Решения от Протокол № 23 от 27.06.2013

Размер на шрифта: A A AРешение № 760 от 27.06.2013   138.11 KB относно: Вземане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 695 от Протокол № 21 от заседанието проведено на 16.05.3013г. с което е приета Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012г., в сила от 01.04.2012г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012г., изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013г., в сила от 16.05.2013г.
 
Решение № 761 от 27.06.2013  133.75 KB относно: Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация и обединяване на звената на извънучилищни дейности Младежки дом, Народна астрономическа обсерватория и Общински детски център в звено – Център за наука, култура и изкуство от 01.07.2013г.
 
Решение № 762 от 27.06.2013  136.03 KB относно: Попълване състава на Постоянните комисии по финанси и бюджет и социална политика на Общински съвет.
 
Решение № 763 от 27.06.2013  133.22 KB относно: Даване съгласие на „Тролейбусни превози“  ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение.
 
Решение № 764 от 27.06.2013  134.63 KB относно: Предоставяне на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване от общинското търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД
 
Решение № 765 от 27.06.2013  135.25 KB относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16  ученически столове и 18 павилиона от  общинското дружество “Ученическо хранене” ЕООД
 
Решение № 766 от 27.06.2013  135.56 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Община Стара Загора върху имоти частна държавна собственост с номера № 102020, № 102027, № 102028, № 102029, находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора.
 
Решение № 767 от 27.06.2013  132.06 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в общите събрания на дружеството със смесено участие „Борса – Стара Загора“ АД.
 
Решение № 768 от 27.06.2013  132.38 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване на точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 24.07.2013г.
 
Решение № 769 от 27.06.2013  138.59 KB относно: Провеждане на Балканиада по лека атлетика за мъже и жени на 27 – 28 юли 2013 година в град Стара Загора.
 
Решение № 770 от 27.06.2013  137.16 KB относно: Одобряване на  кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл.6, съгласно решение 194 от Протокол № 8/26.04.2012г. на Общински съвет  
 
Решение № 771 от 27.06.2013  143.78 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ X 144 училище в кв. 20, с. Остра Могила, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.
 
Решение № 772 от 27.06.2013  132.08 KB относно: Доклад за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на „Автобусни превози“ ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК. 

Решение № 773 от 27.06.2013  138.31 KB относно: Закриване на Общинската агенция за приватизация, създадена с решение № 453 от 23.06.1998г. прието от Общински съвет Стара Загора.
 
Решение № 774 от 27.06.2013  127.72 KB относно: Осигуряване подготовка на приватизационните сделки, както и последващ контрол на същите по ЗПСК.
 
Решение № 775 от 27.06.2013  129.62 KB относно: Изменение на решение 564 от Протокол 18/ 31.01.2013г. в т. 1 относно срока на работната група.
 
Решение № 776 от 27.06.2013  134.93 KB относно: Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Лозен и с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
 
Решение № 777 от 27.06.2013  148.79 KB относно: Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.
 
Решение № 778 от 27.06.2013  137.51 KB относно: Отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ  „БИСТРО – заведение за бързо обслужване, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.506.1, с площ от 181 кв.м / съг. АПОС № 00177/12.03.1998г./ и 176.34 кв. м /съг. Разрешение за строеж № РС – И 32/15.01.2010г./, с административен адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.
 
Решение № 779 от 27.06.2013  156.12 KB относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2013 г.
 
Решение № 780 от 27.06.2013  136.71 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І185,188, кв. 24 по плана на с. Еленино
 
Решение № 781 от 27.06.2013  138.54 KB относно: Учредяване на право на строеж за надстройка на трети етаж на  двуетажна жил.сграда в имот с идент.№ 68850.519.311 (УПИ VІІ534 кв.427 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
Решение № 782 от 27.06.2013  138.30 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот V67, кв.21 по плана на с.Ново село, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
Решение № 783 от 27.06.2013  139.35 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти, обявяване на част от имот за частна общинска собственост и промяна на имотни граници в местност „Герена”, землище гр. Стара Загора
 
Решение № 784 от 27.06.2013  137.38 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
 
Решение № 785 от 27.06.2013  138.25 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000006 и 000286  - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 786 от 27.06.2013  139.52 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000132, 000758, 009036, 009092 и 009093 – частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 787 от 27.06.2013  139.48 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000247, 000301, 000305, 000333 и 001323 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 788 от 27.06.2013  138.72 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000251, 000260, 000268, 000396 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 789 от 27.06.2013  141.60 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000374, 000376, 000617, 000624, 000625, 000631 и 000633 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 790 от 27.06.2013  134.16 KB относно: Изкупуване на гараж в сграда, находящ се в УПИ Ікжс, ппг и коо, кв.153 по плана на град Стара Загора
 
Решение № 791 от 27.06.2013  135.61 KB относно: Продажба на УПИ ІІ12,  кв. 4001  по ПУП на гр.Стара Загора
 
Решение № 792 от 27.06.2013  135.79 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с № 000280,  землище с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 793 от 27.06.2013  131.69 KB относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на общински имоти, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
 
Решение № 794 от 27.06.2013  136.90 KB относно: Продажба на УПИ ХІVобщ., кв.17 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
 
Решение № 795 от 27.06.2013  136.82 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора 

Решение № 796 от 27.06.2013  137.99 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
 
Решение № 797 от 27.06.2013  134.57 KB относно: Продажба на имот с № 007012 - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
 
Решение № 798 от 27.06.2013  136.45 KB относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост № 212.220, местност „Бахчалъка”, землище с. Хрищени
 
Решение № 799 от 27.06.2013  134.41 KB относно: Придобиване на 650/2381 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 68850.515.3 по КККР на гр. Стара Загора – частна държавна собственост.
 
Решение № 800 от 27.06.2013  130.87 KB относно: Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Тотка Грозева Славова като наследник на Гана Станкова Митева бивш жител на с. Маджерито за възстановяване правото на собственост на имот 000258.

Решение № 801 от 27.06.2013  130.81 KB относно: Решение за възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора, на основание чл. 124, ал. 1 и §123 от преходни и заключителни разпоредби за Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
 
Решение № 802 от 27.06.2013 138.42 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за новообразуван имот № 257.328 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на гр. Стара Загора – за изграждане на обект: „Вилна сграда“, във връзка със Заявление № 19-06-97 от 17.04.2013г.
 
Решение № 803 от 27.06.2013  143.87 KB относно: Издаване на разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 019031 – разположен извън урбанизираните територии, в землището на с. Могила, община Стара Загора – за изграждане на обект: „Базова станция SZR 0181.В – на „Мобилтел” ЕАД – София, във връзка със Заявление № 19-06-95 от 16.04.2013г.
 
Решение № 804 от 27.06.2013  135.88 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.28.12 от кадастралната карта на землището на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-123/ 31.05.2013год.

Решение № 805 от 27.06.2013  134.91 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.115.216 от кадастралната карта на землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-110/ 16.05.2013год.

Решение № 806 от 27.06.2013  135.06 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот № 084033 в землището на с. Богомилово, във връзка със Заявление № 19-06-101 от 23.04.2013г.

Решение № 807 от 27.06.2013  135.90 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.224.42 в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-106 от 15.05.2013г.

Решение № 808 от 27.06.2013  142.23 KB относно: 1.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване – „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 2. Разрешение за изработването на ПУП –Парцеларен план за изграждане на външно Ел. захранване за обект: „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 3. Разрешение за изработването на ПУП –Парцеларен план за изграждане на водопровод за обект: „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 4. Предварително съгласие по чл. 25, ал.3, т.4 от ЗС ПЗЗ                     и чл. 30 от ПП ЗОЗЗ за промяна на предназначението на пасище, мера № 000931, и прокарване на трасетата на ел. кабела и водопровода през полски пътища № 003100 и № 002975 от КВС на землище с. Змейово - публична общинска собственост.

Решение № 809 от 27.06.2013  135.90 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 026002, 027021 - разположени извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община  Стара Загора, с обща дължина на кабела от 247м  – за нуждите на Иван  Дедов  Иванов.
 
Решение № 810 от 27.06.2013  142.90 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 061026 в землището на с. Mалка Верея, община Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), свободно ниско застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% за изграждане на обект „Жилищна сграда“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 061026 в землището на с. Mалка Верея, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 405 м.,  за  нуждите  на Никола Славов Христов.
 
Решение № 811 от 27.06.2013  142.30 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Жм1 (за жилищни нужди), свободно ниско застрояване, с височина до 7 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 0.8; минимална озеленена площ – 50% за изграждане на „Жилищна сграда“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела от 305м, за нуждите на Елисавета Тодорова Стояновска и Румяна Тодорова Воева.
 
Решение № 812 от 27.06.2013  138.47 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част /499 кв.м/ от поземлен имот № 103019 от землището на с. Хрищени, община Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява предимно производствена устройствена зона – Пп (за производствени и складови дейности), свободно средно застрояване /с височина Н до 15 метра/ - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Сервиз за електродвигатели“, собственост на ЕТ “Недялка-Стефан Капитанов“.

Решение № 813 от 27.06.2013  136.88 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.212.10 - извън урбанизираните територии, в землището на гр.  Ст. Загора, с обща дължина на кабела от 262м  – за нуждите на Ваня Кънчева Горчева.
 
Решение № 814 от 27.06.2013  137.19 KB относно: Издаване на Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план –промяна на План за регулация   за УПИ ІЖилищно строителство, подземни гаражи, надземни гаражи и КОО в кв.654“Военен терен“, УПИ ІЖилищно строителство, подземни гаражи и надземни гаражи  и УПИ ІІОбединено детско заведение  и УПИ ІІІ Жилищно строителство  в кв.655“Военен терен“ по плана на  гр. Стара Загора

Решение № 815 от 27.06.2013  138.88 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 026002, извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 816 от 27.06.2013  139.60 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – „Транспортно - комуникационна връзка от поземлен имот № 037034 до поземлен имот № 037035 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора“ – за нуждите на „ОПТИКОМ” ООД,  във връзка със Заявление № 19-06-124 от 31.05.2013г.

Решение № 817 от 27.06.2013  140.16 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – Пътна връзка за поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 77476.507.163 от Кадастралната карта на землище с. Хрищени, община Стара Загора“ – за нуждите на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  във връзка със Заявление № 19-06-122 от 31.05.2013г.
 
Решение № 818 от 27.06.2013  134.03 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на канализационно отклонение за заустване на отпадни води от ПИ №№ 118007, 118008 и 118009  през поземлен имот № 000367 – дере, от КВС на землище с. Пряпорец – публична общинска собственост, във връзка с изграждане на обект: “Площадкова водопроводна и канализационна мрежи, резервоар за питейно-битови нужди и пречиствателно съоражение“ в жилищен комплекс „Туите“, землище с. Пряпорец.

Решение № 819 от 27.06.2013  137.01 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот №  076001 от КВС на землище  с. Арнаутито, община  Стара Загора“, с обща дължина на кабела от 317м  – за нуждите на „БТК“ АД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали