Решения от Протокол № 21 от 16.05.2013

Размер на шрифта: A A AРешение № 694 от 16.05.2013  127.88 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене
 
Решение № 695 от 16.05.2013  261.17 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.
 
Решение № 696 от 16.05.2013  130.00 KB относно: Отмяна на Наредбата за предоставяне на общински концесии. 
 
Решение № 697 от 16.05.2013  129.79 KB относно: Разрешение за изработване на проект за актуализация на Общия устройствен план на град Стара Загора в частта му за парк „ Бедечка" при граници юг ул. „Августа Траяна", иа север алеята към предприятие „ Труд", запад ул. ,,Иван Вазов", изток ул. „Хан Тервел". 
 
Решение № 698 от 16.05.2013  131.57 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2013г.
 
Решение № 699 от 16.05.2013  143.25 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.
 
Решение № 700 от 16.05.2013  135.91 KB относно: Прекратяване на процедурата за избор на управител на „Тролейбусни превози“ ЕООД и даване на съгласие за провеждане на нов конкурс за управител на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози“ ЕООД.
 
Решение № 701 от 16.05.2013  138.76 KB относно: Подписване на анекс към договор № 1170/07.09.2009г. за превоз на пътници, сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни превози“ ЕООД град Стара Загора
 
Решение № 702 от 16.05.2013  136.03 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“, насрочено  на 30.05.2013г. 

Решение № 703 от 16.05.2013  128.53 KB относно: Избор на Обществен посредник на територията на Община Стара Загора
  
Решение № 704 от 16.05.2013  134.00 KB относно: Поемане на задължение до250 504,17 лева (двеста и петдесет хиляди,  петстотин и четири лева и седемнадесет стотинки)и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
 
Решение № 705 от 16.05.2013  131.44 KB относно: Разглеждане на Решение № 669, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 март 2013 г., върнато за ново обсъждане в частта относно т. 2, 3 и 4,  със Заповед № АК-01-ЗД-134 от 10.04.2013 на Областния управител на област Стара Загора. 
 
Решение № 706 от 16.05.2013  134.53 KB относно: Допълване на Решение № 394 от Протокол 13/27.09.2012г. на Общински съвет Стара Загора за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 104 за нуждите на СНЦ „ Съюз на репресираните от комунистическия терор в Република България“.
 
Решение № 707 от 16.05.2013  131.30 KB относно: Изменение на Решение № 574 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.01.2013г. 
 
Решение № 708 от 16.05.2013  126.09 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче“ – Стара Загора.
 
Решение № 709 от 16.05.2013  156.14 KB относно: Замяна на имот -  частна общинска собственост с имот – частна държавна собственост 
 
Решение № 710 от 16.05.2013  135.00 KB относно: Присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ 
 
Решение № 711 от 16.05.2013  128.49 KB относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2012г. 
 
Решение № 712 от 16.05.2013  134.59 KB относно: Допълване на списъка за продажба  на общински жилища за 2013г. 

Решение № 713 от 16.05.2013  129.54 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост.
 
Решение № 714 от 16.05.2013  135.61 KB относно: Продажба на УПИ Х45, кв. 3 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора.
 
Решение № 715 от 16.05.2013  140.40 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Маджерито.
 
Решение № 716 от 16.05.2013  137.25 KB относно: Продажба на УПИ VIII713, кв. 89 по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 717 от 16.05.2013  135.49 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора.
 
Решение № 718 от 16.05.2013  137.70 KB относно: Продажба на УПИ I625, кв. 4 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 719 от 16.05.2013  137.60 KB относно: Продажба на УПИ IX1038,1041, кв. 54а по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 720 от 16.05.2013  136.73 KB относно: Продажба на УПИ Iодо, кв. 412а по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 721 от 16.05.2013  136.45 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Ракитница.
 
Решение № 722 от 16.05.2013  138.95 KB относно: Продажба на УПИ CCXLII 4004, кв. 13 „Индустрия“ по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 723 от 16.05.2013  136.29 KB относно: Продажба на УПИ VIIIобщ, кв. 26 „Зора“ по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 724 от 16.05.2013  141.15 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 1, находящ се на ул. „Старазагорско въстание“ № 10, вх. 0, ет. 1 на настанен в него наемател.
 
Решение № 725 от 16.05.2013  140.11 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 16, находящ се в кв. Три чучура бл. 53, вх. А, ет. 6 на настанен в него наемател.
 
Решение № 726 от 16.05.2013  140.25 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 79, находящ се в кв. Три чучура бл. 55, вх. Б на настанен в него наемател.
 
Решение № 727 от 16.05.2013  141.40 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 59, находящ се в кв. Три чучура, бл. 77, вх. Б, ет. 8 на настанен в него наемател.
 
Решение № 728 от 16.05.2013  139.99 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 29, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 3, вх. А, ет. 2 на настанен в него наемател.
 
Решение № 729 от 16.05.2013  140.26 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 56, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 7, вх. А, ет. 3 на настанен в него наемател. 
 
Решение № 730 от 16.05.2013  139.97 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 116, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 9,  ет. 15 на настанен в него наемател.
 
Решение № 731 от 16.05.2013  140.87 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 55, находящ се на бул. „Славянски“ № 1, вх. Б, ет. 4 на настанен в него наемател. 
Решение № 732 от 16.05.2013  142.01 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 101, находящ се на ул. „Господин Михайловски“ № 81, вх. Б, ет. 8 на настанен в него наемател. 
Решение № 733 от 16.05.2013  140.39 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 17, находящ се на ул. „Климент Охридски“ № 7, вх. 0, ет. 6 на настанен в него наемател.
 
Решение № 734 от 16.05.2013  142.00 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 3, находящ се на бул. „Цар Симеон Велики“ № 104, вх. Б, ет. 2 на настанен в него наемател.
 
Решение № 735 от 16.05.2013  133.74 KB относно: Промяна предназначението на част от имот с № 000597, землище с. Хрищени.
 
Решение № 736 от 16.05.2013  135.62 KB относно: Промяна предназначението на част от имот с № 000843, местност „Киврица“, землище с. Хрищени. 
 
Решение № 737 от 16.05.2013  135.03 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с № 68850.210.64, землище гр. Стара Загора.
 
Решение № 738 от 16.05.2013  129.43 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти, обявяване на част от имот за частна общинска собственост и промяна на имотни граници в местност „Герена“, землище гр. Стара Загора.
 
Решение № 739 от 16.05.2013  129.93 KB относно: Учредяване право на ползване и промяна предназначението на имоти общинска собственост.
 
Решение № 740 от 16.05.2013  130.57 KB относно: Учредяване право на ползване върху част от имот общинска собственост, с. Кирилово, община Стара Загора.
 
Решение № 741 от 16.05.2013  133.76 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи  2 броя гаражи и  кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
Решение № 742 от 16.05.2013  132.48 KB относно: Предоставяне за ползване на пасища и мери, общинска собственост на територията на Община Стара Загора
 
Решение № 743 от 16.05.2013  135.72 KB относно: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ ЗА ПРОКАРВАНЕ ТРАСЕ НА  „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОПРОВОДНА ВРЪЗКА  ГЪРЦИЯ -  БЪЛГАРИЯ“ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: В землището на с. Бъдеще: полски път №№ 000104, 000105, 000107, 000108, 000155, 000274, 000028, 000031, 000036, 000037, 000041, 000057, 000084, 000087, 000088; напоителен канал №№ 000150, 000162, 000165, 000173, 000174, 000175, 000216, 000217, 000218, 000219, 000221, 000223, 000427; път IV клас № 000083; пасище, мера №№ 000323, 000349. В землището на с. Загоре: полски път №№ 000179, 000202, 000285, 000291, 000063. В землището на с. Петрово: полски път №№ 000053, 000055, 000057, 000069, 000079, 000081, 000082; напоителен канал №№ 000153, 000155, 000183, 000185, 000205; отводнителен канал № 000184; пасище, мера №№ 000272, 000279
  
Решение № 744 от 16.05.2013  135.73 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 259.444 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-75 от 25.03.2013год.
 
Решение № 745 от 16.05.2013  135.40 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 207.225 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-74 от 25.03.2013г.
 
Решение № 746 от 16.05.2013  135.66 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 259.369 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-59 от 07.03.2013год.
 
Решение № 747 от 16.05.2013  135.18 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 017050 от картата на възстановената собственост, в землището на с. Ново село, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-68/ 15.03.2013год.

Решение № 748 от 16.05.2013  135.09 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 027013 от КВС, в землището на с. Християново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-62/ 11.03.2013год. 
 
Решение № 749 от 16.05.2013  135.45 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.49.4 от кадастралната карта на землището на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-51/ 27.02.2013год.
 
Решение № 750 от 16.05.2013  134.96 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.200.18 от кадастралната карта, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-28/ 14.12.2012год.
 
Решение № 751 от 16.05.2013  135.21 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до поземлен имот с идентификатор 68850.209.25 от кадастралната карта на гр. Стара Загора, през съществуващ канал на „Напоителни системи“ ЕАД - за връзка с  ул. “Капитан Петко“,  във връзка със Заявление № 19-06-79/ 27.03.2013г.
 
Решение № 752 от 16.05.2013  135.24 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.217.38 в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-72 от 22.03.2013г.
 
Решение № 753 от 16.05.2013  134.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 77476.507.21 и ПИ с идентификатор 77476.507.144 от землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-73 от 25.03.2013г.

Решение № 754 от 16.05.2013  142.89 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 028003 в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора, собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи  и производствени дейности), свободно средно застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Логистичен център-търговско складова база за промишлени стоки, шоурум“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 028003 в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 296 м.,  за нуждите на Иван Дедов Иванов.
 
Решение № 755 от 16.05.2013  135.55 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за бензиностанция, газстанция и търговски обект в поземлен имот № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора“, през ПИ № 000274 -  „полски път“; ПИ № 089017 - „мери“  от КВС на землище с. Загоре и ПИ №№ 000525; 000527; 000528; 000558; 000559 и 000560 – „полски пътища“ и ПИ № 000581 – „насипи“ от КВС на землище с. Памукчии -  общинска публична собственост.
 
Решение № 756 от 16.05.2013  135.48 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.46.951 и ПИ с идентификатор 68850.46.952“, през ПИ с идентификатор 68850.42.53 – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ с идентификатори 68850.519.3 и 68850.519.332 – за второстепенна улица и ПИ с идентификатор 68850.519.5 – комплексно застрояване от кадастралната карта на землище - Стара Загора -  общинска публична собственост.
 
Решение № 757 от 16.05.2013  134.25 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 076001 в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора, през имоти в землището на с. Арнаутито:   ПИ № 076017 -  „полски път“ и  ПИ № 000042 - „територии, заети от населени места“ /по улица с о.т.165- о.т.164- о.т.156, по регулационния план на с. Арнаутито  -  общинска публична собственост /.
 
Решение № 758 от 16.05.2013  147.53 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП:
1. Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709, ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА ОТ КВ. 830; УПИ VІ-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ КВ. 823 и УПИ X-6710 ОБЩ. от кв. 831 – с цел отреждане на нови УПИ за поземлени имоти с идентификатори №№ 68850.513.6750; 68850.513.6751; 68850.513.6747; 68850.513.6752 от кадастралната карта на кв. „Бедечка“, гр. Стара Загора.
2. План за застрояване на новообразуваните: УПИ ІX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XІІ-6750; УПИ XІІІ-6747; УПИ XІV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 на територията на парк „Бедечка“ по плана на гр. Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали