- План за застрояване на поземлен имот ПИ с кадастрален № 071043 – разположен извън урбанизираните територии- в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора. 
 
Решение № 687 от 28.03.2013  134.76 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 258.82 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора. 
 
Решение № 688 от 28.03.2013  138.01 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 039038 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на с. Преславен, община Стара Загора. 
 
Решение № 689 от 28.03.2013  135.01 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 258.22 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора. 
 
Решение № 690 от 28.03.2013  132.70 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект: „Пускова и приемна камери на Газопроводно отклонение Димитровград“ за ПИ № 032037 и ПИ № 000163 в землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора. 
 
Решение № 691 от 28.03.2013  133.30 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за нов път до поземлен имот с идентификатор 70202.3.21 през поземлен имот с идентификатор 70202.163.1 от кадастралната карта на землище с. Сулица, община Стара Загора.
  
Решение № 692 от 28.03.2013  133.94 KB относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до поземлен имот № 110001 – извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора. 
 
Решение № 693 от 28.03.2013  145.30 KB относно: Предварително съгласие за издаване разрешение по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за изработване на специализирана план – схема и подробен устройствен план – парцеларан план и ползване на тръба от съществуваща тръбна мрежа на община Стара Загора за строеж: „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична свързаност на „Интернет груп“ ООД в участъка Стара Загора – с. Шаново“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ „Интернет груп“ ООД Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали