Решения от Протокол № 23 от 27.06.2013

Размер на шрифта: A A AРешение № 760 от 27.06.2013   138.11 KB относно: Вземане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 695 от Протокол № 21 от заседанието проведено на 16.05.3013г. с което е приета Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012г., в сила от 01.04.2012г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012г., изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013г., в сила от 16.05.2013г.
 
Решение № 761 от 27.06.2013  133.75 KB относно: Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация и обединяване на звената на извънучилищни дейности Младежки дом, Народна астрономическа обсерватория и Общински детски център в звено – Център за наука, култура и изкуство от 01.07.2013г.
 
Решение № 762 от 27.06.2013  136.03 KB относно: Попълване състава на Постоянните комисии по финанси и бюджет и социална политика на Общински съвет.
 
Решение № 763 от 27.06.2013  133.22 KB относно: Даване съгласие на „Тролейбусни превози“  ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение.
 
Решение № 764 от 27.06.2013  134.63 KB относно: Предоставяне на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване от общинското търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД
 
Решение № 765 от 27.06.2013  135.25 KB относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16  ученически столове и 18 павилиона от  общинското дружество “Ученическо хранене” ЕООД
 
Решение № 766 от 27.06.2013  135.56 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Община Стара Загора върху имоти частна държавна собственост с номера № 102020, № 102027, № 102028, № 102029, находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора.
 
Решение № 767 от 27.06.2013  132.06 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в общите събрания на дружеството със смесено участие „Борса – Стара Загора“ АД.
 
Решение № 768 от 27.06.2013  132.38 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване на точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 24.07.2013г.
 
Решение № 769 от 27.06.2013  138.59 KB относно: Провеждане на Балканиада по лека атлетика за мъже и жени на 27 – 28 юли 2013 година в град Стара Загора.
 
Решение № 770 от 27.06.2013  137.16 KB относно: Одобряване на  кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл.6, съгласно решение 194 от Протокол № 8/26.04.2012г. на Общински съвет  
 
Решение № 771 от 27.06.2013  143.78 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ X 144 училище в кв. 20, с. Остра Могила, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.
 
Решение № 772 от 27.06.2013  132.08 KB относно: Доклад за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на „Автобусни превози“ ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК. 

Решение № 773 от 27.06.2013  138.31 KB относно: Закриване на Общинската агенция за приватизация, създадена с решение № 453 от 23.06.1998г. прието от Общински съвет Стара Загора.
 
Решение № 774 от 27.06.2013  127.72 KB относно: Осигуряване подготовка на приватизационните сделки, както и последващ контрол на същите по ЗПСК.
 
Решение № 775 от 27.06.2013  129.62 KB относно: Изменение на решение 564 от Протокол 18/ 31.01.2013г. в т. 1 относно срока на работната група.
 
Решение № 776 от 27.06.2013  134.93 KB относно: Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Лозен и с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
 
Решение № 777 от 27.06.2013  148.79 KB относно: Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.
 
Решение № 778 от 27.06.2013  137.51 KB относно: Отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ  „БИСТРО – заведение за бързо обслужване, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.506.1, с площ от 181 кв.м / съг. АПОС № 00177/12.03.1998г./ и 176.34 кв. м /съг. Разрешение за строеж № РС – И 32/15.01.2010г./, с административен адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.
 
Решение № 779 от 27.06.2013  156.12 KB относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2013 г.
 
Решение № 780 от 27.06.2013  136.71 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І185,188, кв. 24 по плана на с. Еленино
 
Решение № 781 от 27.06.2013  138.54 KB относно: Учредяване на право на строеж за надстройка на трети етаж на  двуетажна жил.сграда в имот с идент.№ 68850.519.311 (УПИ VІІ534 кв.427 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
Решение № 782 от 27.06.2013  138.30 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот V67, кв.21 по плана на с.Ново село, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
Решение № 783 от 27.06.2013  139.35 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти, обявяване на част от имот за частна общинска собственост и промяна на имотни граници в местност „Герена”, землище гр. Стара Загора
 
Решение № 784 от 27.06.2013  137.38 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
 
Решение № 785 от 27.06.2013  138.25 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000006 и 000286  - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 786 от 27.06.2013  139.52 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000132, 000758, 009036, 009092 и 009093 – частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 787 от 27.06.2013  139.48 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000247, 000301, 000305, 000333 и 001323 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 788 от 27.06.2013  138.72 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000251, 000260, 000268, 000396 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 789 от 27.06.2013  141.60 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000374, 000376, 000617, 000624, 000625, 000631 и 000633 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 790 от 27.06.2013  134.16 KB относно: Изкупуване на гараж в сграда, находящ се в УПИ Ікжс, ппг и коо, кв.153 по плана на град Стара Загора
 
Решение № 791 от 27.06.2013  135.61 KB относно: Продажба на УПИ ІІ12,  кв. 4001  по ПУП на гр.Стара Загора
 
Решение № 792 от 27.06.2013  135.79 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с № 000280,  землище с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 793 от 27.06.2013  131.69 KB относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на общински имоти, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
 
Решение № 794 от 27.06.2013  136.90 KB относно: Продажба на УПИ ХІVобщ., кв.17 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
 
Решение № 795 от 27.06.2013  136.82 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора 

Решение № 796 от 27.06.2013  137.99 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
 
Решение № 797 от 27.06.2013  134.57 KB относно: Продажба на имот с № 007012 - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
 
Решение № 798 от 27.06.2013  136.45 KB относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост № 212.220, местност „Бахчалъка”, землище с. Хрищени
 
Решение № 799 от 27.06.2013  134.41 KB относно: Придобиване на 650/2381 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 68850.515.3 по КККР на гр. Стара Загора – частна държавна собственост.
 
Решение № 800 от 27.06.2013  130.87 KB относно: Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Тотка Грозева Славова като наследник на Гана Станкова Митева бивш жител на с. Маджерито за възстановяване правото на собственост на имот 000258.

Решение № 801 от 27.06.2013  130.81 KB относно: Решение за възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора, на основание чл. 124, ал. 1 и §123 от преходни и заключителни разпоредби за Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
 
Решение № 802 от 27.06.2013 138.42 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за новообразуван имот № 257.328 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на гр. Стара Загора – за изграждане на обект: „Вилна сграда“, във връзка със Заявление № 19-06-97 от 17.04.2013г.
 
Решение № 803 от 27.06.2013  143.87 KB относно: Издаване на разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 019031 – разположен извън урбанизираните територии, в землището на с. Могила, община Стара Загора – за изграждане на обект: „Базова станция SZR 0181.В – на „Мобилтел” ЕАД – София, във връзка със Заявление № 19-06-95 от 16.04.2013г.
 
Решение № 804 от 27.06.2013  135.88 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.28.12 от кадастралната карта на землището на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-123/ 31.05.2013год.

Решение № 805 от 27.06.2013  134.91 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.115.216 от кадастралната карта на землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-110/ 16.05.2013год.

Решение № 806 от 27.06.2013  135.06 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот № 084033 в землището на с. Богомилово, във връзка със Заявление № 19-06-101 от 23.04.2013г.

Решение № 807 от 27.06.2013  135.90 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.224.42 в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-106 от 15.05.2013г.

Решение № 808 от 27.06.2013  142.23 KB относно: 1.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване – „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 2. Разрешение за изработването на ПУП –Парцеларен план за изграждане на външно Ел. захранване за обект: „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 3. Разрешение за изработването на ПУП –Парцеларен план за изграждане на водопровод за обект: „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 4. Предварително съгласие по чл. 25, ал.3, т.4 от ЗС ПЗЗ                     и чл. 30 от ПП ЗОЗЗ за промяна на предназначението на пасище, мера № 000931, и прокарване на трасетата на ел. кабела и водопровода през полски пътища № 003100 и № 002975 от КВС на землище с. Змейово - публична общинска собственост.

Решение № 809 от 27.06.2013  135.90 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 026002, 027021 - разположени извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община  Стара Загора, с обща дължина на кабела от 247м  – за нуждите на Иван  Дедов  Иванов.
 
Решение № 810 от 27.06.2013  142.90 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 061026 в землището на с. Mалка Верея, община Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), свободно ниско застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% за изграждане на обект „Жилищна сграда“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 061026 в землището на с. Mалка Верея, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 405 м.,  за  нуждите  на Никола Славов Христов.
 
Решение № 811 от 27.06.2013  142.30 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Жм1 (за жилищни нужди), свободно ниско застрояване, с височина до 7 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 0.8; минимална озеленена площ – 50% за изграждане на „Жилищна сграда“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела от 305м, за нуждите на Елисавета Тодорова Стояновска и Румяна Тодорова Воева.
 
Решение № 812 от 27.06.2013  138.47 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част /499 кв.м/ от поземлен имот № 103019 от землището на с. Хрищени, община Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява предимно производствена устройствена зона – Пп (за производствени и складови дейности), свободно средно застрояване /с височина Н до 15 метра/ - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Сервиз за електродвигатели“, собственост на ЕТ “Недялка-Стефан Капитанов“.

Решение № 813 от 27.06.2013  136.88 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.212.10 - извън урбанизираните територии, в землището на гр.  Ст. Загора, с обща дължина на кабела от 262м  – за нуждите на Ваня Кънчева Горчева.
 
Решение № 814 от 27.06.2013  137.19 KB относно: Издаване на Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план –промяна на План за регулация   за УПИ ІЖилищно строителство, подземни гаражи, надземни гаражи и КОО в кв.654“Военен терен“, УПИ ІЖилищно строителство, подземни гаражи и надземни гаражи  и УПИ ІІОбединено детско заведение  и УПИ ІІІ Жилищно строителство  в кв.655“Военен терен“ по плана на  гр. Стара Загора

Решение № 815 от 27.06.2013  138.88 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 026002, извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н  
Решение № 816 от 27.06.2013  139.60 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – „Транспортно - комуникационна връзка от поземлен имот № 037034 до поземлен имот № 037035 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора“ – за нуждите на „ОПТИКОМ” ООД,  във връзка със Заявление № 19-06-124 от 31.05.2013г.

Решение № 817 от 27.06.2013  140.16 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – Пътна връзка за поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 77476.507.163 от Кадастралната карта на землище с. Хрищени, община Стара Загора“ – за нуждите на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  във връзка със Заявление № 19-06-122 от 31.05.2013г.
 
Решение № 818 от 27.06.2013  134.03 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на канализационно отклонение за заустване на отпадни води от ПИ №№ 118007, 118008 и 118009  през поземлен имот № 000367 – дере, от КВС на землище с. Пряпорец – публична общинска собственост, във връзка с изграждане на обект: “Площадкова водопроводна и канализационна мрежи, резервоар за питейно-битови нужди и пречиствателно съоражение“ в жилищен комплекс „Туите“, землище с. Пряпорец.

Решение № 819 от 27.06.2013  137.01 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот №  076001 от КВС на землище  с. Арнаутито, община  Стара Загора“, с обща дължина на кабела от 317м  – за нуждите на „БТК“ АД.

Горещ телефон
за сигнали